Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie erozyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 257--268
PL W artykule podjęto próbę analizy wpływu środowiska na eksploatację statków powietrznych na małej wysokości, a zwłaszcza w zapylonej atmosferze. Zwrócono w nim uwagę na charakterystykę pyłów atmosferycznych, jak i ich skład mineralogiczny czy ziarnowy. Przedstawiono ich wpływ na zużycie erozyjne elem[...]
EN An attempt has been made in the paper to analyse the effect of the environment on the low-level operations of aircraft, in particular, in the dusty atmosphere. Special attention has been paid to characteristics of the atmospheric dust, and to mineralogical composition and size analysis thereof. The [...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu składu chemicznego oraz obróbki cieplnej na strukturę, jednorodność umocnienia i odporność na zużycie erozyjne stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al. Badania prowadzono na intermetalach Ni3Al z dodatkami stopowymi boru, cyrkonu chromu, molibdenu i żelaza[...]
EN Analysis of the influence of chemical composition and the homogenisation treatment parameters on structure, strengthening uniformity and erosion resistance of the Ni3Al intermetallic alloys are presented in this paper. Investigations of Ni3Al intermetallic alloys with addition of B, Zr, Cr, Mo and F[...]
3
100%
Tribologia
2006 nr 3 153-162
PL W pracy opisano wyniki badań materiałów kompozytowych typu FeAl-Al2O3, wykonanych metodą metalurgii proszków. Proces wytwarzania tych materiałów obejmował przygotowanie mieszaniny czystych proszków Fe i Al oraz proszku Al2O3. Następnie przygotowaną mieszaninę poddano spiekaniu pod określonym ciśnien[...]
EN In the paper, the authors presented the results of FeAl-Al2O3 composite material testing. The composite material was produced using powder metallurgy method. Material production process included preparing the blend of pure Fe and Al powders and Al2O3 powder. Next, the prepared blend was subject to s[...]
4
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Wyniki uzyskiwane w laboratoryjnych testach erozji mają zwykle ograniczoną przydatność, ze względu na fakt stosowania ścierniw odbiegających wielkością ziaren i właściwościami od pytów przemysłowych. Przedstawiono wyniki badań nad zużyciem erozyjnym powłok wykonanych ze stopów na bazie niklu. Zastos[...]
EN The results obtained in laboratory tests of erosion usually have limited suitability due to the fact that abrasive materials have significantly different grain sizes and properties when compared with industrial dusts. The results of erosive wear testing of coats made of nickel-base alloys were prese[...]
5
100%
Przegląd Spawalnictwa
2007 R. 79, nr 8 125-127
PL Przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie ścierne i erozyjne powłok napawanych metodą łukową elektrodami otulonymi. W badaniach zużycia zastosowano ścierniwa: mieliwo kwarcowe, korund i karborund. Badania zużycia ściernego wykonano na testerze T07, badania zużycia erozyjnego na własnym stanow[...]
EN The results obtained during laboratory tests of erosion are usually of limited usability due to the fact that abrasive materials have significantly different grain sizes and properties in comparison with industrial dusts. The results of erosive wear testing of coats made of nickel-base alloys were p[...]
6
100%
Tribologia
2012 nr 3 85-93
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczące wpływu obróbki cieplnej stali 40Cr4 na zużycie erozyjne. Badaniu poddano stal w stanie dostarczonym, zahartowaną oraz zahartowaną i odpuszczoną. Odporność na zużycie strumieniowo-ścierne określono przy różnych kątach padania ścierniwa. Na [...]
EN The results of studies on the effect of heat treatment on working steel 40Cr4 on erosion wear and tear were presented. The study involved raw, hardened, and hardened and tempered steels. Wear resistance were tested using abrasive blast set at different angles of incidence of the abrasive. The obtain[...]
7
88%
Przegląd Spawalnictwa
8
75%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 2 133-144
PL W artykule przedstawiono obliczenia modelowe opromieniowanego wymiennika ciepła przeznaczonego do podgrzewania powietrza zasilającego dysze aparatu, służącego do badania odporności na ścieranie materiałów konstrukcyjnych w podwyższonych temperaturach. Przedstawiono uproszczony model wymiennika, któr[...]
EN The article presents the model calculation of the radiated heat exchanger intended for the heating of the air supplied to the jets of an apparatus used for testing the resistance of construction materials to scrubbing in the increased temperature. The simplified model of the exchanger is presented, [...]
9
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 1 (73) 401-409
PL Analizowano zużycie erozyjne łopatki wirnika wentylatora. Obliczone wartości naprężeń kontaktowych wskazują na możliwość istnienia dwóch mechanizmów zniszczenia podczas: 1 - prostopadłego uderzenia, 2 - poślizgu z udziałem sił tarcia. Materiał do pracy w warunkach erozji strumieniowo-ściernej powini[...]
EN Erosion wear of a fan rotor blade is analysed in the paper. The calculated values of contact stresses show that mechanisms of destruction may exist during: 1) perpendicular impact, 2) slip with participation of friction forces. Materials used in the paper in conditions of stream-abrasive erosion sho[...]
10
75%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W niektórych elektrowniach opalanych węglem brunatnym pojawia się bardzo duże zużycie w młynach udarowych i związanych z nimi urządzeniach, takich jak klapy sortownika, łupiarki i łuki przewodów paliwowych. W przemyśle energetycznym zużycie ścierne i erozyjne są ważnymi czynnikami generującymi koszt[...]
EN In some lignite-fired power stations, very high wear appears in the impact mills and in related processing equipment such as classifier flaps, splitters, and fuel pipe bends. In the power industry, abrasion and erosion wear are important cost generating factors during the conveyance of raw coal, dur[...]
11
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 6 360-365
PL W artykule przedstawiono technologię regeneracji pokryw konwerterów poprzez nanoszenie cieplne warstwy wierzchniej. W badaniach stosowano dwa rodzaje materiału: NiCr oraz drut z rdzeniem oznaczony DURMAT. Pomiary mikrotwardości nanoszonych powłok wykonywano za pomocą próby Vickersa, natomiast pomiar[...]
EN The contribution deals with repairing of converter hoods by thermal spraying technique. There were used two types of sprayed wires - formerly used NiCr and new filled wire marked as DURMAT. Microhardness of thermally sprayed coatings was measured by Vickers indenter, wear resistance of coatings was [...]
12
75%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 2 51-60
PL W artykule przeanalizowano teorię Bittera, przedstawiono graniczny obraz funkcji Bittera oraz zestawy stopów odpornych na zużycie, które to podzielono na dwie grupy: stosowane dla zakresu "A" i stosowane dla zakresu "B".
EN The profile of Bitters abrasive wear theory was presented in the paper. According to this theory, a principles of alloys selection were developed. Based on extended research methods wear for hard and soft materials.
13
75%
Tribologia
2001 nr 3 505-513
PL W pracy zostały przedstawione wyniki badań na zużycie ścierne i erozyjne stopów na bazie niklu natryśniętych płomieniowo i plazmowo. Ocena własności powłok została przeprowadzona na podstawie badań ich mikrotwardości oraz obrazu zużycia. Na podstawie uzyskanych wyników badań oraz ich analizy stwierd[...]
EN This paper presents results of the investigations into abrasion and erosion wear resistance of the flame and plasma sprayed nickel alloys. The estimation of coating properties was carried out on the basis of the tests of microhardness and wear image. The investigations show that the NiCrAlMoFe plasm[...]
14
75%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1005-1008
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie ścierne i erozyjne 10 powłok napawanych metodą plazmową oraz gazowo-proszkową stopami na osnowie niklu, kobaltu i żelaza. Badania zużycia ściernego wykonano na testerze T 07, a badania zużycia erozyjnego- na własnym stanowisku badawczym. W bad[...]
EN The paper presents results of erosive and abrasive wear investigations. The materials tested were overlay coatings applied by means of PTA and fuseweld methods. Investigations of abrasive wear resistance were performed by means of the T 07 tester, in erosive wear experiments, the developed test rig [...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 75 213-219
PL W artykule przedstawiono własności triblogiczne stopów niklowych natryskiwanych plazmowo i płomieniowo. Odporność na zużycie badano na testerze tribologicznym T-07. Natryskiwanie wykonano pistoletem plazmowym PN-120 i płomieniowym Castolin Rotoloy. Jako materiał powłokowy zastosowano proszki NiCr, N[...]
EN This paper shows tribological properties of plasma and flame sprayed nickel based alloys. Wear resistance was carried out by means of T-07 tribolological tester.Modified powder feeder PS-200 was applied to test erosion resistance. The investigation show that the NiCrAlMoFe plasma spraed coating had [...]
16
75%
Tribologia
2000 nr 3 411-418
PL W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że im grubsza była powłoka epoksydowa, tym większa była jej odporność na zużywanie erozyjne. Wykazano również korzystne odddziaływanie mikrosfer szklanych, zawartych w międzywarstwie powłoki epoksydowej. Tłumiły one energię uderzenia cząstek erozyjnych o[...]
EN It was stated as results of the carried out investigations that the thicker the epoxy coating was higher resistance to the erosive wear it showed. It was also proved a advantageous influence of glass microspheres included in the epoxy coating interlayer. The microspheres included in the epoxy coati[...]
17
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2002 nr 1 (15) 119--124
PL W części I w oparciu o teorię Bittera określono metodykę badania parametrów energetycznych i materiałowych staliwa L20HGSNM. W części II dla optymalizacji stosowania staliwa L20HGSNM wyznaczono związki pomiędzy parametrami energetycznymi i materiałowymi a jego składem chemicznym, obróbką cieplną i t[...]
EN In first part investigation method of material and energetic parameters of L20HGSNM cast steel are defined basing on Bitter’s theory. In second part relations between material and energetic parameters of cast steel and its chemical constitution, heat treatment and hardness are determined for purpose[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2031-2040
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności erozyjnej starzonych klimatycznie powłok epoksydowych oraz poliuretanowych modyfikowanych nanocząstkami krzemionki lub tlenku aluminium. Zostały zastosowane statystyczne metody planowania doświadczeń. Dokonano oceny wpływu nanonapełniaczy oraz rodzaju[...]
EN The paper presents examination results of erosive resistance of epoxy and polyurethane coatings with silica or alumina nanoparticles addition, aged climatically. Statistic methods of experiment planning were applied. Influence of nanofillers and polymer matrix kind on erosive resistance of polymer c[...]
19
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 467--471
PL Stale ferrytyczno-austenityczne (FA), tzn. stale o strukturze składającej się zasadniczo z dwóch faz: ferrytycznej i austenitycznej zajmują szczególną pozycję wśród chromowo-niklowych stali odpornych na korozję. Bardzo często nazywane są one stalami austenityczno-ferrytycznymi, półferrytycznymi, dwu[...]
20
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 39 135--140
PL W artykule omówiono krótko proces zużycia erozyjnego w oparciu o podstawy teoretyczne opracowane przez Bittera oraz przedstawiono praktyczne wskazówki zwiększające trwałość niektórych elementów transportu pneumatycznego.
EN The erosion wear process based on Bitters theory and practical directions for durability increase of some pneumatic transport elements have been presented in this paper.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last