Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 938
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zrównoważony rozwój
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 30-30
PL Żyjemy w epoce szybkiego rozwoju technologicznego. Coraz więcej produkujemy i konsumujemy. Nieuchronnie wiąże się to z zużyciem surowców naturalnych, energii, zanieczyszczeniem środowiska i powstawaniem odpadów. Produkować nie przestaniemy. Cóż zatem zrobić, aby zminimalizować negatywne dla środowis[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 5 60-61
PL Wiele osób podejmujących decyzje związane z naszą przyszłością dostrzega tylko silnik samochodu, zapominając o kołach, hamulcach i karoserii. Dla nich to zbędna otoczka, a pojęcie "zrównoważony rozwój" bardziej kojarzy im się z dojściem do władzy i równomiernym rozwojem portfeli krewnych i znajomych[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 12 68-71
PL Zrównoważony rozwój jest pojęciem stosunkowo nowym, niemniej jednak dotyczy większości dziedzin życia i robi obecnie w świecie dosyć zawrotną karierę. Pojęcie to dotyczy przede owszystkim dziedzin związanych z ogólnie pojętym rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym oraz wpływem jaki rozwój ten wywier[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 11 30-31
PL Zrównoważony rozwój, czyli wyważone współgranie ekonomii, ekologii i społecznej odpowiedzialności, to obecnie jeden z ważniejszych kierunków rozwoju współczesnego społeczeństwa europejskiego. To także jeden z nowych, coraz bardziej zyskujących na znaczeniu czynników mających wpływ na konkurencyjność[...]
5
80%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 3 153--157
PL W artykule przedstawiono podstawowe definicje oraz zakres społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Opisano genezę zrównoważonego rozwoju w nawiązaniu do koncepcji społecznej odpowiedzialności. Szczególną uwagę zwrócono na działania podejmowane przez przedsiębiorstwa górnicze w zakresie realizac[...]
EN The article presents the basic definitions and scope of corporate social responsibility. It describes the origins of sustainable development in relation to a concept of social responsibility. Particular attention was paid to the activities taken by mining companies with regard to realization of the [...]
6
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących świadomości klientów w kwestii wdrażania w branży logistycznej koncepcji zrównoważonego rozwoju. Badania przeprowadziła ,,Poczta Niemiecka” w różnych krajach na całym świecie (Indie, Chiny, Stany Zjednoczone, kraje europejskie), wśród klientów biznes[...]
EN The paper presents research ndings on customer awareness with regard to the implementation of sustained development in logistics. The study was conducted by Deutsche Post in various countries worldwide (India, China, United States, European countries), among corporate clients and end users. The res[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 18 87--98
PL Rozwój nauki, techniki, uprzemysłowienia oraz wzrost liczby ludności obserwowany w XX wieku przyczynił się do wzrostu eksploatacji zasobów naturalnych. Ograniczoność zasobów naturalnych przy nieograniczonych potrzebach społeczeństwa była jednym z powodów stworzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. [...]
EN The development of science, technology, industrialization and the population growth which could be observed in the twentieth century have contributed to the growth in natural resources exploitation. The limited natural resources and the unlimited needs of the society were one of the reasons to creat[...]
8
80%
Ekonomia i Zarządzanie
EN In reply to increasing ecological environmental crisis, arises the conception of sustainable development which was defined by the Brundtland Commission in the report "Our Common Future". According to the definition, sustainable development means meeting the needs of the present generation without co[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Zrównoważony rozwój nie ma jednoznacznej definicji i jest różnie rozumiany, choć w większości odnoszony jest do środowiska. Koniecznym wydaje się takie wykorzystywanie zasobów naturalnych, aby szedł za nim postęp gospodarczy i jednocześnie jak najmniejszy uszczerbek dla otoczenia naturalnego. Rozwój[...]
EN Sustainable development has not a clear definition and is understood in different ways, although most of it refers to the environment. It seems essential to use natural resources so that economic progress can follow and at the same time little damage to the natural environment could be done. Develop[...]
10
80%
Problemy Ekorozwoju
11
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 6 52--53
PL Kwestie środowiskowe stanowią jeden z istotniejszych elementów, determinujących proces planowania przestrzennego. Trzeba zaznaczyć, że instrumentem zapewniającym uwzględnianie zrównoważonego rozwoju przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) oraz studiów uwarunkowa[...]
12
80%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
EN An attempt to formulate criteria for diverse housing environment is connected with the necessity of providing an explanation of what we relate them lo, who is responsible for their realisation, as well as determination of existing harriers and threats caused by violation of the idea of sustainable d[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2008 Nr 2 85-97
PL W niniejszym artykule autorzy pragną zwrócić główną uwagę na problem, jakim jest zrównowazony rozwój w obszarze szeroko rozumianej globalizacji. Wraz z intensywnym rozwojem gospodarczym w XX wieku nastąpiło radykalne obniżenie poziomu ochrony środowiska. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne dla nasz[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 22 181--195
PL W artykule opisano główne zagrożenia dla środowiska generowane przez transport drogowy (dla ziemi, gleby, powietrza, roślin, zwierząt i dla człowieka). Następnie scharakteryzowano przyjazne dla środowiska gałęzie transportu, które mogą stać się konkurencyjne dla przewozów drogowych, zwłaszcza transp[...]
EN This article describes environmental dangers from the side of road transport (ground, soil, air, area, plants, animals and impact on human). Then the ecological kinds of transport were characterized, especially rail and water transport. They can become competitive with the road transport.
15
80%
Logistyka
PL Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku jest aktualnie kierunkiem priorytetowym gospodarki komunalnej w Krakowie. Polityka ta jest zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju i wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi zrównoważonego gospodarowania odpadami. W artykule przedstawiono głów[...]
EN Reduction of the amount of waste deposited in the landfill is one of the main aims of Krakow municipal waste management. The principles of sustainable development and the European Union regulations for sustainable waste management are the main guidelines of municipal waste management policy in Krako[...]
16
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2011 R. 108, z. 3-A s. 7--23
PL Z aktualnych dokumentów planistycznych Krakowa wyłania się spójna na ogół wizja przyszłego rozwoju miasta. Autorzy zgodni są m.in. co do tego, że rozwój przestrzenny winien być zrównoważony i podporządkowany zasadom ładu przestrzennego, że zarządzanie rozwojem winno uwzględniać oszczędną gospodarkę [...]
EN From the current planning documents of Krakow emerges a rather consistent vision for the future development. The authors agree that urban development should be sustainable and should support consistent urban form, that growth management should involve effective use of resources and that good accessi[...]
17
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 8-9 38--42
PL Coraz powszechniejsza jest wśród inżynierów wiedza o korzyściach wynikających z zastosowania geosyntetyków w budownictwie, a zwłaszcza w budownictwie drogowym. W porównaniu do tradycyjnych technologii, geosyntetyki bardzo często pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności finansowych oraz skrócen[...]
EN The knowledge about advantages of using geosynthetics in civil engineering, and especially in road construction, is becoming more common among engineers. Geosynthetics allow to save both money and time of construction compared to traditional solutions. However, it is worth knowing, that using geosyn[...]
18
80%
Logistyka
PL Celem niniejszego artykułu jest uwypuklenie wpływu zarządzania logistycznego biokomponentami na politykę zrównoważonego rozwoju. Pojecie biokomponentów zostało zawężone do ich postaci płynnej tj. bioetanolu i estrów wyższych kwasów tłuszczowych (bioestrów), które w kolejnym etapie łańcucha logistycz[...]
EN The aim of sustainable policy is finding equilibrium between economy today and pure environment tomorrow. One of the present example of such a viewing are biocomponents: bioethanol and FAME giving biofuels. Policy of biofuels is necessary to ensure that socio-economic and environmental sustainabilit[...]
19
80%
Logistyka
PL U podstaw współczesnego rozwoju gospodarczego Europy leży koncepcja zrównoważonego rozwoju. Według niej musimy tak użytkować zasoby Ziemi, aby również przyszłe pokolenia miały możliwości zaspokajania swoich potrzeb. Transport jest kluczowym czynnikiem nowoczesnej gospodarki. W artykule zostanie doko[...]
EN The sustainable development is the main priority of current European economic policy. Sustainable development means such development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Transport is the key factor of modern economy. The [...]
20
80%
Zieleń Miejska
2013 Nr 2 44-47
PL W miastach żyje obecnie ponad połowa ludzkości, a w następnych dziesięcioleciach liczba ich mieszkańców wzrośnie dwukrotnie. Wraz z procesem urbanizacji zwiększa się presja na środowisko przyrodnicze i zanika różnorodność biologiczna. Badania szwedzkich naukowców pokazują, że istnieje szansa na odwr[...]
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last