Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie ciepłej wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono rezultaty obliczeń teoretycznych i pomiarów rzeczywistego zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym. Dane te uzupełniono o wartość ciepła dostarczonego z instalacji solarnej. Badania prowadzone są od kilku lat, co pozwala na obserwację sezonowości i trendów zużycia. Założenia p[...]
EN The article presents the results of theoretical calculations and measurements of actual domestic hot water consumptionin the school building. The data have been complemented by the heat value obtained from a solar system. The research has been conducted for several years allowing the observation of [...]
2
100%
Instal
2000 Nr 10 7--11
PL Zmniejszenie zużycia ciepłej wody w budownictwie mieszkaniowym do wielkości stanowiącej 40-60% zapotrzebowania obliczonego według normy [5] ma wpływ na zmianę wartości strumienia nośnika ciepła w dwu- funkcyjnych węzłach cieplnych. Na podstawie wielkości i rozkładu rzeczy-wistego zużycia ciepłej wod[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 506-509
PL Przedstawiono wyniki analizy zużycia ciepłej wody w budynkach wielolokalowych. Określono rozbieżności występujące pomiędzy pomiarami na wodomierzach głównych a lokalowych. Oceniono poprawność doboru wodomierzy w odniesieniu do wytycznych zawartych w normie [3]. Przedstawiono dokumentacje fotograficz[...]
EN The results of the analysis of hot water consumption in multifamily apartment buildings are presented. Discrepancies were identified between the readings from the main and flat water meters. Correctness of water meter selection was evaluated in relation to the guidelines contained in the standard [3[...]
4
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 7-8 76-78
PL Artykuł podaje orientacyjne wartości godzinowej nierównomierności rozbioru (zużycia) ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, które można stosować przy projektowaniu instalacji oraz metodologię przeprowadzania takich obliczeń.
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Lądowej
2000 Nr 561 (34) 111-127
PL W artykule przedstawiono wyniki badań poboru ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w wodomierze mieszkaniowe. Podano charakterystykę obiektów i omówiono metodykę prowadzenia pomiarów. Przedstawiono wartości poborów średnich dobowych oraz rozkłady poborów półgod[...]
EN The results of warm water consumption researches in the buildings equipped with water meters are shown in this paper. The characteristic of the buildings and the measurement method are also included. The value of the average warm water consumption during twenty-four hours and the half an hour consum[...]
6
75%
Informacja Instal
1999 Nr 12 (190) 38--41
PL Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obiektów budowlanych obejmują swoim zakresem działania zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Obniżenie zapotrzebowania ciepła można uzyskać poprzez racjonalne użytkowanie c.w.u. polegające na zmniejszeniu zużyc[...]
7
75%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2014 nr 1(13) 49--54
PL Poprawa izolacyjności cieplnej budynków skutkuje znacznym zmniejszeniem zapotrzebowania na energię do ich ogrzewania. Wydatek energetyczny budynków obejmuje jednak również zużycie energii na przygotowanie ciepłej wody. Optymalizacja w zakresie jej przygotowania może prowadzić do znacznych oszczędnoś[...]
EN For the right design of the system for hot water preparation it is necessary to know domestic hot water consumption. This paper determines consumption of domestic hot water in an apartment building per occupant during the day. There is a significant difference between hot water consumption during th[...]
8
63%
Izolacje
PL W Polsce na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody w sektorze komunalno-bytowym zużywa się obecnie około 42% globalnego zużycia energii pierwotnej, w tym mieszkalnictwo 35%, a budynki użyteczności publicznej handlu i usług ok. 7%. Dla porównania, w UE odsetek ten wynosi 30-35%.
9
51%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
2002 z. 46 69-85
PL Realizacja podstawowych potrzeb fizjologicznych, psychologicznych i mikro-środowiskowych ludzi użytkujących w sposób stały pomieszczenia wymaga nie tylko ogrzania tych przestrzeni, ale również zaplanowania i zorganizowania w nich wymiany powietrza. Zagadnienia te są jednak nierozumiane, często pomij[...]
EN Satysfying basie psychological and microclimate needs of people residing inside constantly used enclosures reauires not only correct heating of them but also proper design and organising of air change rate. These problems, however, are not understood, are often omitted and have not been sloved effic[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last