Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmiany demograficzne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optyka
2013 Nr 1 52--54
PL Prognozy demograficzne. Obserwując zmiany zachodzące w strukturze wiekowej ludności na świecie, zauważa się od jakiegoś czasu bardzo wyraźną tendencję starzenia się populacji. Ponadto prognozy na przyszłe lata wcale nie są bardziej optymistyczne, a wręcz przeciwnie – ten kierunek zmian demograficzny[...]
2
75%
Przegląd Papierniczy
2012 R. 68, nr 8 455--457
PL Rozwój rynku opakowań z tektury falistej jest pochodną rozwoju gałęzi przemysłu i usług dóbr konsumpcyjnych, i ma charakter lokalny. Dlatego też dynamiczny wzrost rynku w okresie od początku przemian społeczno-ekonomicznych do chwili obecnej zawdzięczamy szybko rozwijającej się polskiej gospodarce. [...]
3
75%
Management
PL Niniejszy artykuł porusza zagadnienie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. W pierwszej części zostały zaprezentowane główne kierunki zmian demograficznych w społeczeństwie polskim. W drugiej części przybliżono ideę zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Skupiono uwagę na głównych przesłankach [...]
EN The article touches the issues of age management in a business enterprise. The first part presents the main directions of demographic changes in Polish society. The second part however explains the idea of age management in the enterprise. The attention was paid to the main reasons and benefits of i[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Współcześnie pojęcie mobilności człowieka można odnieść do jego osobistej aktywności, np. do zmian w pozycji społeczno-zawodowej, jak też do fizycznego przemieszczenia. Instrumentem służącym zaspokojeniu potrzeby mobilności są wszystkie elementy składające się na system transportowy. Szczególnego zn[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 128 13--19
PL Postępujące w ostatnich dekadach zmiany demograficzne niosą ze sobą szereg wyzwań dla społeczno-gospodarczego życia Polski. Celem artykułu jest ukazanie takich procesów jak m.in. depopulacja społeczeństwa polskiego i jego starzenia się w kontekście wyzwań jakie niosą te procesy dla zrównoważonego ro[...]
EN The demographic changes progressing in recent decades carry numerous challenges for the socio-economic life of Poland. The aim of the article is to describe processes such as depopulation of the Polish society and its aging in the context of the challenges these processes constitute for sustainable [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 106 105--113
PL Celem artykułu jest ukazanie starzenia się społeczeństwa polskiego w kontekście wyzwań, jakie niesie ten proces dla zrównoważonego rozwoju. Skoncentrowano się na problematyce starzenia się ludności w kontekście wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju: zdrowia publicznego i zmian demograficznych.
EN It is the objective of the article to show aging of the Polish society in the context of challenges presented by the process to sustainable development. It focuses on issues connected with aging of the population in the context of selected sustainable development ratios such as public health and dem[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2011 z. 50 131-145
PL Niniejszy artykuł dotyczy procesu starzenia się społeczeństwa w aspekcie planowania przestrzennego i odnowy miast, w tym obszarów metropolitalnych. Dotyczy nowych uwarunkowań i możliwości rewitalizacji oraz identyfikacji społecznych i przestrzennych konsekwencji współczesnych przemian demograficznyc[...]
EN This article concerns the process of aging in terms of planning and urban renewal, including the metropolitan areas. It applies the new circumstances and possibilities of regeneration and the identification of social and spatial consequences of contemporary demographic changes. The author wishes to [...]
8
63%
Management
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia zarządzania wiekiem w organizacjach. Wskazano na brak racjonalnych przesłanek dla dyskryminującej polityki niektórych przedsiębiorców w stosunku do pracowników w wieku 50+. Zwrócono uwagę kadr zarządzających na problem zarządzania wiekiem w organizacjach,[...]
EN In article we present selected issues of age management in organizations. They pointed to the lack of rationale for the discriminatory policies of some companies to employees aged 50+. Attention of managers was paid to the problem of age management in organizations, conditioned by an increase in the[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 30 87--104
PL Cechą współczesności jest niezwykła wręcz dynamika życia społeczno-gospodarczego, generowana szybkim rozwojem nauki, techniki i technologii. Ma to odbicie w zachowaniach przestrzennych ludzi i podmiotów gospodarczych. Zmiany w strukturze i wolumenie przewozów w Unii Europejskiej są uwarunkowane potr[...]
EN The general characteristic of the present society life is unusual even dynamics, generated by rapid development of science, engineering and technology. This is reflected in the spatial behavior of people and businesses. Changes in the transport structure and volume are conditioned by mobility needs [...]
10
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 9 2--5
PL Z analiz trendów demograficznych w świecie, w Europie i Polsce wyraźnie wynika, że udział osób starszych w całej populacji stale się rozwija, podobnie jak pokolenie urodzone na przełomie tysiącleci dorasta. Te dwa demograficzne trendy będą ogromnie wpływać na przyszły łańcuch dostaw. Niniejszy artyk[...]
EN As an analysis of demographic trends in the world, Europe and Poland clearly indicates, the elderly people’s share of total population has been steadily expanding, just as the generation born at the turn of the millennium grows up. These two demographics are going to immensely influence the future s[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2013 Nr 47 (3) 46--68
PL W niniejszym artykule podjęto problematykę funkcjonowania szkół wyższych w obliczu trwającego ogólnoświatowego kryzysu finansowego i gospodarczego, w warunkach postępującej globalizacji oraz wzrastającej konkurencji na rynku. Szczególną uwagę zwrócono na najważniejsze zmiany związane z reformą szkol[...]
EN The article discusses the problems related to the functioning of universities facing the worldwide financial and economic crisis, in developing globalization and market competition. The special attention has been focused on the most important changes in higher education reform as well as on the situ[...]
12
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 3 2--11
PL Zachodzące zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa powodują konieczność poszukiwania sposobów zapobiegania ich skutkom w służbie krwi. Jednym z perspektywicznych narzędzi jest logistyka, oferująca szereg rozwiązań, mających charakter zarówno strategiczny jak i operacyjny. W art[...]
EN Demographic changes linked to an ageing population make it necessary to look for ways to prevent their effects in the blood service. One forward-looking tool is logistics, offering a range of solutions, both strategic and operational in nature. The article examines the usefulness of logistics in the[...]
13
63%
Problemy Ekorozwoju
2019 Vol. 14, nr 1 185--198
PL Współczesna debata gospodarcza na temat starzenia się ludności wskazuje na niską płodność i zagrożenia ekonomiczne dla emerytów pomimo tego, że w latach 1950-2015 liczba ludności na świecie zwiększyła się ponad dwa i pół razy. Problemy społeczno-gospodarcze są w konflikcie z debatą ekologiczną i pró[...]
EN The contemporary economic debate on population ageing points out low fertility and the economic threats to pensioners, although the global population increased more than two and a half times in 1950-2015. The socio-economic problems are conflicting with the ecological debate and the attempts to stab[...]
14
51%
Polish Journal of Management Studies
2012 Vol. 5 144-171
PL Głównym celem przeprowadzonego badania jest prognoza dotycząca działań Polski jako członka Unii Europejskiej w zakresie podejmowania dalszych kroków w celu przyjęcia Euro a tym samym znalezienia się w kręgu państw mających Euro jako walutę. Jest to badanie dotyczące krótko- i długoterminowych implik[...]
EN This research has the primal objective of forecasting the viability of Poland as a present member of European Union taking a step further and joining the inner circle by adopting euro as its currency. A study about short and long term implications of this decision on the country's economic stability[...]
15
45%
Ekonomia i Środowisko
2016 nr 2 134--149
PL W opracowaniu przedstawiono wielowymiarową ocenę zróżnicowania rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005 oraz 2013. Analiza postępów regionów w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście ładu społecznego została oparta na rankingach województw w ramach obszarów tematycznych o[...]
EN The aim of this study was to estimate regional differentiation of social development of Polish voivodeships between 2005 and 2013 in the context of sustainable development. In the present study social differentiation of the regions was assessed by means of a synthetic measure TOPSIS with common deve[...]
16
45%
Wiedza Obronna
2016 nr 3-4 66--82
PL Autor na podstawie analizy zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych prezentuje kierunki działalności naszego państwa mające na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. Przeciwstawiając się zagrożeniom asymetrycznym sugeruje większą współpracę służb wywiadowczych państw UE w zapobieganiu aktom terrorystycz[...]
EN The theme of my article is “Prediction challenges and external threats for Polish in the XXI century”. The aim of this article is to present selected military and non-military threats and give the answer to the question: If they threaten the security of the country, and if so to what extent? The pap[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last