Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zrównoważony rozwój transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Okres występowania zatłoczenia ulic w miastach stale się wydłuża powodując wzrost strat czasu uczestników ruchu. Pojazdy oczekujące na przejazd stają się przyczyną wzrostu hałasu i zużycia paliw oraz większej emisji szkodliwych substancji do otoczenia na obszarze występowania kongestii. Jak pokazują[...]
EN The period when the congestion in the streets of the cities occurs has been consistently extending causing the increase of losses incurred by the traffic participants. The vehicles in a standstill have caused an increase of noise, of fuel consumption and of the harmful emissions at a relatively smal[...]
2
100%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 5 16-37
3
100%
Logistyka
PL Transport odgrywa jedną z ważniejszych ról we współczesnym świecie i jest częścią niemal każdej działalności człowieka. Zrównoważony rozwój transportu musi być traktowany jako kolejny, logiczny krok w kierunku kompleksowego rozumienia zrównoważonego rozwoju. Syntetyczne wskaźniki stają się powszechn[...]
EN Transportation plays a major role in today's world and is an essential extension of almost any human activity. Transportation sustainability must be addressed as a logical step toward overall sustainable development. Composite indicators have increasingly been accepted as a useful tool for performan[...]
4
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Identyfikacja problemów związanych z realizacją unijnego programu Marco Polo, którego nadrzędną ideą jest doprowadzenie do proekologicznych przemian we współczesnym transporcie. Analiza działań i ich efektów w ramach Marco Polo I (2003-2006) i Marco Polo II (2007-2013).
EN Identification of problems associated with the realization of the European Union MARCO POLO Programme, which was based on the superior principle, which is to lead to the proecological changes within the contemporary transport. The Activities/causes analysis within the programme of the Marco Polo I ([...]
5
88%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 5 12-15
PL Kontrola ruchu drogowego w mieście. Podróże rowerowe. Transport publiczny. Przyjazne środowisku samochody i paliwa. Zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców.
EN Regulation of the road traffic in a city. Travelling by bicycle. Public transport. Environmentally friendly cars and fuel. Changes of inhabitants travelling habits.
6
88%
Logistyka
2015 nr 3 5281--5288
PL W ostatnich latach Unia Europejska zwraca szczególną uwagę na kształtowanie, a następnie wdrażanie, zrównoważonych systemów transportowych – zapewniających równowagę pomiędzy trzema grupami czynników: społecznymi, gospodarczymi oraz środowiskowymi. Pierwszym etapem w kształtowaniu mobilności w miast[...]
EN In recent years, the European Union has paid special attention to developing and implementing sustainable transport systems i.e. systems that provide a balance between the three groups of factors: social, economic and environmental. The first step to deal with the complexity of urban mobility is int[...]
7
88%
Logistyka
2015 nr 3 5544--5552
PL Sektor transportu odgrywa ważną rolę w gospodarce województwa śląskiego, a jego dynamiczny wzrost w ostatnich latach powoduje liczne problemy środowiskowe. Dlatego też preferowanym kierunkiem rozwoju transportu w woj. powinien być transport zrównoważony. Transport zrównoważony ze środowiskiem jest r[...]
EN The transport sector plays an important role in the economy of the Silesia province, and its rapid growth in recent years, causing numerous environmental problems. Therefore, the preferred direction of transport development in the province should be sustainable transport. Environmentally sustainable[...]
8
75%
Logistyka
2012 nr 3 32--34
EN Transport markets and their rationalization as a result of sustainable development of transport and logistics
9
75%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 5 28--32
PL Celem artykułu jest analiza efektów realizowanej przez UE polityki zrównoważonego rozwoju transportu w odniesieniu do kosztów zewnętrznych transportu. Analizą objęto zmiany wielkości i struktury kosztów zewnętrznych w UE, według gałęzi transportu i rodzajów przewozów oraz według kategorii kosztów. B[...]
EN One of the main purposes of a sustainable transport policy, pursued for many years by the EU, is to reduce the negative impact of transport on the environment. Achievement of this goal is supported by the increase of the competitiveness of environmentally friendly modes of transport and the creation[...]
10
75%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 6 16-22
PL Ocena funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w aglomeracji Portland. Narzędzia wykorzystane w dążeniu do trwałej zmiany sposobów przemieszczania się mieszkańców aglomeracji.
EN Appraisal of the collective public transport in the Portland agglomeration. Tools for constant change of travelling means of the agglomeration inhabitants.
11
75%
Logistyka
2009 nr 6 10-14
PL Celem artykułu jest prezentacja wyników autorskich badań nad jakością usług wśród przedsiębiorstw sektora TSL ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju transportu w polskich warunkach rynku. Przedmiotem rozważań jakie podejmuje autor jest analiza charakteru i istoty relacji jaka wys[...]
EN The presented article undertakes the question of the sustainable development of transportation and the quality of services in the TSL sector. Author of study on basis of investigations conducted among the chosen group 29 enterprises of the TSL sector functioning in the conditions of the Polish marke[...]
12
75%
Przegląd Komunalny
2010 nr 9 54-55
PL System transportowy w największych miastach w Polsce woła o pomstę do nieba. Choć każda ze skontrolowanych aglomeracji posiada dokumenty określające cele i główne kierunki działań w zakresie usprawnienia komunikacji miejskiej, to jednak można je potraktować jak "wyborczą kiełbasę". Deklarowane przez[...]
13
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 135--145
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty kształtowania proekologicznego systemu transportowego w ujęciu regulacji prawnych. Dokonano przeglądu aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko. Przedstawiono unijne regulacje i zalecenia dotyczące pol[...]
EN The paper presents selected aspects of environmentally friendly transport system apprehended to legal regulations. Review of legislation and documents relating to the reduction of the negative impact of transport on the environment was made. In article presented EU regulations and recommendations fo[...]
14
75%
Logistyka
2014 nr 2 248--257
PL Na obecnym etapie rozwoju cywilizacji, nie można powstrzymać dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego, podstawową kwestią jest w jaki sposób ten proces ma przebiegać i czy da się nim sterować w celu wprowadzenia na preferowaną ścieżkę rozwoju. Jednym z czynników umożliwiających rozwój społeczno-go[...]
EN At the present stage of civilization development, it is impossible to stop the aspiration of socio-economic development. The basic issue is how the process should be running and if we can control it in order to put on the preferred path. One of the factors which makes socio-economic development poss[...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 2 258--264
PL Strategie rozwoju województw należą do najważniejszych dokumentów planistycznych opracowywanych w Polsce na szczeblu regionalnym, formułujących kierunki rozwoju tych obszarów. Strategie te, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie wojewódzkim, powinny być realizowane zgodnie z koncepcją i konst[...]
EN Regional strategies are one of the most important documents elaborated at the regional level shaping their development guidelines. According to the updated legal regulations, the sustainable development paradigm should become a priority while implementing those strategies. Some of the Polish regions[...]
16
75%
Logistyka
2014 nr 2 399--408
PL Głównym wyzwaniem transportu miejskiego w XXI wieku jest zrównoważony rozwój. Założenia takiego rozwoju zostały określone w Białej Księdze Unii Europejskiej z 2011 r. Do 2030 r. ma zmniejszyć się o połowę wykorzystanie w transporcie miejskim samochodów osobowych z obecnym konwencjonalnym napędem. Na[...]
EN The main challenge standing in front of urban transport in the 21 Century is the sustainable development. Assumptions of such development were defined in the European Union’s White Paper in year 2011. Until year 2030 the usage of private cars with the present conventional drive is supposed to dimini[...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 2 381--388
PL Celem artykułu jest wykazanie, że idea zrównoważonego rozwoju transportu traktowana jest w polskiej polityce transportowej dość wybiórczo. Czasami jest eksponowany aspekt ekonomiczny, czasami ekologiczny (bądź tylko jakaś jego wybrany element), rzadko społeczny, a trudno znaleźć przykład równego tra[...]
EN The purpose of this article is to demonstrate that the idea of sustainable transport is treated in the Polish transport policy rather selectively. Sometimes there is exposed the economic aspect, sometimes ecological (or only some of its selected aspects), rarely social, and it is difficult to find a[...]
18
75%
Logistyka
2014 nr 3 505--513
PL Rozwój miast, dominująca rola transportu indywidualnego nad transportem zbiorowym, spowodowały obniżenie standardów życia na obszarach zurbanizowanych. Nieustanny wzrost zatłoczenia ciągów komunikacyjnych, skutkujący podwyższeniem stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, wynika głównie z nisk[...]
EN Development of cities, main role of the individual transport above the public transport, caused lowering the standards of living on urbanized areas. Sustained height of the congestion of traffic routes, resulting in increasing the degree of the threat of the air pollution, results mainly from the lo[...]
19
75%
Logistyka
2014 nr 2 124--129
PL Celem artykułu jest wskazanie znaczenia planu mobilności, który służy realizacji wymogów zrównoważonej mobilności w miastach. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu w miastach dąży się do ograniczenia wykorzystania samochodów osobowych w zakresie zaspokojenia potrzeb przewozowych przy [...]
EN The purpose of this article is to present mobility plans, which are used to fulfill the requirements of sustainable mobility in cities. In accordance with the principles of sustainable transport, cities tends to reduce the use of passenger cars while increasing the use of public transport, bicycle a[...]
20
75%
Logistyka
2015 nr 4 2714--2723,CD2
PL W artykule przedstawiono część wyników pomiarów ruchu przeprowadzonych w specjalnie wytypowanych przekrojach sieci transportowej aglomeracji górnośląskiej. Specyfika przekrojów wynika z liczby mod transportowych, które można zaobserwować w tych punktach. Autorzy zidentyfikowali te przekroje, jako mu[...]
EN The article presents some of the results of traffic measurements carried out in specially selected cross-sections of the Upper Silesian agglomeration transport network. Specificity of the cross-sections based on the number of transport mode that can be observed in these points. The authors have iden[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last