Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zwarcie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2010 nr 4 (69) 21-26
PL W artykule przedstawiono problematykę wpływu sezonowej zmiany dopuszczalnej obciążalności linii na zdolność wykrywania zwarć pośrednich przez zabezpieczenia odległościowe linii WN i NN. Zaproponowano także rozwiązanie pozwalające zwiększyć zdolność do wykrywania zwarć pośrednich przez te zabezpiecze[...]
EN This paper describes the influence of seasonal change of permissible load line capacity on the proper detection of resistance-faults by the HV and UHV line distance protections. Moreover, the paper delineates a solution which might increase the ability to detect such faults by these protections.
2
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 183-192
PL W artykule opisano szczególny przypadek zwarcia łukowego w autotransformatorze dużej mocy, które spowodowało przeniesienie prądu łuku na ograniczonym odcinku przez jeden z przewodów (tzw. bliźniak) dolnej cewki uzwojenia wysokiego napięcia. Określono domniemane gęstości prądu, które mogą wystąpić w [...]
EN The special case of an arc short-circuit in a power autotransformer is described. The arc conducted the current through a limited segment of the double wire (so-called twin) of the lower coil in the HV winding. The expected current densities, which may occur in HV (series) and MV (common) windings a[...]
3
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2000 nr 1 6-11
4
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 174 55-66
PL W artykule przedstawiono możliwości skuteczniejszego wykorzystania wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego w czasie zakłóceniowej pracy instalacji elektrycznej zasilanej z sieci TN, przez wprowadzenie w obwód przewodu ochronnego rezystancji ograniczającej prąd jednofazowego zwarcia.
EN Possibilities of more effective use of anti-shock circuit breaker during fault state operation of electric installation supplied from TN network, by insertion of resistor limiting single-phase fault current into protective conductor circuit, have been presented in the paper.
5
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 171 95-106
PL W pracy przedstawiono analizę nowego typu autotransformatora o uzwojeniu trójczęściowym. Części składowe są uzwojeniami cylindrycznymi rozmieszczonymi współśrodkowo na kolumnie rdzenia magnetycznego. Autotransformator może służyć do zasilania dwóch odbiorów o różnych napięciach znamionowych i zastęp[...]
EN The paper presents analysis of the new type of an autotransformer with a cylindrical three-part winding. The winding components are cylindrical windings placed concentricly around the magnetic core column. The autotransformer can supply two loads of different rated voltages. It can also replace a th[...]
6
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 9 78--81
7
80%
Elektroinstalator
2016 nr 6 10--14
PL W każdej instalacji elektrycznej znajdują się elementy zabezpieczające, których zadaniem jest ochrona odbiorników, przewodów czy innych urządzeń instalacji przed tzw. nieprawidłowymi stanami pracy. Zaliczamy do nich m.in. przeciążenia i zwarcia - ogólnie znane pod pojęciem.
8
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 248 51-60
PL W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie związane z badaniem przebiegu prądu w zwartym uzwojeniu wtórnym nadprzewodnikowego ogranicznika prądu typu indukcyjnego w chwili wystąpienia zwarcia w obwodzie, w którym znajduje się ogranicznik.
EN This paper presents measurements of current on secondary winding the inductive superconductor fault current limiter. Hybrid model of superconductor current limiter was also shortly described.
9
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 238 193-218
PL W artykule przedstawiono motywację do badań nadprzewodnikowych ograniczników prądu (SFCL). Opisano ideę budowy i zasadę działania nadprzewodnikowych ograniczników prądu. Został zaprezentowany podział ograniczników, w którym uwzględniono typ transformatorowy, jak również wymieniono zalety poszczególn[...]
EN The article presents the motivation to curry researches on superconducting fault current limiters (SFCL). The construction and the operation may of superconducting fault current limiters has been described the most important classification of SFCL, that includes the transformer type of superconducti[...]
10
70%
Automatyka Elektroenergetyczna
2009 Nr 4 (65) 25-32
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z wpływem generacji wiatrowej na likwidację zwarć w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym pod wpływem generacji wiatrowej. W skrócie scharakteryzowano systemy automatyki i zabezpieczeń systemu elektroenergetycznego, zasilanie zwarć przez turbiny wiatrowe i p[...]
EN This paper contains discussion on the wind turbines influence on elimination short-circuit current in the grid. It comprises brief consideration of distribution and transmission lines protection, short-circuit current contribution of wind turbines and network protection coordination according to gri[...]
11
70%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Każdy aparat zainstalowany w sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia nie powinien stwarzać zagrożenia dla obsługi i osób postronnych oraz dla sąsiadujących z nim urządzeń w ciągu całego okresu eksploatacji, z włączeniem stanów awaryjnych związanych z jego samoistnym uszkodzeniem.
EN State of the works conducted on standard alteration in the TC 37 IEC as to the requirements and process of testing the non-spark-gap overvoltage limiters for fault immunity. Problems associated with fault testing of overvoltage limiters.
12
70%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 4 41--43
13
70%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Monografie
2001 Vol. 92, nr 28 156--156
PL Przedmiotem pracy są impedancyjne algorytmy lokalizacji zwarć w liniach przesyłowych przeznaczone do określenia miejsca zwarcia dla celów inspekcyjno-remontowych oraz weryfikacji działania zabezpieczeń odległościowych. Sformułowano algorytmy dla linii jednotorowych, dwutorowych oraz z kompensacją sz[...]
EN Impedance-based algorithms for locating faults in power transmission lines for inspection--repair and for verification of distance relays operation purposes have been presented. Algorithms for single and parallel lines as well as for lines with series compensation have been formulated. The delivered[...]
14
70%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 82 85--92
PL Wraz z ciągle rosnącym popytem na energię elektryczną i coraz większymi wymaganiami odbiorców odnośnie jej jakości, operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD) kładą duży nacisk wprowadzanie do ich sieci nowoczesnych technologii i rozwiązań. Jednym z nich są wskaźniki przepływu prądu zwarciowego – stos[...]
EN Along with the ever-growing demand for electricity and ever greater demands of consumers about the quality of energy, distribution system operators (DSOs) put now a lot of emphasis on entering their networks to new technologies and solutions. One is the fault current passage indicators - a relativel[...]
15
70%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono rezultaty badań w zakresie monitorowania procesu i zastosowania charakterystyki dynamicznej łuku do oceny jakości układanych ściegów. Badania prowadzono dla procesu spawania ze zwarciowym przechodzeniem metalu do tworzonego ściegu. Przedstawiono poszczególne fazy pracy łuku spawalnicze[...]
EN Results of monitoring the welding process using the dynamic characteristics of the arc to the assessment of the quality beads is presented. The researches have been done for the process of welding with short circuit passing of metal to the created bead. Individual phases of the work of welding arc i[...]
16
70%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono obwodowy model uszkodzonego turbogeneratora dla teoretycznego przypadku 3-fazowego symetrycznego zwarcia w uzwojeniach stojana. Przeanalizowano problemy związane z wzajemnym przesunięciem przestrzennym poszczególnych części uszkodzonych uzwojeń stojana, występujące przy obli[...]
EN A circuit model of a failured turbogenerator for the theoretical case of a symmetric three-phase short circuit in stator windings has been presented. Problems associated with the mutual spatial shift of particular parts of the failured stator windings, appearing during calculations of the periodic c[...]
17
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 47-50
EN The paper deals with the diagnostics of windings damages in three-phase induction motors basing on the machine vibration analysis. By means of the computer program, the vibration spectrum has been analysed and the essential diagnostic harmonics of vibration of the three-phase slip-ring induction mot[...]
18
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 87 109-112
EN This paper presents two-dimensional field-circuit model of 500 MVA turbogenerator. Model is designed to calculate static and dynamic characteristics of machine. The model was applied to calculate damper winding currents for the sudden short circuit. Currents distribution and flux lines for the sudde[...]
19
61%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Zwarcia doziemne w sieciach o nieskutecznie uziemionym punkcie neutralnym stwarzają zagrożenie porażeniowe i mogą rozwijać się w poważne zakłócenia uszkadzające elementy sieci. Wielkości pomiarowe wykorzystywane do lokalizacji tych zwarć są tak słabe, że wymagają specjalnych kryteriów zabezpieczenio[...]
EN Earth-faults in networks with a non-solidly earthed neutral pose electric shock hazard and lead to serious damage. The identification of resistive faults is difficult due to low level of measurement signals in commonly used protections systems. In that case specific measuring criteria based on zero-[...]
20
61%
Acta Energetica
2011 nr 3 5-12
PL W artykule porównano metody impedancyjne i falowe, wykorzystywane do lokalizacji miejsca zwarcia w linii wysokiego napięcia, przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z rozpatrywaniem zjawisk falowych, opisano falowe metody pomiarowe oraz poszczególne elementy wchodzące w skład układów pomiarowy[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last