Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 212
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmęczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Tworzywa sztuczne - zarówno wzmocnione włóknem szklanym lub poliestrowym (GRP). Jak i nie wzmocnione - są podatne na degradację zachodzącą pod wpływem działania obciążeń oraz różnych czynników chemicznych i fizycznych. W referacie omówiono wstępne badania zmian sztywności obwodowej rur reprezentując[...]
EN Plastics, both reinforced with polyester or glass fiber as well as non-reinforced, are susceptible to degradation progressing due to loads and various chemical and physical agents. Initial examination ring stiffness of pipes made of two kinds of materials have been described, namely pipes made of du[...]
2
100%
Logistyka
PL Zmęczenie jest zjawiskiem powszechnym i jako takie na ogół stanowi normalną reakcję organizmu na przeciążenie. Obok zmęczenia stanowiącego normę wyróżnia się jednak zmęczenie zaburzone. Możliwe jest również występowanie zmęczenia jako odrębnej jednostki chorobowej (Chronic Fatique Syndrom). Wiedza n[...]
EN Fatigue is a common phenomena and it is a normal body's reaction to overload. There is also another form of fatigue known as impaired fatigue. A special disease entity is Chronic Fatigue Syndrome. The knowledge about this topic isn't complete yet, but the fact that this kind of disorder may be chara[...]
3
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W dzisiejszych czasach, kiedy wskutek bezrobocia, o pracę nie jest łatwo, pracoholizm stał się zjawiskiem bardziej zauważalnym. Jest to zrozumiałe, jeżeli przyjmiemy, że zjawisko to ma podłoże lękowe, podobnie jak utrata pracy. Ze zrozumiałych względów, wymiar pracy zawodowej w transporcie jest ogra[...]
EN In our time, when unemployment makes the work difficult to get, workakolizm [1] Is the phenomenon very easy to observe. It is clear, that both situations: Unemployment and workakolism base on a fear. The worktime in transportation could be strictly control (by special record equipment). Police and R[...]
4
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of the paper is to characterise low cycle fatigue of high – chromium martensitic 9%Cr cast steel for advanced steam power plants. Design/methodology/approach: The research on fatigue life within the scope of small amount of cycles to failure at room temperature was carried out o[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 8 418-422
PL Przedstawiono podsumowanie współczesnych metod opisu i analizy zjawiska zmęczenia konstrukcji z betonu, ważniejsze wyniki badań zmęczeniowych betonu, stali zbrojeniowych i sprężających oraz zasady weryfikacji stanu granicznego zmęczenia konstrukcji z betonu według zaleceń Eurokodów i normy CEB-FIP M[...]
EN Review of existing methods of description and analysis of the fatigue phenomenon in concrete structures is given. More important results of fatigue tests for concrete, reinforcing and prestressing steel, and fatigue evaluation methods of concrete structures acc. to Eurocodes and FIP: CEB Model Code [...]
6
100%
Archives of Civil Engineering
PL W referacie przedstawiono wyniki prób zmęczeniowych dwóch rodzajów spawanych dźwigarów skrzynkowych, mianowicie sprężonych i nie sprężonych technologicznie. Testy wykonano przy użyciu specjalnego urządzenia do przeprowadzania prób.
EN In the paper are presented the results of fatigue tests of two kinds of welded box girders, namely prestressed and non-prestressed in a technological process. Tests have been carried out on the special test rig.
7
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia z obliczeń zmęczeniowych wałów pras mimośro-dowych. Obliczenia wykonano przy użyciu numeryczno doświadczalnej metody przewidywania trwałości elementów ustrojów nośnych. Metoda umożliwia uwzględnienie stanu naprężeń własnych w trakcie szacowania trwałości.
EN In the paper some aspects of fatigue analysis of eccentric press shafts were presented. Durability calculations were done with the use of numerical-experimental method for durability prediction of machine load-bearing elements. The method takes into consideration residual stresses influence on durab[...]
8
88%
Acta Mechanica et Automatica
PL Zrealizowane przez autorów projekty badawcze wskazały jednoznacznie na racjonalność wykorzystania środowiska sieci neuronowej do gromadzenia i przetwarzania danych o zmęczeniu. Istniejąca literatura, dotycząca w ogólności sieci neuronowych, w niewielkim stopniu dotyka ich praktycznej implementacji d[...]
EN Prior projects realized by authors proved the rationality of using of the neural network environment to the accumulation and processing of the fatigue data. The existing literature in short supply touches practical implementation of neural network to the fatigue problems. Among others problems with [...]
9
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2009 Nr 54 49-57
PL W artykule przedstawiono wyniki subiektywnej oceny zmęczenia aptekarzy. Grupę badawczą stanowiło N = 9 osób. Celem badań była ocena zmęczenia przed pracą i po pracy w trzech grupach: (1) objawy spadku aktywacji, (2) objawy spadku motywacji, (3) objawy zmęczenia fizycznego oraz ocena typu i natężenia[...]
EN The article presents the outcomes of a subjective evaluation of fatigue of pharmaceutists. The studied group consisted of N = 9 people. The aim of the paper was the evaluation of fatigue before and after work in three categories: (1) drowsiness and dullness, (2) dificul-ty of concentration, (3) proj[...]
10
88%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy omówiono mechanizmy niszczenia materiałów metalicznych, będące skutkiem zachodzenia w materiałach metalicznych zjawisk odkształcenia plastycznego i pękania. O udziale poszczególnych procesów w mechanizmie zniszczenia decydują zarówno naprężenia przenoszone przez pracujące konstrukcje, jak te[...]
EN This work reports mechanisms of deformation and fracture of metallic materials. Importance of various mechanisms of materials failure depends on the level of operating stresses, structure of materials and service environment of analyzed material. One of important issues of materials failure is influ[...]
11
88%
Problemy Maszyn Roboczych
2001 Z. 17 81-91
PL Ciągle pozostaje nie rozstrzygnięty problem stosowania stali wysokiej wytrzymałości w intensywnie obciążanych spawanych konstrukcjach nośnych. Próbę jego rozwiązania na drodze zastosowania obróbek pospawalniczych złączy spawanych przedstawiono w niniejszym referacie. Dotyczy ona jedynie technicznej [...]
EN Problem, whether is possible applying the high strength steels in intensively loaded welded carrying load structures is yet still open. In this elaboration the attempt of solulion of this problem is presented. The new technologies based on the post welding treatment of the welded joints was engaged.[...]
12
88%
Archives of Civil Engineering
PL Praca zawiera wyniki obliczeń wytrzymałości i trwałości eksploatacyjnej dla charakterystycznych elementów konstrukcji mostów o zmiennej liczbie pasów ruchu, to jest dla belek głównych o różnych schematach statycznych i różnych rozpiętościach przęseł oraz dla elementów pomostów przy trzech typowych [...]
EN The paper contains results of strength and service life estimates for characteristic elements of bridges with varying number of traffic lanes, i. e. for the main girders in different static schemes and for deck elements, where the cross-beams have three typical flexibilities and different longitudin[...]
13
88%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 4 220-224
PL Omówiono i uzasadniono zmiany zasad obliczania konstrukcji z betonu poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych, wprowadzone w projekcie normy polskiej PrPN-B-03264. Podano przykłady obliczeń według zaleceń PN-84/B-03264 i PrPN-B-03264
EN Fatigue limit state evaluation methods formalized in the Polish Standards PN-84/B-03264 and PrPN-B-03264 (Draft 1997) are discussed in details and examples of fatigue limit state calculations are given.
14
75%
Diagnostyka
2011 nr 1(57) 21-24
PL W artykule wyjaśniono znaczenie zmęczeniowego obciążenia nieproporcjonalnego w szacowaniu trwałości zmęczeniowej. Przedstawiono klasyfikację metod obliczeniowych opisu tego stanu obciążenia. Zaprezentowano własne kryterium zmęczeniowe. Przedstawiono także propozycję eksperymentalnego modelowania sto[...]
EN The importance of fatigue non-proportional loadings in the estimation of fatigue life has been explained in the paper. The classification of computational methods of description of such load state has been presented. Authors introduced own fatigue criterion too. Also they presented a proposal of an [...]
15
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono analizę korelacji wyników zmęczeniowych badań łożysk przeprowadzonych zgodnie z zaleceniami norm ISO. Przedmiotem analizy były wyznaczone graniczne wartości naprężeń obwodowych w warstwach ślizgowych panwi badanych w testerze SKMR-2 (zgodnym ze standardem ISO 7905/4) oraz w war[...]
EN A correlation analysis of results of plain bearing fatigue tests, that were performed in accordance with ISO standards, have been presented in the paper. Estimated boundary values of tangential stresses in surface layers of slide bearing bushes were objects of the analysis. The bushes were investiga[...]
16
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W tej pracy zaproponowano matematyczny model obliczeniowy dla istotnego zagadnienia naukowo - inżynierskiego, tj. oceny czasu życia elementów konstrukcyjnych poddanych wysokotemperaturowemu zmęczeniu. Uzyskano różniczkowe równanie dla pewnych początkowych i końcowych warunków do oceny trwałości elem[...]
EN In this work we propose mathematical model of important scientific and technical problem – estimating of remaining lifetime of constructions elements subjected to high temperature fatigue. The differential equation, with initial and final conditions, for assessing the remaining lifetime of three-dim[...]
17
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono syntetyczne omówienie metod stosowanych w analizie odkształceń lokalnych w obszarach nieciągłości geometrycznych i niejednorodności materiałowych. Uwagę skoncentrowano na metodach doświadczalnych i hybrydowych znajdujących zastosowanie w badaniach realizowanych w warunkach obci[...]
EN Synthetic description of the methods applied in local strain analysis in the zones of geometrical discontinuities and material inhomogeneties were presented in the paper. Attention was concentrated on die experimental and hybrid methods used for investigations realised in cyclic loading conditions. [...]
18
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono komputerowe wspomaganie oceny stopnia zmęczenia z wykorzystaniem technologii dynamicznych stron WWW i budowy aplikacji internetowych przy użyciu środowiska PHP i MySQL, w oparciu o kwestionariusz subiektywnych symptomów zmęczenia.
EN The article presents ways of estimating the fatigue rate with the help of computers using dynamic web pages and building internet applications using PHP and MySQL, based on a questionnaire concerning subjective fatigue symptoms.
19
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper is devoted to an experimental examination of the influence of loading type on the shape of fatigue lifetime curve of the high-carbon-chromium bearing steel (100Cr6). The push-pull and rotating bending loading tests (R=-1) were used with the aim to obtain experimental data in the region fro[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 4 129-131
PL Elementy maszyn i konstrukcje inżynierskie w trakcie eksploatacji podlegają często niewielkim przeciążeniom w wyniku losowego wzrostu obciążenia lub awaryjnego ich działania. Rozwój pęknięć zmęczeniowych po przeciążeniu ulega na pewien czas opóźnieniu na skutek znacznego rozrostu strefy plastycznej [...]
EN In this paper a study of description of fatigue crack growth rate in steel of higher strength in overload conditions is presented. The investigation of crack growth were carried out on flat samples made of 18G2A steel at constant amplitude tensile loading at stress ratio R=0,2 with single overload c[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last