Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 292
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie paliwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 30 23-31
PL W opracowaniu podjęto próbę weryfikacji danych dotyczących zużycia paliwa przez samochody osobowe na podstawie analitycznych związków pomiędzy tymże zużyciem paliwa a prawdopodobnym jednostkowym zużyciem paliwa przez silnik 'ge' przy jeździe pojazdu ze stałą prędkością.Öźđ˘?
EN There has been an attempt to verify in this paper the car fuel consumption data taking into account analytic connections between milage fuel consumption and probable specific fuel consumption 'ge' by engine at constant speed. Applying verification method of milage fuel consumption of constant speed [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 38 29-37
PL W artykule scharakteryzowano różnice w przebiegowym zużyciu paliwa samochodów osobowych wg starej i nowej normy oraz podano różnice w toku jego określania na drodze analitycznej.
EN In the paper, there is confronted a former norm of the route fuel consumption with norm binding nowadays and there are showed differences between them.
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono symulacyjne badania porównawcze wpływu sterowania układem napędowym samochodu osobowego na zużycie paliwa. Dla samochodu z mechaniczną skrzynią biegów, eksploatowanego w ruchu miejskim zarejestrowano rzeczywiste momenty zmiany przełożeń w układzie napędowym. Jednocześnie ana[...]
EN In this paper there are presented simulative, comparative studies on the influence of an automobile propulsion system control on fuel consumption. In an automobile with a mechanical gearbox, driven under urbam traffic, were recorded real-time moments of changing gears. On the other hand, controlling[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy za pomocą charakterystycznych przebiegów przedstawiono wpływ dynamiki napędu kilku grup pojazdów silnikowych (samochody osobowe, ciężarowe i autobusy) na ich jednostkowe zużycie paliwa. Wyjaśniono również przyczyny pozornych nieprawidłowości w przebiegu tych charakterystyk.
EN The influence of dynamics on unitary fuel consumption in chosen groups of vehicles has been characterized by charts and presented in this paper. Unitary fuel consumption effects in a considerable way vehicles watt-hour efficiency. Causes of apparent irregularities of these characteristics have also [...]
5
80%
Journal of KONES
PL W pracy zaproponowana została nowa metoda oceny dobroci energetycznej pojazdu samochodowego, którego wyniki będą reprezentatywne dla pełnego zakresu warunków ruchu spotykanych przez użytkowników pojazdów. Ocena dobroci energetycznej pojazdu samochodowego ma wymierne znaczenie zarówno dla idnywidualn[...]
EN New method of estimation of energy effectiveness of vehicle has been presented in this work. The opinion on the energy effectiveness of automobile vehicle has measurable meaning both for indyvidual users, and also for of transport firms and communication firms. The complex analysis of results can co[...]
6
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 1 31-40
PL W artykule przedstawiono próbę zastosowania zastępczego jednostkowego zużycia paliwa do oceny ekonomiczności pracy silników wysokoprężnych samochodów ciężarowych. Przedsta.wiono wyniki dotychczasowych badan oraz propozycję wykorzystania charakterystyki gęstości czasowej silnika dla określenia wartoś[...]
EN The paper presents definitions of the basic operational properties of traction engines. On the basis of Scania lorries the method of proceeding at adaptation of engine of a high carrying capacity lorry to the needs of operational tasks has been discussed. The method of determination of a minimum val[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kotły małej mocy to urządzenia o szerokim zakresie wytwarzanej mocy cieplnej oraz szerokich możliwościach stosowania. Charakteryzują się jednostkowymi wielkościami mocy cieplnej, zawierającej się w przedziale od kilku kilowatów do kilku megawatów. Są stosowane w ogrzewnictwie obiektów mieszkalnych, [...]
EN The aim of this work is to present the consumption and costs of fuels and electrical energy in low power boilers protection system. Characterisation of the boilers encompasses relatively low temperatures of outlet gases (about 140 ¸ 200 °C). This can be reached thank to optimised heating surfaces in[...]
8
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań wpływu warunków pracy silnika spalinowego kołowego transportera opancerzonego Rosomak na zużycie paliwa w warunkach drogowych. Pomiarów dokonano na odcinku kilkudziesięciu kilometrów podczas jazdy na odcinkach drogi o różnej charakterystyce. Porównano wpływ[...]
EN The paper presents the results of the investigations of the influence of the Real road operating conditions of an armored modular vehicle (Rosomak) fitted with a diesel engine. Under the said conditions it is possible to obtain information on the actual vehicle fuel consumption. The tests were carri[...]
9
80%
Logistyka
PL Transport samochodowy w Polsce, w roku 2008, zrealizował 80,9 % przewozu ładunków, transport kolejowy - 15,0 %, śródlądowy transport wodny - 0,5 %, żegluga morska 0,6 % a transport rurociągowy - 3,0 % z ogólnej masy 1 655 965 tys. ton. Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025 zakłada, że obec[...]
EN Motor transport in Poland, in 2009, realized 80.9% of cargo transit, rail transport - 15.0%, inland waterway transport -0.5%, marine shipping 0.6%, piping transport -3.0% of total mass 1 655 965 thousand tons. The national transport policy in years 2006-2025 assumes, that actual task distribution in[...]
10
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 111-116
EN The main objective of the strategy of energy management in hybrid vehicle is to reduce fuel consumption by controlling the flow of power. Review of literature shows that the optimal management techniques used in the design of hybrid electric systems are fuzzy logic, static optimization (where the el[...]
11
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 255-259
EN The paper describes initial stages of designing Modul Hybrid drive system. This type of drive uses traditional electric unit consisting of battery, starter and alternator. This system, appropriately adapted, for instance by increasing its overall rated power and supplementing it with novel energy co[...]
12
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przemysł transportu chłodniczego potrzebuje norm do oceny i wartościowania zużycia paliwa. W artykule (zapre-zentowanym początkowo jako referat w czasie 22. Międzynarodowego Kongresu Chłodnictwa, który odbył się w Pekinie 21-26 sierpnia 2007 roku) przedstawiono model do oceny zużycia paliwa uwzględn[...]
13
80%
Czysta Energia
2009 Nr 1 28-29
14
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono konstrukcję układu pomiaru zużycia paliwa przeznaczonego do badań stanowiskowych lokomotyw spalinowych. W układzie wykorzystano pomiar masy paliwa za pomocą wag tensometrycznych. Obciążeniem dla silnika spalinowego w trakcie pomiarów jest prądnica główna dołączona do zewnętrzne[...]
15
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Podstawowym wskaźnikiem charakteryzujacym proces przekształcania energii chemicznej paliwa na użyteczny efekt pracy pojazdu, czyli na moc mechaniczną na obwodzie kół napędowych lokomotywy, jest wskaźnik zużycia paliwa na jednostkę pracy przewozowej. Aby móc w miarę precyzyjnie określić wartość tego [...]
16
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono koncepcję systemu kontroli pracy i zużycia paliwa maszyn i pojazdów napędznych silnikami spalinowymi. Podstawowym elementem systemu jest mikroprocesorowy rejestrator parametrów pracy silnika spalinowego. Przedstawiono wyniki wstępnych badań stanowiskowych prototypu rejestratora[...]
EN The paper presents a concept of the performance and specific fuel consumption control system of heavy-duty machines and motor vehicles driven by the internal combustion engines. The basic element of this system is a microprocessor-based recorder of the engine performance parameters. The results of a[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 38 13-28
PL W opracowaniu przedstawiono charakterystykę silników 10 klas samochodów osobowych pod względem jednostkowego zużycia paliwa przez silnik ge. Obliczone na podstawie danych katalogowych wartości tych wskaźników przy stałej prędkości jazdy 90 i 120 km/h dają pojęcie o poziomie wykorzystania potencjału [...]
EN There has been an attempt to verify in this paper the car fuel consumption data taking into account analytic connections beetween milage fuel consumption and probable specific fuel consumption ge by engine at constant speed.
18
80%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 3 227-254
PL W referacie przedstawiono teorię skumulowanego zużycia paliwa w procesie eksploatacji pojazdu. Podano sposób dochodzenia do modelu matematycznego oraz procedurę wyznaczania stałych modelu. Zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy skumulowanego zużycia paliwa. Przedstawiono przykłady wykorzystania o[...]
EN A theory of cumulated fuel consumption in process of vehicle operation is described. It is shown the method how to create the mathematical model and procedure of determination of model variables. The main features of cumulated fuel consumption are painted attention. An example of utilization of elab[...]
19
80%
Silniki Spalinowe
PL W publikacji opisano metodykę tworzenia charakterystyk zużycia paliwa w warunkach dynamicznych w oparciu o pomiary modalne w testach jezdnych NEDC i FTP-75 i uzyskaną charakterystykę zużycia paliwa dla konkretnego samochodu. Przedstawiono wyniki obliczeń zużycia paliwa uzyskane w oparciu o charakter[...]
EN This paper briefly describes a methodology of developing characteristics of fuel consumption in dynamic conditions on the basis of modal measurements in road tests NEDC and FTP-75, and based on determined characteristic of fuel consumption measurement for a real car engine. The results of fuel consu[...]
20
80%
Instal
2002 nr 1 12--13
PL W artykule dokonano porównania wartości uzyskiwanych w drodze obliczeń teoretycznych oraz rzeczywistego zużycia paliwa w sezonie ogrzewczym dla kilku obiektów mieszkalnych.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last