Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmiana funkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2006 nr 6 42-44
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca przedstawia technologię wykonywania mikropali iniekcyjnych i możliwości ich zastosowań w modernizacji obiektów przemysłowych i zabytkowych. Przeanalizowano dwa przykłady z praktyki projektowej autorów. Przedstawiono nietypowe zastosowanie mikropali przy zmianie funkcji z chłodni na obiekt prod[...]
EN The work presents the technology of single micropiles, as well as the micropile groups and networks, and their typical applications. Two case studies were explored. The first case study contains the analysis of foundation of a new construction in place of the dissembled deep freezingmikropal iniekcy[...]
3
88%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 6 17--18
4
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 5 8--10
5
63%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 16 325-336
PL Artykuł opisuje zmiany, jakie człowiek podejmuje w otoczeniu w momencie, kiedy opuszczone miejsca zaczynają być tylko smutnym wspomnieniem historii. Zapomniane, zamknięte w mieście tracą swego ducha. Pragnienie jego powrotu, w nieco odmienionej postaci i przy równoczesnym zachowaniu pierwotnego char[...]
EN The article describes the changes the men-made environment, when abandoned places start to be only history's sad memory. Forgotten, locked in the city and losing its spirit. The desire for its return, in a slightly altered form while preserving its original character engages artists for many years. [...]
6
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Ordynacja Zamoyska była czwartą utworzoną na ziemiach Rzeczypospolitej. Jej powstanie wiąże się z osobą Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Ród Zamoyskich stawał się właścicielem majątków w wyniku dziedziczenia, a także zakupów. Wznosił również własne siedziby, którym towarzys[...]
EN The Zamoyski Entail was the 4th entail to be created in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Its establishment is associated with Jan Zamoyski, Chancellor and Grand Crown Hetman. The Zamoyski family became the owners of the estates through its inheritance and purchase. They al[...]
7
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 407--418
PL Jednym ze sposobów pozyskiwania powierzchni użytkowych w centrach miast jest adaptacja strychów kamienic. Zainteresowanie wzbudza możliwość wytworzenia mieszkań o niepowtarzalnym, indywidualnym charakterze przy stosunkowo niskich nakładach finansowych. Adaptację strychów w strefie śródmiejskiej możn[...]
EN One of obtaining ways of usable areas in city centers is an adaptation of attics of buildings. Interest is the ability to produce housing a unique, individual character at relatively low cost. Lofts adaptation in the downtown area can be treated as well as action in the framework of sustainable deve[...]
8
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 10 39--40
PL W artykule przedstawiono przebudowę konstrukcji żelbetowo-stalowego budynku technologicznego w zakładzie produkcji wody, w którym zmiany konstrukcyjne wynikły z nadania budynkowi funkcji stacji badawczej. Zaprezentowano sposób skonstruowania nowych stropów o dużej nośności, małym ciężarze i szybkim [...]
EN The paper presents the reconstruction of reinforced concrete and steel technical building in water production plant. The structural changes in the building were caused by change of function into a research station. The paper presents way of constructing new ceilings of high load bearing capacity, lo[...]
9
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 116--117
PL W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego brane są pod uwagę głównie zagadnienia konstrukcyjne i przeciwpożarowe. W niektórych sytuacjach, ze względu na wymagania technologiczne produkcji, równie istotna staje się jakość cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych. Dotyczy to przed[...]
EN In case of change of usage way for building object there are taken into account mostly construction and fire protection issues. However, in some situations because of production technological requirements equally essential becomes the humidity and thermal quality of external partitions. It involve f[...]
10
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 109--113
PL Architektura wrocławskich obiektów straży pożarnej z przełomu XIX i XX w. ma dużą wartość estetyczną i jest świadectwem rozwoju myśli technicznej tej epoki. Z siedmiu przedwojennych remiz ocalały cztery, pełniące nadal pierwotną funkcję. Pomimo iż projektanci tworzyli te strażnice z uwzględnieniem n[...]
EN The architecture of Wroclaw fire stations at the turn of the 19th and 20th centuries has a high aesthetic value and is a testimony to the development of technical thought of this epoch. Of the seven pre-war stations, only four have survived and still perform their original function. Although designe[...]
11
51%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2016 T. 61, z. 3 45--74
PL W artykule został opisany proces przekształceń zabytkowych dworców kolejowych związany z ich modernizacją i adaptacją do nowych funkcji w świetle uwarunkowań prawnych, projektowych i realizacyjnych. Problematykę przedstawiono na przykładzie badanych obiektów powstałych w okresie międzywojennym na te[...]
EN The article describes the process of transformation of historic railway stations for the modernization and adaptation to new functions in the light of legal, design and realization issues. Problems are presented on the example of studied objects - stations created in the interwar period in Poland an[...]
12
45%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 289--296
PL Artykuł prezentuje próbę wykorzystania energii odnawialnej (słonecznej) przy adaptacji Fary Gubińskiej na funkcje Centrum Kultury i Dialogu. Wieloletni proces ratowania i rewitalizacji późnogotyckiego kościoła doprowadził do przeprowadzenia konkursu urbanistyczno – architektonicznego mającego umożli[...]
EN The article presents an attempt to use renewable (solar) energy to the adaptation of the parish church in Gubin for the functions of Center for Culture and Dialogue. The long process of rescuing and revitalization of the late Gothic church led to an urban-architectural contest designed to allow the [...]
13
45%
Przegląd Budowlany
2016 R. 87, nr 6 19--28
PL W artykule przedstawiono trudności związane z realizacją procesu inwestycyjnego na przykładzie remontu i adaptacji secesyjnej kamienicy zmodernizowanej w 1907 roku przez olsztyńskiego przedsiębiorcę Ottona Naujacka, która w 1989 roku została wpisana do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazursk[...]
EN The article presents the difficulties related to implementation of the investment process, within a case study covering the restoration and adaptation works pertaining to a Art Nouveau tenement house, modernized in 1907 by an Olsztynia entrepreneur, Otton Naujack. The building has been entered, in 1[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last