Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 255
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie ścierne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Wpływ morfologii warstwy wierzchniej na zużycie ścierne polimerowych materiałów dentystycznych Obiektem badań były dostępne komercyjnie polimerowe materiały dentystyczne, różniące się przede wszystkim rodzajem wypełnienia (tab. 1). Zbadano zużywanie się kompozytów w czasie tarcia, w warunkach obciąż[...]
EN Commercially available polymer based dental composites of various filling systems were studied (Tab. 1). Kinetics of their abrasion was determined under loading conditions similar to real exploitation, together with the surface gradient of hardness. Generally, the harder and the stiffer the material[...]
2
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 2(13) 8-11
PL Przeprowadzono badania wpływu stopnia zużycia napoiny płyty ściernej 4666DP0805 na odporność na zużycie ścierne typu metai-materiaf ceramiczny, zgodnie z wymaganiami normy ASTM G65. Różny stopień zużycia płyty ściernej symulowano, badając próbki płyty ściernej o grubości napoiny po zesz!ifowaniu: 4,[...]
3
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu składu chemicznego i struktury na zużycie ścierne w luźnym ścierniwie odlewniczych stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al. Badania prowadzono na intermetalach Ni3Al z dodatkami stopowymi boru, cyrkonu, chromu, molibdenu i żelaza, w stanie po odlewaniu i w[...]
EN Chemical composition and microstructure of Ni3Al as-cast intermetallic alloys influence on the abrasive wear analysis was done. The investigated material was Ni3Al with range of alloying elements, including: boron, zirconium, chromium, molybdenum and iron. The analyzed material was as-cast and after[...]
4
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych dotyczących kompozytów in situ typu Fe - C - Cr zawierających 18% chromu. Badania zużycia ściernego tych materiałów przeprowadzono w różnych płaszczyznach w stosunku do ukierunkowanych wydzieleń węglikowych. Z badań wynika, że orientacja struktury n[...]
EN Results of tribological investigations concerning composites in situ of the type Fe – C – Cr which contain 18% of chromium are presented. Abrasive wear investigation on the materials was conducted on various surfaces in relation to oriented precipitated carbides. The investigation shows that structu[...]
5
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W symulacji numerycznej wyznaczono obciążenia działające na elementy rozjazdu kolejowego w zależności od prędkości i masy lokomotywy. Przedstawiono możliwości kształtowania morfologii perlitu w warunkach walcowania na gorąco i izotermicznego wyżarzania podczas symulacji fizycznej na symulatorze Glee[...]
EN Fixed loads influencing the components of a turnout, depending on speed and mass of locomotive, have been used in the numerical simulation. Possibilities of the pearlite morphology shaped under the conditions of a hot rolling and isothermal annealing during the physical simulation on the Gleeble sim[...]
6
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu czasu trwania procesu zużycia ściernego materiału kompozytowego typu FeAl-Al2O3 na strukturę geometryczną powierzchni tworzących pary tribologiczne. Przeprowadzone badania udowodniły, że korzystając z analizy struktury geometrycznej powierzchni, np. z wyk[...]
EN The researches into results of the influence of abrasive wear time on composite material type FeAl-Al2O3 mating surfaces texture has been shown in this paper. The researches proved full usefulness of the computer measuring system with HOMMEL TESTER T1000 unit and Turbo Rougness for Windows program t[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
8
80%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 5 275-278
PL Przedstawiono matematyczny model zużycia ściernego betonu w wyniku oddziaływania strumienia cząstek stałych o znacznej twardości. Zużycie ścierne betonu opisano wykorzystując założenia modelu w trybologicznym systemie opisu mechanizmów zużycia materiałów konstrukcyjnych.
EN The paper presents a mathematical model of abrasive wear of concrete as results of influence hard particles. Abrasive wear of concrete characterized by model assumptions based on a principle tribological system of construction materials wear.
9
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Przeprowadzono komputerowe modelowanie procesu kucia na gorąco odkuwki osiowosymetrycznej. Określono wielkości nacisków i przemieszczenia odkształcanego metalu w stosunku do powierzchni narzędzia. Na tej podstawie przeanalizowano wielkość zużycia ściernego w trzech krytycznych obszarach wykroju mat[...]
EN There has been performed computer simulation of axisymmetrical hot forging process. As the result of calculation by means of FEM, contact pressure as well as sliding distance of deformed material have been determined. Then a wear resistance for three critical points of the die have been analysed and[...]
10
80%
Tribologia
2006 nr 1 93-103
PL W pracy przedstawiono wpływ Cr, Mo i V na wielkość zużycia ściernego staliwa typu Cr-Mo-V-Cu-Ni. Badania przeprowadzono z zastosowaniem statystycznych metod planowania eksperymentu Boxa-Huntera. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń określono układ pary ściernej na trzpień-tarcza (dysk). Przeciwpr[...]
EN The influence of Cr, Mo and V into size of abrasive wear of cast steel of type Cr-Mo-V-Cu-Ni has been presented in this paper. Investigations were made with the use of statistical methods of planning of experiment (Boxa-Hunter). On basis of earlier experiences arrangement of abrasive steam onto pin [...]
11
80%
Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2004 suppl. 1 127-132
PL Przeprowadzono badania porównawcze zużycia ściernego najczęściej stosowanych stali konstrukcyjnych St3S, 18G2A i 10HA. Stwierdzono, że stal 10HA wykazuje najmniejsze zużycie ścierne, które nie zwiększa się w obecności tlenków na powierzchni stali, jak w przypadku dwóch pozostałych gatunków stali.
EN In the work the comparative examinations of abrasive wear of most popular constructional steels St3S, 18G2A and 10HA had been carried out. It was stated that 10HA steel showed the highest abrasion resistance and that the surface oxides didn't increase abrasive wear as in other two steels.
12
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 1 183-189
PL W artykule przedstawiono problemy modelowania i badań nowej generacji tłoczysk (rdzenników) konstrukcji warstwowej siłowników hydraulicznych - podpór i przesuwników obudów górniczych. Omówiono postać konstrukcyjną i technologię wykonania elementów roboczych złożonych z warstwy wierzchniej (gładzi) [...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 135-142
PL Przeprowadzono badania wpływu struktury i twardości napoin na ich odporność na ścieranie. Badano wysokostopowe stopiwa o strukturze austenitycznej oraz niskostopowe stopiwa o strukturze ferrytyczno-bainitycznej. Stwierdzono przydatność stopiw ferrytyczno-bainitycznych do napawania regeneracyjnego i [...]
EN The surfaced welds structure and hardness influence on their wear resistance have been investigated. Highly alloyed deposited metals of austenitic structure and low alloyed ones of ferritic-bainitic structure have been tested. Bainitic deposited metals have been found suitable for rebuilding and ha[...]
14
80%
Archives of Mechanics
EN A sliding wear contact between a rigid punch and an elastic halfplane in presence of a thin aggregate film composed of solid debris and a lubricant fluid is studied. The model is based on any wear criterion and constitutive law of the film suggested by micromechanics approximation. The mechanical sy[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 257 454-471
PL Praca zawiera przegląd metod badania odporności na zużywanie ścierne materiałów stosowanych na ostrza narzędzi górniczych i wiertniczych. Opisano także zintegrowaną metodę łącznego badania odporności na kruche pękanie i odporności na zużywanie ścierne.
EN Techniques for wear resistance evaluation of materials for mining and drilling tools are extensively discussed in this paper. The integrated testing method based on edge chipping in granular abrasive medium is described.
16
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 167-170
17
80%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 3 243--250
PL Istotnym problemem w ocenie odporności ściernej lemieszy płużnych jest brak uniwersalnych wskaźników, umożliwiających porównywanie lemieszy o zróżnicowanej budowie. Zaproponowano wskaźnik uwzględniający trwałość i zmianę obrysu lemieszy, którego zaletą jest powiązanie trwałości z czynnikiem najczęśc[...]
EN Lack of universal indexes for comparison ploughshares of various constructions poses a significant problem while evaluating resistance of ploughshares to abrasive wear. That is why a coefficient connecting the durability of the elements with changes of their contour. This parameter makes it possible[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2004 Nr 57 163-168
PL W celu poznania relacji ilościowych między skutkami (zużyciowymi) jednoczesnego działania procesów destrukcyjnych: tarciowych i korozyjnych przy występowaniu oddziaływań fazy stałej pełniącej funkcję ścierniwa w węzłach tribologicznych wykonano eksperymentalne badania poznawcze. W badaniach wykorzys[...]
EN It experimental investigations in running were introduced was simultaneous the influence of frictional processes and corrosive near occurrence abradant. The got results of investigations were introduced in graphic figure.
19
80%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 3 18-23
20
80%
Tribologia
2010 nr 4 171-180
PL Przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie ścierne skojarzeń materiałowych z powierzchniami modyfikowanymi metodami wygniatania. Stopień pokrycia powierzchni wgłębieniami mieścił się w zakresie od 10 do 20%. Kształtowane wgłębienia mogą stanowić zarówno zasobniki substancji smarującej oraz mie[...]
EN In this paper, the results of abrasive wear resistance tests of assemblies with textured (burnished) surfaces are shown. The area density of oil pockets was in the range of 10 to 20%. The created pits can be both the reservoirs of lubricating oil and the places of wear debris presence. The results o[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last