Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmienność przestrzenna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono koncepcję teorii nośności granicznej w ujęciu losowym. Dla klasycznego zagadnienia pionowej skarpy ziemnej sformułowano probabilistyczne oszacowania wysokości granicznej skarpy. Traktując parametry wytrzymałościowe ośrodka gruntowego jako zmienne losowe, dolne i górne oszacowan[...]
EN A concept of the theory of limit loadbearing capacity in random formulation is presented in the paper. A probabilistic assessment of the limit height of a slope was formulated for the classical problem of a vertical earth slope. Treating the strength parameters of the soil medium as random variabl[...]
2
86%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Na podstawie danych z otworów wiertniczych badano zmienność gęstości pozornej, nasiąkliwości wagowej, ścieralności w bębnie Devala oraz wytrzymałości na ściskanie. Przedstawiono statystyczny opis zróżnicowania tych właściwości. Przestrzenny obraz zmienności uzyskano przez rozcięcie bryły złoża na po[...]
EN Variability of mechanical properties of two deposits "Nasławice" (serpentinite) and "Strzelin" (granite and gneiss) located in Lower Silesia (SW Poland) are analysed in the paper. The following parameters tested on the log samples were considered: apparent density, water absorptivity, grindability i[...]
3
86%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr I/1 73--87
PL W warunkach klimatycznych Polski opady atmosferyczne są podstawowym źródłem wody dla roślin. Klimat Polski określany jest jako przejściowy, zmienny i kontrastowy. Zmienny jest także rozkład opadów w czasie sezonu wegetacyjnego, w tej samej porze roku mogą występować wielodniowe okresy bezopadowe lub[...]
EN In Polish climatic conditions rainfall constitutes the main source of water for vegetation. The climate of Poland is characterized by high temporal and spatial variation. The total amount and seasonal distribution of precipitation show significant variability. The aim of the study was to analyze spa[...]
4
72%
Polish Journal of Ecology
EN This study is an assessment of the relation of the spatial variability of Nitraria schoberi Linn. to the soil properties conducted by using geo-statistical analysis. In an area of 140 ha a regular network from a semi-arid region of Meighan Playa in central Iran was selected. The results showed that [...]
5
72%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 501--507
PL Jednym z ważniejszych elementów opisu aktualnego stanu drzewostanów jest informacja o ich budowie pionowej (układzie warstw). Informacje te gromadzone są w ramach okresowych inwentaryzacji zasobów leśnych. Z uwagi na dużą pracochłonność mają one jednak charakter bardzo ogólny, gdyż są odnoszone do s[...]
EN One of most important characteristics describing forest is their vertical structure (number of layers). This information is collected during periodical forest inventories. The inventory procedures are time-consuming and can provide only general information, describing relatively big parts of forests[...]
6
72%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 11 1688-1690
PL Przedstawiono wyniki analizy współczynnika zmienności (CoV) natężenia pola elektrycznego zmierzonego w otoczeniu stacji nadawczych dużej i średniej mocy w Polsce. Zmienność w czasie i przestrzeni została zmierzona w punktach obserwacji (POI) dla sygnałów emitowanych przez różne systemy radiodyfuzyjn[...]
EN The coefficient of variation (CoV) has been examined for measurements of electromagnetic fields (EMF) near high and medium power transmitting base stations in Poland. The time and spatial variation of signals at points of investigation (POI) has been measured for different locations and for differen[...]
7
72%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2003 T. 6, nr 3/4 407-424
PL Artykuł prezentuje analizę rozkładów przestrzennych zawartości Cu, Pb i Zn w glebach Warszawy i okolic. Analizę tę wykonano z zastosowaniem metody krigingu wskaźnikowego. Kriging wskaźnikowy jest nowoczesną metodą geostatystyczną estymacji przestrzennej, pozwalającą precyzyjnie wyznaczyć rozkłady pr[...]
EN The systematic studies of Cu, Pb and Zn concentrations in the soils of Warsaw and its immediate vicinity were done in the past. It was shown that concentrations of these elements in the soil have similar statistical and geostatistical characteristic expressed by appropriate parameters or functions ([...]
8
72%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W niniejszym artykule przedstawiono procedurę wykorzystania wariogramu do analizy zmienności nieregularnie rozproszonych danych. Metodykę omówiono na przykładzie danych dotyczących położenia stropowej powierzchni glin glacjalnych w centrum Wrocławia. Przestrzenną zmienność danych analizowano przy uż[...]
EN The article describes how to use variogram for spatial diversity analysis of irregularly spaced data. The procedure bases on the data of the top surface of glacial tills in the center of Wroclaw City Spatial diversity of data was analyzed by the variogram function. Among all available mathematics ap[...]
9
72%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Wyniki badań dotyczących zmienności przestrzennej zawartości mineralnych form azotu w skali pola uprawnego mogą mieć znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne i mogą być wykorzytane do optymalizacji nawożenia roślin azotem. Celem badań było rozpoznanie i porównanie zmienności przestrzennej zawar[...]
EN Results concerning spatial variability of mineral nitrogen forms content in the field scale are both of theoretical and practical significance and could be used to optimization of nitrogen fertilization. The objective of this study was to evaluate and compare the spatial Variability of mineral nitro[...]
10
72%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Azot ogółem w glebach nie podlega tak dużym zmianom w czasie jak jego formy mineralne, ale jego zawartość może być zróżnicowana przestrzennie. To zróżnicowanie może występować w makroskali np. regionu, jak i w mikroskali, czyli w obrębie pola produkcyjnego. Dla praktyki rolniczej szczególnie ważne j[...]
EN Soil total nitrogen does not come under so great temporal changes as its mineral forms, but it could be spatially differentiated. Spatial variability of total nitrogen could occur in the region scale as well as in the microscale that is to say within production field scale. For agricultural practice[...]
11
72%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2011 Vol. 18, nr 8 1087-1092
PL W pracy przedstawiono wyniki badań całkowitej zawartości rtęci w aspekcie zanieczyszczenia gleb uprawnych Pojezierza Gnieźnieńskiego tym pierwiastkiem, a także specyfiki rozmieszczenia przestrzennego tego metalu. Oceniono również statystyczne zależności pomiędzy zawartością rtęci a kwasowością czynn[...]
EN The paper presents the results of total mercury content in terms of pollution of agricultural soils of Gniezno Lakeland by this element, as well as spatial characteristics of this metal. Statistical relationship between content of mercury in arable-humous horizon and active, exchangeable and hydroly[...]
12
72%
Teledetekcja Środowiska
2007 T. 37 51--60
EN The landscape structure can be analysed in different ways while using different methods, research tools and initial data. One of the effective research methods is remote sensing together with satellite imageries obtained by this method. This technology used to be successfully applied in ecology, e.g[...]
13
58%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2001 T. 4, nr 3-4 369-391
PL Przedstawiono geostatystyczne metody analizy ciągłości i korelacji przestrzennej na przykładzie pomiarów zawartości Zn, Pb i Fe w glebach Warszawy i jej okolic. Przeprowadzono obliczenia izotropowych i anizotropowych wariogramów (oraz wariogramów krzyżowych) zawartości tych metali w glebie. Dodatkow[...]
EN The description, analysis and interpretation of spatial variability and correlation is an essential part of a geostatistical study. The paper presents the geostatistical methods to study spatial continuity as well as spatial correlation. It focuses on two of the most common geostatistical measures o[...]
14
58%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Pomiary zmiany podatności magnetycznej spowodowane depozycjami pyłowymi pochodzenia antropogennego są wykorzystywane do szybkiej oceny zanieczyszczenia gleb. W celu planowania sposobu wykonania pojedynczego pomiaru oraz całej kampanii pomiarowej, a także podczas opracowywania wyników są wykorzystane[...]
EN Measurements magnetic susceptibility changes caused by industrial airborne particulate deposition of anthropogenic origin, are used for the quick assessment of potential soil contamination with heavy metals. Geostatistical methods are useful to plan ways of individual measurement and the whole measu[...]
15
58%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 6 663--674
PL Celem badań było określenie zmienności przestrzennej zawartości N-ogółem (TN) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu deaminacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W kwietniu 2007 r. z obu obszarów pobrano po 50 próbe[...]
EN The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total N (NTOT) content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomerania and Cuiavia region. 50 soil samples from both [...]
16
58%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 229--235
PL Celem badań było określenie zróżnicowania zawartości N-ogółem (NOG) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu amonifikacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W tym celu w kwietniu 2007 roku z obu obszarów pobrano po 50 [...]
EN The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total-N content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomorze and Kujawy region. 50 soil samples from both study area[...]
17
58%
Polish Journal of Ecology
2014 Vol. 62, nr 4 789--799
EN Clutch size is an important life history trait in amphibians, and it varies among and within species, populations and individuals. Within a population, its variation has been attributed to a positive relationship between females’ age or size and their fecundity as well as to spatio-temporal differen[...]
18
58%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 11 179--186
PL Praca przedstawia algorytm kroków, niezbędnych do zbudowania polowego systemu informacyjnego na bazie standardowego GIS. Wykorzystanie tego systemu pokazano na przykładzie przestrzennie zróżnicowanych informacji dotyczących uprawy pszenicy ozimej. Algorytm oparto na mapach gleby oraz zasobności w sk[...]
EN The paper presents algorythm of steps which are needed for creating the field information system on the basis of standard GIS. Application of the presented information system is shown on an example of spatially differentiated information used at winter wheat cultivation. Algorythm is based on inform[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last