Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmęczenie materiałów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
1999 Nr 4 211-224
PL W rozdzielaczowych pompach wtryskowych samochodowych silników o zapłonie samoczynnym występują uszkodzenia układów tłoczących. Typowymi postaciami uszkodzeń są ubytki materiału w warstwach wierzchnich krzywek i współpracujących z nimi rolek oraz pęknięcia tłokorozdzielaczy. W celu ustalenia przyczyn[...]
EN In distributor injection pumps of automotive diesel engines, failures of pumping assemblies occur from time to time. Typical forms of such failures are material losses in the surface layer of cams rollers co-operating with them, as well as fissures of distributor plungers. In order to determine the [...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 14 14-19
EN Peculiarities are presented of the propagation of fatigue cracks. In connection with the peculiarities, difficulties are pointed of building a model description of the crack propagation on the vasis of the Wheeler's lag model.
3
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 16 11-12
PL Przedstawiono modyfikacje modelu opóźnień Wheelera poprawiające możliwości opisu danych uzyskanych w wyniku badań rozwoju peknięć zmęczeniowych, szczególnie dla większych wartości przeciążeń.
EN This article presents modifications of the Wheeler's retardation model inproving the possibilities of description of the data obtained from investigations on fatigue crack development, in particular for greater values of overloads.
4
100%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 1 40-46
PL W pracy przedstawiono podstawowe problemy nauki o zmęczeniu materiałów i konstrukcji, osiągnięcia krajowych ośrodków naukowych na tle nauki światowej oraz perspektywy rozwoju nauki o zmęczeniu. Z przedstawionej analizy wynika, że w zakresie badań naukowych ośrodki w Polsce nie odbiegają zasadniczo o[...]
5
100%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 2 24-28
PL W pracy przedstawiono ilościową ocenę wpływu okresu trwałościowego przyjętego do określenia danych materiałowych stali 30 HGSA na wyniki obliczeń trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych, prowadzonych w ujęciu energetycznym. Dane materiałowe występujące w modelu wykorzystywanym do opisu pętl[...]
EN There are presented quantitative evaluation of 30 HGSA steel life impact on fatigue life of struc-tural elements in energetic approach. Material data in model using for description of hysteresis loop allow mapping of cyclic properties changes of 30 HGSA steel during loading with the constant amplitu[...]
6
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 217-223
EN Diagnostics methods based on continuous analysis of energy transformation residual processes (mostly vibroacoustical methods) make it possible to detect pre-failure conditions. This is also true in case of other methods based on load counting, but these methods are costly and not widely used. Modern[...]
7
80%
Journal of KONES
PL W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych pod kątem zwiększenia odporności tłoków silników wysokoprężnych na występowanie pęknięć denek spowodowanych obciążeniem cieplnym i mechanicznym. Opisano uzyskane wyniki badań zmęczenia mechanicznego. Badania odporności zmęczeniowej prowadzono na próbka[...]
EN The paper presents the results of scientific research on piston body material resistance to crack growth. The main attention was put on the Diesel engines pistons' heads and their mechanical fatigue. Resistance to crack growth was investigated on samples gathered from different piston zones, both in[...]
8
80%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 1 17-20
EN The subject-matter of the work is an investigation of the fatigue behaviour of model alloys Al-Li. An influence has been noticed of the precipitation state upon the fatigue properties of material within a small number of cycles. The presence of two kinds of precipitations causes a rise in the stren[...]
9
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 19-20 22-26
PL Omówiono wyniki badań wstępnych rozwoju peknięć zmęczeniowych i prędkości pękania w próbkach z karbem ze stopu na bazie fazy intermetalicznej Ni3Al z dodatkami stopowymi Cr, Zn i B, poddanych trójpunktowemu zginaniu, badania te poprzedzono badaniami struktury i mikrotwardości, poddano analizie przeb[...]
EN Results of preliminary examinations of the development of fatigue cracks and the rate of cracking in notch test pieces of an alloy based on the intermetallic phase Ni Al with alloy additions Cr, Zr and B subjected to three-point squeezing. These examinations were preceded by examinations of structur[...]
10
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The paper shows the diagnostic problems of high-pressure pipelines according to its plastic strain caused by the creep during its exploiting. Methodology of investigation of this phenomenon was shortly described. Analysis of some factors, often omitted in the practice, which have influence on accura[...]
11
80%
Inżynieria Powierzchni
2001 Nr 3 29-37
PL Obecnie dominujące podejście w opisie procesów niszczenia tworzyw metalowych jest oparte na zjawiskach odkształceń wywołanych bodźcami siłowymi lub energetycznymi. Większość kryteriów stosowanych do oceny procesu niszczenia wiąże się z opisem ekstremalnych stanów poszczególnych materiałów przy zadan[...]
EN Actual dominating approach to the destruction processes of metallic materials is based on the deformation phenomena produced by force or by energetic stimulus. Majority of criteria used for the assessment of destruction process is connected with a description of extreme conditions of materials at th[...]
12
80%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 3 16-18
13
80%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 6 13-17
PL W artykule jest rozważane znaczenie napięcia wstępnego (montażowego) układu łożysk stożkowych dla sztywności i trwałości zmęczeniowej tych łożysk, szczególną uwagę zwrócono na trwałość, poglądowo zilustrowano zmiany obciążenia wałeczków łożysk stożkowych w zależności od zbliżenia pierścieni zewnętrz[...]
EN How the assembly stress in a cone bearings set mattters to the rigidity and fatigue life of these bearings. particular attention is given to the life. Shown illustratively are changes of loading of the rollers of the cone bearings depending on the nearness of the outer rings, emiphasis being put on [...]
14
80%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 3 22-26
PL Artykuł prezentuje wyniki badań doświadczalnych i opis prędkości wzrostu pęknięć zmęczeniowych w próbkach z karbem ze stopu aluminium PA6 przy różnych stosunkach momentów skręcającego do zginającego. Zaproponowano nieliniowy opis prędkości wzrostu pęknięć zmęczeniowych w ujęciu energetycznym oparty [...]
EN The paper contains the results of test and description of fatigue crack growth rate in notched specimens made of the PA6 aluminium alloy for different ratios of torsion to bending moments. A non-linear description of fatgue crack growth rate in an energy approach based on AJ-integral range has been [...]
15
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2010 T. 15, nr 2 137-143
PL W pracy przedstawiono krótki przegląd metod i technik doświadczalnych wykorzystywanych w badaniach zmęczeniowych. Zaproponowano wykorzystanie metody optycznej, przy zastosowaniu mikroskopu pomiarowego z urządzeniem stroboskopowym. Zaprezentowano własną koncepcję i realizację układu badawczego do imp[...]
EN The paper presents a short review of the basic experimental methods and techniques used for fatigue tests. The optical method utilization was proposed, use of measuring microscope from stroboscopic device. Own idea and realization of research arrangement were presented to impulse illumination of par[...]
16
80%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 1 27-37
PL Fraktografia jest bardzo rozległym obszarem nauki, zajmującym się badaniem, analizą i opisem powierzchni przełomów ciała stałego. Z tymi badaniami łączy się poznawanie przebiegu pękania i jego mechanizmu. Wspomniana rozległość badań wynika z niezwykłej rozpiętości wymiarów ciał stałych, bo od badań [...]
17
80%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 3 23-27
PL W pracy przedstawiono wyniki wykorzystania programu do symulacji procesu zmęczenia osiowosymetrycznego elementu z warstwą wierzchnią poddanego rozciąganiu-ściskaniu oraz skręcaniu. Jako przykład zastosowano stal A516 nagniataną powierzchniowo. Proces nagniatania powoduje powstanie naprężeń własnych [...]
18
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2014 nr 3 8--14
19
70%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zjawisko zmęczenia materiałów ma bardzo ważne znaczenie techniczne, gdyż szacuje się, że około 80% elementów maszyn, pracujących w warunkach zmiennych obciążeń, ulega zniszczeniu w wyniku zmęczenia. Przedstawiono zjawisko zmęczenia materiału występujące w elementach maszyn pracujących w warunkach zm[...]
EN Fatigue has a very important technical meaning, is estimate that about 80% of elements of machines working in changing load conditions undergo destruction in result of fatigue. Fatigue of materials occurring in elements of machines working in changing load conditions is shown. Process of fatigue cr[...]
20
70%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono opracowane i wykonane stanowisko do badań zmęczeniowych przy zginaniu próbek. Stanowisko to zapewnia, oprócz badań wytrzymałości zmęczeniowej, badania degradacji struktury, właściwości lepkosprężystych oraz zmiany temperatury samowzbudnej.
EN We present a stand designed and fabricated for the fatique investigation for sample bending. The stand ensures, investigation of fatigue strength as well as the structure degradation, the elasto-viscous properties and a change in the self-exiting temperature.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last