Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zjawisko cieplne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy zaproponowano uproszczony model numeryczny zjawisk cieplnych w nagrzewanym indukcyjnie wirującym walcu. Model taki ma za zadnie odwzorowywać dynamikę zmian cieplnych zachodzących pod oraz pomiędzy strefami grzejnymi, które są przyczyną identyfikowanych sprzężeń cieplnych. Wstępnie zaproponow[...]
EN In the paper the simplified numerical model of the thermal phenomena in the induction heated rotating cylinder has been proposed. The main purpose of these model is to imitate the dynamic heat changes under and between the heating zones, which cause identified thermal coupling. In the first, the num[...]
2
86%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 123--125
PL Wyznaczanie obciążalności prądowej ciągłej torów prądowych jednorodnych jest realizowane na ogół za pomocą metody bilansowej. W praktyce w torach prądowych występują zmiany przekroju przewodnika, istnieją dodatkowe źródła lub rozpraszacze ciepła, a także występuje częściowa lub całkowita izolacja to[...]
EN Determination the ampacity of the current homogeneus paths is usually realize by thermal balance. In practice, in the current carrying paths occur changes of cross-section, additionally heat source (radiators) and dielectric isolation. In this paper the way of the calculation of the temperature rise[...]
3
86%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych zjawisk występujących podczas napawania. Do modelowania zjawisk w spawalniczym łuku elektrycznym: topienia, krystalizacji, generacji ciepła oraz przepływów wielofazowych użyto pakietu CFD Fluent. Opracowano model 3D wycinka blachy 50 x 30 x 6 mm [...]
EN The results of numerical calculations of phenomena which occur in the arc weld surfacing was presented. The CFD Fluent package was used for modelling the following phenomena in the electric arc: melting, solidifying, generation of heat and multiphase flows. The 3D model of a 50 x 30 x 6 metal plate [...]
4
72%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2008 z. 115 19-25
PL Zostały opracowane nowe metody wykorzystujące algorytmy genetyczne do optymalizacji rozmieszczenia układów elektronicznych na płytce drukowanej. Umożliwiają one optymalizację położenia układów elektronicznych w jednym oraz w dwóch wymiarach. Modele składają się z dwóch najważniejszych części funkcjo[...]
EN The first part of the work includes a study of elements enhancing heat transfer in electronic devices. In the second part, a numerical model for the electronic device placement optimization on the PCB, including a genetic algorithm and a thermal solver is presented. The genetic algorithm searches fo[...]
5
72%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Podczas nagrzewania tarciowego stali szybkotnących z konstrukcyjnymi, w wyniku tarcia w strefie przyzgrzeinowej, od strony stali szybkotnącej powstaje warstwa silnie uplastycznionego materiału, tzw. warstwa pośrednia. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem warunków nadgrzewania tarciowego[...]
EN During friction heating of high-speed steels to constructional ones a layer of strongly plasticised material, so called intermediate layer, is formed on the side of high-speed steel. In the paper there are presented the results of investigation into the influence of friction heating conditions, in w[...]
6
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i symulacyjnych fotoogniwa polimerowego o architekturze ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/Al wykonanego w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu. Przeprowadzono pomiary i obliczenia ilustrujące wpływ temperatury na charakterystyki oświetlonego i nieoświetlon[...]
EN This paper presents some results of measurements and calculations of a polymer solar cell with the ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/A1 architecture, elaborated in the Electrotechnical Institute in Wroclaw. Measurements and calculations illustrating an influence of temperature on light and dark characteristic[...]
7
72%
Przegląd Spawalnictwa
2017 R. 89, nr 6 36--42
PL W pracy przedstawiono model analityczno-numeryczny oraz analizę zjawisk cieplnych, przemian fazowych i zjawisk mechanicznych towarzyszących spawaniu techniką laserową smukłych elementów płaskich. Do rozwiązania zagadnienia przewodzenia ciepła zastosowano metodę funkcji Greena. Model szacowania udzia[...]
EN In the paper an analytical-numerical model and the analysis of thermal phenomena, phase transformations and mechanical phenomena occur in laser welding of thin at bars were presented. To solve the heat transfer equation, the method of Green’s function was used. To calculate the phase fractions and t[...]
8
58%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 2 159-163
PL W ciągu ostatniej dekady ołów został zaliczony do grupy 20 najbardziej toksycznych materiałów. Z tego powodu w kilku ośrodkach naukowych prowadzone są badania nad nowymi materiałami zastępującymi ołów. W artykule omówiono wstępne badania nad kompozytem polimer-proszek wolframowy. Do badań użyto hand[...]
EN Through the centuries lead found wide application in various fields of human lives. Such application can be mentioned as examples: water supply, tanks and pipes, paints bearing, coins. Lead and its alloys were used as joining components of structure. An unquestioned advantage of lead, from the point[...]
9
58%
Kompozyty
2004 R. 4, nr 10 179-183
PL Przedstawiono wybrane właściwości cieplne użytych do badań tribologicznych materiałów kompozytowych na osnowie aluminium i jego stopów. Dokonano badań ze stykowym pomiarem temperatury w pobliżu strefy tarcia w skojarzeniach żeliwa z wybranymi materiałami kompozytowymi i osnowy. Przebadano aluminium [...]
EN In this paper thermal properties of composite materials with aluminium and their alloys matrix used for tribological testing are presented (Tables 1 and 2). The tribological tests with measurement of temperature near the friction zone in pairing of cast iron against chosen matrix and composite mater[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last