Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1077
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 5 12--14
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2001 nr 5 69-71
PL Przedstawiono wyniki badań zużycia uzbrojenia świdra trójgryzowego w oparciu o opracowany dla niego model kinetyki kontaktu tribologicznego z urabianą calizną. Przeprowadzono diagnozę obliczeniową wspomnianego parametru.
EN In the article are presented some results of tricone bit equipment wear tests basing oneself on worked out the model of tribological contact of this element with mining undisturbed soil. To confirm the validity of the model the numerical calculation of parameter mentioned above were performed.
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Mechanika
PL Przedstawiono charakterystykę frettingu jako złożonego procesu zużywania. Opisano przebieg zużywania frettingowego w metalach, polimerach i ceramice. Przedstawiono wyniki badań zużycia frettingowego wybranych skojarzeń materiałowych: metalowych, polimerowych i ceramicznych. Badania przeprowadzono[...]
4
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN In this article, methodical aspects of studies on material fretting wear have been presented. The results of studies conducted on a “pin on disc” type device made at the Department of Materials and Biomedical Engineering of the Bialystok University of Technology confirmed the decisive influence of t[...]
5
80%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The subject of the research was wear of camshaft cams studied in accordance with results of operation tests. Based on the said tests, the dependence of wear intensity of cams from their angular position was established. The respective calculation results enabled the function of cam fallibil[...]
6
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL Zastosowanie metody wizualnej obserwacji i zapisu wielu parametrów, wspomaganej komputerowo, dla materiałów konstrukcyjnych, pozwala na porównanie i prawidłową analizę zachodzących zmian przy przejściu od tarcia normalnego do sczepiania. Ma to również istotne znaczenie dla prognozowania warunków pow[...]
EN The application of computer aided multi-parameter visual observation and recording method for the analysis of construction materials makes it possible to compare and investigate the transition phenomena from normal friction to scuffing. The method is also very essential to predict actual conditions [...]
7
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono przegląd badań eksperymentalnych odporności na zużywanie tribologiczne. Zaprezentowano podstawy teoretyczne maksymalizacji odporności na zużywanie tribologiczne układów ciał stałych. Ponadto przedstawiono wnioski z badań próbek metali w warunkach maksymalnej odporności na zużyw[...]
EN In this work review of investigations of experimental of tribological wear resistance was introduced. Theoretical base of maximization of tribological wear resistance of arrangements of solid bodies was presented. Moreover conclusions from investigations of samples of metals in conditions of maximum[...]
8
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 4 30-34
9
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Problemy trwałości i zużycia obiektów budowlanych nie zawsze łączą się z ich nieodwracalnym przemijaniem. Budynki – pamiątki przeszłości, w których prowadzone są prace naprawcze zachowane są do dzisiaj, nie są zapomniane, trwają.
EN Problems of durability and wear of buildings does not always mean their permanent vanishing. Buildings, the relics of the past, in which the repairing works have been carried out properly until today, are not forgotten, and they will last.
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL W pracy określono wpływ swobodnej energii powierzchniowej i jej składowych na straty energii na tarcie oraz zużycie pary trącej wykonującej ruch posuwisto-zwrotny z funkcją uszczelniającą. Opisano istotę zjawisk zachodzących na granicach fazowych elementów pary trącej. Przedstawiono metody szacowani[...]
EN he elements of sliding pairs are designed on the basis of several premises, but there is no single property which carries information that at its certain values the sliding pair's performance will be optimum. Considerable difficulties are encountered in sliding pairs which execute sliding-turning mo[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dla zapewnienia wysokiego poziomu sprawności technicznej tramwaju podczas eksploatacji należy mieć na uwadze, przede wszystkim, poziom intensywności zużycia kół jezdnych. Dla spełnienia tego zadania, koło musi mieć odpowiedni zarys zewnętrznej części wieńca koła - tak zwany profil toczny koła. W pra[...]
EN To ensure the high level of tram technical efficiency during operation it is essential to find out the level of road wheel wear rate. To meet this requirement a proper profile of wheel rim outer part, the so-called wheel rolling profile, is needed. The aim of the paper is to present the methodology [...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 155-156
PL Zużycie odkształceniowe łożysk wielkogabarytowych o bieżniach monolitycznie miękkich jest głównym mechanizmem, który znacząco wpływa na trwałość eksploatowanych łożysk. Bieżnie miękkie stosowane głównie w maszynach podstawowych górnictwa odkrywkowego posadowione są na ustroju nośnym, którego sztywno[...]
13
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Z pierwszej zasady termodynamiki można wysnuć wnioski co do warunków zużycia ujemnego, czyli nanoszenia tarciowego. W technice można go zastosować w procesie regenerowania węzłów tarciowych i w ten sposób minimalizować zużywanie. Podstawą w tym przypadku jest zjawisko przenoszenia materiału między p[...]
EN From the first rule of the thermodynamics one can draw out conclusions regarding conditions of the negative waste, that is to say bringing frictional. In the technique one can try him use in the process of regenerating of frictional hitches and like this minimalize the waste. A base in this instance[...]
14
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule Stanowiska do badań maksymalnej odporności układów metali na zużywanie tribologiczne opublikowanym w Logistyce 2/2008 przedstawiono wykorzystywane dotychczas testery służące do badań w warunkach wymuszania temperatury strefy tarcia. Obecnie wykonane zostało nowe urządzenia służące do bada[...]
EN In the article of The stands for research on maximal resistance of metallic body systems to tribological wear published in the Logistyka 2/2008 were introduced used till then testers attends to research conditioned extortions of the temperatures of the zones of the frictions. At present was made new[...]
15
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
PL Przedstawiona w pracy analiza zużycia betonu strumieniem cząstek stałych, zwanych przez autorkę zużyciem abrazyjnym, wykazała istotne różnice w stosunku do procesu tarcia suchego. Autorka wykazała w pracy, że ocena odporności na zużycie ścierne, oparta w głównej mierze na wynikach badań laboratoryjn[...]
EN This paper describes the effect of material parameters and the load value on the process of abrasive wear of cement concrete. The author's study focused on cement concrete wear due to the stream of solid particles carried by water at the rate that cavitation does not occur. This type of concrete sur[...]
16
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono opis i zasady prowadzenia pomiarów na stanowisku typu trzpień-tarcza pozwalającym wykazać istnienie maksymalnej odporności na zużywanie. W trakcie badań są mierzone i ewentualnie zadawane wartości następujących wielkości: zużycie tribologiczne Dm, czas tarcia t, prędkość ślizga[...]
EN This article contains description and principles of tests on a pin-disk stand. This stand makes it possible to prove the existence of maximal resistance to wear. During the research the following values are given or measured: tribological wear Dm, friction time t, friction speed v, friction pair wei[...]
17
80%
Tribologia
2007 nr 3-4 97-103
PL Praca dotyczy badań zużycia oleju silnikowego. W badaniach uwzględniono próbki oleju pobrane przed wlaniem do silnika spalinowego oraz podczas jego wymiany po obowiązującym przebiegu pojazdu. W badaniach uwzględniono olej syntetyczny.
EN Deterioration of the motor oil has been tested. The samples of the new oil and ones after the specified operation period of the internal combustion engine have been analysed. Synthetic oil samples have been also analysed.
18
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 5 6-8
EN Applied methods of resistance examination of constructions: Schmidt's hammer, ultrasound method, concretescope. Collecting the core with the use of oil well while examining constructions.
19
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Praca zawiera wyniki badania zużycia warstw azotowanych na staliwie o zróżnicowanym składzie chemicznym -szczególnie dotyczy to zróżnicowanej w szerokich granicach zawartości Cr w staliwie [1,2]. Badania przebiegu zużycia przez zacieranie wykonano przy pomocy próby w układzie trzy wałeczki -stożek [...]
20
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki przemysłowych badań doświadczlnych trwałości i zużycia wieteł krętych ze stali szybkotnących z twardymi cienkimi pokryciami. Omówiono wyniki badań otrzymane dla różnych rodzajów pokryć i materiałów obrabianych. Pewne wnioski wynikające z badań doświadczalnych wykorzystan[...]
EN The results of experimental investigations of durability and wear - in industrial conditions - of HSS spiral drills with hard thin layers have been presented. Analysis of obtained results of different types of thin layers and machined materials has been given. Some conclusions of experimental invest[...]
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last