Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zysk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Celem funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych jest osiąganie zysku. Na współczesnym konkurencyjnym rynku możliwe jest to jedynie poprzez spełnienie wymagań klientów, a więc produkowanie wyrobów w określonych właściwościach. Jakość wyrobu bezpośrednio wiąże się z jakością procesów logistycznych [...]
EN The manufacturing companies ‘quality’ is referenced to the specific characteristics of the product. The measure of these parameters is determined by the level of quality, or its measure. Product quality is directly related to the quality of logistic processes in a manufacturing company. semi-finishe[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 42 315-322
EN Creative accounting has become worldwide known since spectacular bankruptcies of giant American enterprises e.g. Enron and WorldCom. Financial statement manipulation it's not only American reality. It is a global phenomenon. And we deal with it in Poland as well as in other parts of the world. Withi[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 28 261-273
PL Zysk stanowi jedno z najważniejszych pojęć w naukach ekonomicznych. Rozpatrywany jest jako kategoria, cel działania oraz sposób pomiaru efektywności przedsiębiorstwa. Problem jednak w tym, iż w odmienny sposób zysk traktowany jest przez rachunkowość i przez ekonomię. Celem niniejszego artykułu jest [...]
EN A profit is one of the most important conception in economics. It is considered as a category, a goal and a way of measurement efficiency of business. But the problem is that profit is treated in different way by accountancy and economics. The aim of this article is presentation how this divergence [...]
4
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka
2010 Z. 5 51-65
PL Problem komiwojażera z zyskami (ang. TSP with profits) jest pewną wersją klasycznego problemu komiwojażera, w której nie jest konieczne odwiedzenie wszystkich wierzchołków grafu. Zamiast tego, z każdym wierzchołkiem związana jest pewna liczba oznaczająca zysk. Problem polega na znalezieniu cyklu w g[...]
EN Travelling salesman problem with profits is a version of a classic travelling salesman problem where it is not necessary to visit all vertices. Instead of it, with each vertex a number meaning a profit is associated. The problem is to find a cycle in a graph which maximizes collected profit but does[...]
5
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule analizowano teoretyczne wartości zysków ciepła kanału doprowadzającego powietrze zewnętrzne do urządzenia odzyskującego ciepło w okresie zimowym. Uwzględniono również wpływ ewentualnych nieszczelności w podciśnieniowej części przewodu. Stwierdzono, że zjawiska te nie pogarszają sprawności[...]
EN Theoretical values of the heat gains from the rooms to the ventilation ducts, supplying external air to the heat recuperator, have been analysed during the winter season. The influence of possible leakages in the vacuum part of the duct has been taken into account. It has been found that these pheno[...]
6
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
7
75%
Przemysł Spożywczy
PL Wielu przedsiębiorców, menadżerów czy osób związanych z zarządzaniem za cel nadrzędny firmy uznaje maksymalizację zysku. Rzeczywistość rynkowa zweryfikowała ten pogląd już wielokrotnie. Również doświadczenia zdobywane przez przedsiębiorstwa wskazują, że maksymalizacja zysku nie jest i nie powinna by[...]
8
75%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przeanalizowano wykorzystanie kryteriów ekonomicznych: rentowności, zysku i technicznego kosztu wytwarzania pod katem ich przydatności do optymalizacji pracy jednociśnieniowej instalacji kwasu azotowego. Wydaje się, ze kryteria rentowności i zysku jako najbardziej ogólne, mogą być jednocześn[...]
EN In the paper an implementation of the economic criteria: profitability, profit and cost of production have been analysed with respect to optimization of a mono pressure nitric acid plant performance. It seems to be that the profitability criterion and the profit criterion are the most useful criteri[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1059-1064
EN This contribution clarifies basic principles of profit margin in supply chain theory, defines the term supply chain, deals with the issue of double margin and determines quantitative characteristics of serial, parallel and mixed supply chain model of multiply margin.
10
75%
Logistyka
2015 nr 4 1357--1364, CD2
PL Głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej wszelkiego typu jest uzyskanie jak największego zysku. Jest wiele dróg prowadzących do osiągnięcia tego celu. Jedną z nich jest ograniczanie kosztów na wszystkich polach, na których jest to dopuszczalne. Do takich pól niewątpliwie należy szeroko po[...]
EN The main purpose of doing business of any kind is to achieve the highest possible profit. There are many routes to achieve this aim. One of these is to reduce the costs at all the fields where this is acceptable. These fields undoubtedly should be broadly understood cost of the transport service. It[...]
11
75%
Budownictwo i Prawo
2003 R. 7, nr 5 36--39
12
75%
Logistyka
2014 nr 6 14589--14593, CD 6
PL Szybko zmieniające się otoczenie sprawiło, że przedsiębiorstwa zmuszone zostały do szukania przewagi konkurencyjnej na wielu płaszczyznach funkcjonowania (organizacyjnej, technologicznej, społecznej, finansowej itp.). Przy czym uwzględniając realizację celów strategicznych (przetrwanie i rozwój popr[...]
EN Quickly changing surroundings caused that enterprises had been forced to search for the competitive majority on many plains of functioning (organizational, technological, social, financial and the like). In addition including the realization of strategic purposes (surviving and the development throu[...]
13
75%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono problem rzeczywistej stopy opodatkowania zysków jako determinantę kreowania wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli. Zaprezentowano strategie podatkowe wykorzystywane przez podmioty gospodarcze w celu optymalizacji obciążeń podatkowych. Dla potwierdzenia rozważań teoretycz[...]
EN The article presents the problem of the actual rate of taxation of profits as a determinant of creating the value of the company for its owners. Tax strategies have been presented which are used by businesses to optimize the tax burden. Practical examples of creation of effective tax rates on profit[...]
14
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Aby ułatwić i przyspieszyć obliczenia dla modelu maksymalizującego zysk usługodawcy zmechanizowanych prac polowych zbudowano aplikację komputerową. Dla wprowadzonych danych o powierzchni zbioru i akceptowanej ceny usługi potencjalnych usługobiorców program pozwala w łatwy sposób analizować zysk prze[...]
EN To facilitate and accelerate calculations for model maximizing profit of mechanized field works provider the computer application was build. For introduced data relative to the field surface and the accepted service price of potential recipients the program in the easy way enables the analysis of th[...]
15
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono próbę zastosowania metody analizy progu rentowności do oceny postępu technologicznego i ekonomicznego w rolnictwie. Za pomocą tej metody można określać efektywność wprowadzanych zmian zarówno w obszarze poszczególnych technologii wytwarzania, jak i dla gospodarswa rolnego - jako całośc[...]
EN A attempt was made to apply the method of profitability threshold analysis to evaluation of technological and economic progress in agriculture. Using that method the efficiency of introduced changes may be determined within the range of particular production technologies as well as for the farm as a[...]
16
63%
Rynek Energii
2004 nr 5 10-14
PL Przedstawiono najistotniejsze informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Elektrociepłowni Lublin-Wrotków w aktualnej konfiguracji technicznej oraz w określonych warunkach prawnych i rynkowych. Zaprezentowano podstawowe wielkości techniczne i ekonomiczne przed i po uruchomieniu bloku gazowo[...]
EN The article concentrates on the most significant information concerning present economic and financial situation of the Wrotków Heat and Power Generating Plant in Lublin within a current technical configuration and specific legal and market aspects. General technical and economic data before and aft[...]
17
63%
Polish Journal of Management Studies
2015 Vol. 12, No. 2 170--179
PL Niniejszy artykuł prezentuje wykorzystanie metody ilościowej analizy operacyjnej - zasady optimum Bayesa w zakresie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. W tym modelu ilościowym możemy znaleźć rozwiązanie ekonomicznej i technicznej trudności w zakresie biomasy. Optymalizacja procesów produk[...]
EN This contribution presents utilization of quantitative method of operational analysis - Bayes principle optimum in the area of utilizing alternative power sources. By this quantitative model we can find out solution of economic and technical difficulty in the area of biomass. Optimization of product[...]
18
63%
Rynek Energii
2013 Nr 6 27--33
PL W artykule zaprezentowano dane dla elektroenergetyki obejmujące lata 2010-2012 w powiązaniu z wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Wskazują one na osiągnięcie zysków brutto na działalności energetycznej w analizowanych latach. Wynik ten jest rezultatem między innymi wzrostu cen energii (ok. 2%)[...]
EN In this paper some economic data of power sector in 2010-2012 and macroeconomic indicators are presented. Preliminary data indicate that the electricity industry has achieved the level of gross profits similar to the previous two years. This result is a consequence of the electricity price growth by[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 66 33--43
PL Przedmiotem niniejszych rozważań są relacje między skutecznością i efektywnością produktu. W literaturze dyskutowane są one na ogół w kontekście systematyki i zbyt syntetycznie potraktowanych uwarunkowań. W związku z tym podjęto próbę dokładniejszego ich wyjaśnienia. Przedstawiona propozycja polega [...]
EN The subject to these considerations is the relationship between the effectiveness and efficiency of the product. Discussed in the literature are generally in the context of the scheme and too synthetically treated conditions. Therefore, an attempt was made to explain them more accurately. The propos[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 66 55--65
PL Współcześnie podstawowym wyzwaniem dla menedżerów stało się pozyskanie i utrzymanie klientów, przy zabezpieczeniu własnych interesów przedsiębiorstwa. Konsekwencją tego jest konieczność ukierunkowania działań na tworzenie wartości dla klienta oraz poprawa efektywności prowadzonej działalności. Klucz[...]
EN Contemporarily, the basic challenge for managers have become to gain and maintain the customers and securing the own interests of company. A consequence of this is a necessity to direct the actions on value creation as well as effectiveness improvement of the activity conducted. A key objective of t[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last