Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 9 1538-1542
PL Dokonano analizy porównawczej metod oznaczania azotu amonowego. Sześcioma metodami przebadano 34 próby ścieków komunalnych, rolno-spożywczych, koksowniczych oraz 7 prób wzorcowych. Stwierdzono, że na jakość wyniku istotny wpływ ma charakter próbki. Na podstawie porównania wyników badań laboratoryjny[...]
EN Thirty-four samples of wastewater from food-processing industry, cokeries, municipal wastewater treatment plants and 7 ref. samples were analyzed by 6 std. and commonly used methods for NH3 nitrogen content, to test the particular methods. The applicability of the methods depended on the [...]
2
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2010 nr 2 27-34
PL Ochrona prawna konsumenta jest jednym z nadrzędnych celów polityki UE. Przedmiotem działań państwa i domeną prawa administracyjnego jest określenie, jakim cechom musi odpowiadać produkt określony jako bezpieczny, a także egzekwowanie wymagań poprzez ustanowiony system instytucjonalno-prawny. Opracow[...]
EN The legal consumer protection is one of European Union overriding objectives. The subject matter of the actions of state and domain of administrative law is determination with which features the product specified as safe must comply, and also enforcing requirements through the constituted institutio[...]
3
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2011 nr 8 20-28
PL Skuteczne eliminowanie z rynku wyrobów, których stosowanie prowadzi do niebezpiecznych zdarzeń w górnictwie, wymaga stałej współpracy organów nadzoru górniczego, organów nadzoru rynku, przedsiębiorców oraz jednostek certyfikujących. Artykuł porusza problematykę certyfikacji oraz wymagań, jakie musi [...]
EN The effective elimination of products, whose use leads to dangerous incidents in the mining industry, from the market requires constant cooperation of the mining supervision, market surveil-lance authorities, entrepreneurs and certifying bodies. The article raises the issue of certification and requ[...]
4
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN There are presented here a concept and the results of testing of a method of textures recognition based on calculation of serial statitics reached from sequences of pixel values drawn from histological images. Serial statistics make possible a discrimination between pairs of samples drawn from diffe[...]
5
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN It is considered a method of computer aided analysis of textures in biomedical images. The method is based on a hierarchy of simple combinatorial tests applied to squareform sub-images on several levels of image analysis. The tests are obtained as a result of combinations of two basic transformation[...]
6
63%
Maszyny Górnicze
PL Poruszono zagadnienia szczególnych wymagań w zakresie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do jednostek notyfikowanych. Przybliżono tematykę dotyczącą analizy ryzyka, szczególnie w aspekcie spełnienia Wytycznych EA, dotyczących wymagań horyzontalnych w akredytacji jednostek oceniających zgodność do ce[...]
EN Requirements as regards risk management in Notified Bodies are discussed. The problem of risk assessment, especially in the aspect of meeting the EA guidelines referring to horizontal requirements in accreditation of organizations assessing conformity for the purposes of notification, is shortly des[...]
7
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN There are described several methods of the design of non-parametric serial statistical tests used for discrimination of textures. It is assumed that different textures are subjected to different but a priori unknown statistical distributions. The methods are based on linear ordering of multidimensio[...]
8
51%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN A class of mathematical model s of biological textures based on the multi-variable probability distributions of their morphological spectra is described. It is shown that a large class of such distributions can be presented by sufficient statistics consisting of the coefficients of their expansion i[...]
9
51%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
PL Badanie kształtu i objętości lewej komory serca należy do rutynowych metod stosowanych w diagnostyce kardiologicznej. Do tego celu używa się rentgenowskich lub ultrasonograficznych zobrazowań serca, zarówno ze względu na ich relatywnie niską cenę, jak i ze względu na to, iż umożliwiają one analizę d[...]
EN Examination of a left cardiac ventricle's shape and volume belongs to routine methods used in advanced cardiac diagnosis. For this purpose X-ray and/or USG cardiac images are used, not only due to their low cost, but also due to the fact that they make possible an examination of long image series re[...]
10
51%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2011 Vol. 17 89--95
EN The paper presents an approach to discrimination of textures in radiological images based on multi-aspect similarity measures composed of logical tests. There are formulated basis assumptions for similarity measures which can be composed by products of partial (single-aspect) similarity measures. On[...]
11
51%
Machine Graphics and Vision
EN The paper describes a method for discrimination of poorly distinguishable textures based on application of morphological spectra. The textures are analyzed as random fields of specific probability distributions. The samples of textures are thus considered as their instances and so are also their mor[...]
12
51%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2015 Vol. 35, no. 3 206--215
EN The method enhancing distinctiveness of the micro-morphological structures, developed using the properties of morphological spectra of their monochromatic 2D images, is presented and its effects on the bone section image are statistically compared with enhancements by Sobel, Roberts and Laplace high[...]
13
51%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2015 nr 12 30--35
PL Zgodność wymiarowa, powtarzalność wykonania oraz jednolity program badań to kluczowe zagadnienia, mające swoje odzwierciedlenie w ocenie wyrobów i zastosowanych rozwiązaniach praktycznych. Istotnym instrumentem spełnienia tych elementów są wymagania normalizacyjne, które w przypadku braku norm europ[...]
EN Dimensional consistency, testing repeatability and uniform testing schedule are the key issues in assessment of products and practical solutions. Standard requirements, which in the case of lack of European regulations are defined on the local national level, are the tool in proper assessment of pro[...]
14
51%
Maszyny Górnicze
PL Kompatybilność wymiarowa, powtarzalność wykonania oraz ułatwienia w przepływie wyrobów, to kluczowe zagadnienia, mające swoje odzwierciedlenie w przepisach i zastosowanych rozwiązaniach praktycznych. Istotnym instrumentem spełnienia tych elementów są wymagania normalizacyjne, które często w przypadk[...]
EN Dimensional compatibility, repeatability of manufacturing and facilitations in products circulation are the key problems, which are reflected in regulations and in practical applications. Standard requirements, which in the case of lack of European standards are often defined at the level of Polish [...]
15
51%
Maszyny Górnicze
PL Istotnym instrumentem gwarantującym spełnienie wymagań technicznych, kompatybilności wymiarowej oraz powtarzalności wykonania i spełnienia wymagań jakościowych są wymagania normalizacyjne. Wymagania te często, w przypadku braku norm europejskich definiowane są na poziomie norm krajowych. W niniejszy[...]
EN Standard requirements are very important instrument to guarantee meeting the technical requirements, dimensional compatibility, manufacture repeatability and meeting the quality requirements. In the case of lack of European standards these requirements are often defined on the level of Polish standa[...]
16
51%
Maszyny Górnicze
PL Bezpieczeństwo wyrobu to kluczowe zagadnienie mające swoje odzwierciedlenie w przepisach i zastowanych rozwiązaniach praktycznych. Istotnym narzędziem spełnienia wymagań technicznych w odniesieniu do bezpiecznych konstrukcji maszyn i urządzeń są normy. W przypadku braku norm europejskich, zasadnicze[...]
EN Safety of the product is a key issue and it is included in legal regulations and in practical operations. The standards are the important tool to meet technical requirements as regards safe design of machines and equipment. In the case of lack of European standards, the main requirements for the ce[...]
17
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 10 381--384
PL Ważnym źródłem energii odnawialnej (OZE) jest biomasa, z której podczas procesu fermentacji beztlenowej powstaje gaz fermentacyjny (biogaz). Celem pracy była analiza składu biogazu pochodzącego z różnych grup instalacji fermentacyjnych, zwłaszcza pod kątem jego energetycznego wykorzystania. Próby by[...]
EN An important source of renewable energy is biomass, which produces fermentation gas (biogas) during the anaerobic fermentation process. The aim of the study was to analyze the composition of biogas derived from various groups of fermentation instalations, especially in terms of its energetic use. Sa[...]
18
51%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
PL W artykule przedstawiono klasę modeli numerycznych zmian kształtu jam serca w funkcji czasu. Klasa ta jest uogólnieniem klasy modeli przedstawionych w I części artykułu. Przedstawione modele opisują proces ruchu jam w granicach ograniczonej liczby cykli ewolucji serca. Modele są oparte na szeregach [...]
EN There is described a class of numerical models of time-varying heart ventricle shapes. It is an extension of the class of models presented in the 1st part of the paper. The below-presented models describe the process of heart ventricle motion within a limited number of heart evolution cycles. The mo[...]
19
45%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The problem of quality control of membranes destined for medical applications is presented. The shape of the membranes surface, its structure, porosity and coarseness are of importance in contact with live cells or simply with live tissue, and as such they should be controlled. For this purpose, sca[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last