Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zyski ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 11 44--46
PL Autor omawia dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym.
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN In this paper internal heat generators as renewable energy source are presented. Usually wind, solar or bio-mass are treated as renewable energy source. As internal heat source are treated things like TV, radio, iron or lighting. In this paper human as internal and renewable energy source is conside[...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 12 87--93
PL W cyklu artykułów autor omówi sposób postępowania przy wymiarowaniu instalacji o stałym wydatku powietrza CAV (ang. constant air volume). Przedstawione zostaną poszczególne etapy związane z obliczeniami zysków ciepła, przykład doboru odpowiedniej konfiguracji centrali wentylacyjnej (realizującej pro[...]
4
88%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 11 35-37
PL Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków nie podaje wszystkich wzorów niezbędnych do wyliczania pewnych wielkości przytaczanych w tym dokumencie. Dlatego niekiedy trzeba przekładać zapis tekstowy na wzor[...]
5
75%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 5 61--64
PL Wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła mają znaczny udział w zaspokajaniu niedużych potrzeb cieplnych budynków energooszczędnych. Ilość i stopień wykorzystania zysków ciepła zależy od wielu czynników związanych z cechami energetycznymi budynku i otoczenia oraz sposobem jego użytkowania. W różnych loka[...]
EN The internal and external heat gains are a large part of the heat energy in the low energy building. The heat consumption depends on many factors related to the building itself, its surrounding and the life cycle. The same low-energy building in different locations and different surrounding will hav[...]
6
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2016 nr 6-7 220--226
PL Artykuł poświęcony projektowi systemu klimatyzacji bytowej dla jachtu morskiego, w którym zastosowano dostępne na rynku rozwiązania techniczne urządzeń pozyskujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. W jego części pierwszej („TCHiK” nr 5/2016, s.168) Autorka przedstawiła charakterystykę te[...]
EN The paper presents the concept of air conditioning system for a sea boat based on commercially available devices using renewable energy for electricity generation. In the first part („TCHiK” nr 5/2016, p.168) the boat has been described and the energy demand has been determined. This second part dea[...]
7
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2016 nr 9 322--325
PL Dynamiczny rozwój branży IT wymusza stosowanie coraz większych mocy obliczeniowych, a jednocześnie coraz mniejszych urządzeń. Powoduje to znaczne zwiększenie gęstości strumieni ciepła, wzrost poboru energii elektrycznej, i w konsekwencji wzrost generowanych zysków ciepła, a to implikuje konieczność [...]
EN The dynamic development of the IT industry requires the use of more and more computing power, while smaller and smaller devices. This results in a significant increase in heat flux density, an increase in electricity consumption, and consequent increase profit generated heat, and this implies the ne[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 3-B 291--298
PL W artykule przedstawiono metody wyznaczania zysków ciepła uzyskiwanych poprzez zastosowanie izolacji transparentnej z wykorzystaniem dwóch norm. Wyznaczono bilans energetyczny przegrody uwzględniający warunki klimatyczne charakterystyczne dla danej orientacji. Przeprowadzono porównanie metod ze wzgl[...]
EN The paper summarizes the methods of calculating heat gain by transparent insulation using two national standards. The energy balance of the partition was evaluated taking its orientation into account. A comparison was conducted into the methods of assessing the effectiveness of transparent insulatio[...]
9
75%
Instal
2002 nr 12 2--4
PL W opracowaniu dokonano porównania wielkości zysków energii od nasłonecznienia w danym okresie, wyznaczonych na podstawie dwóch metod obliczeniowych z wartościami wynikającymi z prowadzonych pomiarów.
EN In elaboration one executed comparison of magnitude of profits warm from insolations, in given period, appointed on the ground of two methods, with results of researches studied rooms.
10
75%
Rynek Instalacyjny
2016 Nr 4 97--102
PL W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną dwóch systemów klimatyzacji w budynku biurowym. Uzyskano odpowiedź na pytanie, czy opłacalna jest inwestycja w droższe okna o podwyższonej refleksyjności.
EN In the paper the technical and economic analysis of two air-conditioning systems is presented. We were looking for the answer to the question: is it worth to invest in more expensive, reflective windows?
11
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2017 nr 10 385--394
PL Podstawowym warunkiem prawidłowego działania serwerów jest zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu w którym się one znajdują. W tym przypadku rozwiązaniem jest zastosowanie systemów klimatyzacji precyzyjnej, które pozwalają na utrzymywanie ściśle określonych parametrów powietrza, niez[...]
EN Failure-free functioning of IT equipment relies on proper microclimate in the compartments it is installed. The suitable solution here is the use of precise air conditioning systems, keeping narrow range of air parameters all year round, with changing heat load. Current regulations have strong impac[...]
12
75%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 3 22--25
PL Na rynku klimatyzatorów trwa ostra konkurencja głównie pomiędzy producentami, którzy wprowadzają coraz nowocześniejsze rozwiązania i wyznaczają kierunek rozwoju tej branży a importerami produktów tańszych, w większości opartych na sprawdzonych technologiach sprzed kilku lat. Rywalizacja ma miejsce t[...]
13
75%
Instal
2003 nr 11 40--44
PL W referacie rozpatrywano pod kątem możliwości wykorzystania zysków ciepła do celów grzewczych wpływ parametrów związanych z:
- cechami zaworów termostatycznych i ich doborem,
- wartościami temperatury obliczeniowej czynnika grzejnego.
W aspekcie tym dokonano także porównania różnyc[...]
EN The paper presents the impacts that different factors like:
- radiator thermostats adjustments and sizing,
- input and output heat-transfer water temperature,
have on free heat gain use. Under the indicated aspect the different regulation concepts were compared. An analysis is base[...]
14
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2014 nr 3 108--113
PL W układach chłodzenia serwerowni istnieje możliwość zastosowania opcji naturalnego chłodzenia (tzw. free cooling"), która pozwala na dużą oszczędność zużycia energii elektrycznej w systemach klimatyzacji takich pomieszczeń. W artykule omówiono projekt koncepcyjny układu chłodzenia wybranej serwerown[...]
EN In the case of server rooms there is a possibility of huge reduction of energy consumption for cooling with the use of free cooling. The idea of such a system is presented in the paper. The assumptions for components selection and their technical data is given. The modes of operation in different se[...]
15
63%
Rynek Energii
2013 Nr 4 74--78
PL Wielu użytkowników domów jednorodzinnych zastanawia się, szczególnie w okresie grzewczym gdy przychodzą rachunki za paliwo, jak obniżyć swoje płatności. Jednym ze sposobów (a dla mieszkańców bloków praktycznie jedynym, który mogą zrobić we własnym zakresie) jest wymiana okien. Jednak uzyskany efekt [...]
EN Many users of houses are wondering, especially during the heating season, when fuel bills are coming, how to lower their payments. One way (and for the residents of blocks virtually the only one which can be done on their own) is to replace the windows. However, the resulting economic effect is not [...]
16
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Zapewnienie właściwej jakości środowiska wewnętrznego w budynkach biurowych wymaga, m.in. uzyskania i utrzymania stałej, odpowiadającej warunkom komfortu, temperatury powietrza. W artykule przedstawiono wyniki analiz wpływu wewnętrznych zysków ciepła na zużycie energii w budynkach biurowych zaprojek[...]
EN Ensuring proper indoor environment in office buildings requires, among others, the achievement and maintenance of comfort for those conditions abiding in the existing temperature of the air. The paper presents the results of an analysis of the influence of internal heat gains on the consumption of e[...]
17
63%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr I/2 409--418
PL System zysków bezpośrednich ze słońca w budynkach mieszkalnych polega na maksymalnym pozyskiwaniu promieniowania słonecznego przenikającego przez okna i inne przeszklone przegrody. Najpowszechniejszymi systemami do biernego pozyskiwania ciepła są: okna, przegrody akumulacyjno kolektorowe, ogrody zim[...]
EN The biggest and basic advantage of the system of sun direct profits is a simple way it design and subsequently construction. It involves obtaining maximum solar radiation penetrating through windows and other glazed partition. The most common systems for the passive heat obtaining in buildings are t[...]
18
63%
Structure and Environment
2015 Vol. 7, no. 3 142--147
EN The paper presents the efficiency analysis of the passive shield which is opaque lightweight steel shell made of perforated panels arranged on the outer side of the building. The simplified calculation methodology is given. It is shown that the use of the shield lowers the outer temperature of the w[...]
19
63%
Instal
2017 nr 3 42--51
PL W artykule porównano cztery znane metody obliczeniowe wykorzystywane do określania zysków ciepła od oświetlenia elektrycznego dla pomieszczeń użyteczności publicznej, w których zamontowano okna lub świetliki. Porównanie dotyczy tylko takich pomieszczeń, które nie są wykorzystywane w sposób ciągły, a[...]
EN Article compares four known methods for calculating heat load coming from electrical lights in public use buildings equipped with windows and roof skylights. Comparison refers to rooms not beeing in constant use so their accumulation factor is less than 1. Analysed rooms have windows directd to diff[...]
20
63%
Instal
2016 nr 10 34--40
PL W artykule porównano cztery znane metody obliczeniowe dotyczące wyznaczania zysków ciepła od oświetlenia elektrycznego dla pomieszczeń użyteczności publicznej, które nie są wykorzystywane w sposób ciągły. Na potrzeby analizy przyjęto, że pomieszczenie nie ma oświetlenia naturalnego. Porównano wyniki[...]
EN Paper compares four known calculation methods applied to electrical lighting heat load estimation for public use, non permanently occupied rooms. For the needs of analysis it was adopted that the rooms have no natural source of light. Paper compares results of heat load value given by particular cal[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last