Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zjawiska sprzężone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania silnika o biegunach wpisywanych. Do jego analizy zaproponowano polowoobwodowy model sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych, cieplnych i mechanicznych. Uwzględniono histerezę magnetyczną materiału magnetycznie twardego. Do rozwiązania równań modelu[...]
EN In the paper an electric motor with written poles has been presented. To the analysis of coupled electromagnetic, thermal and mechanical motion phenomena in the motor the field-circuit model has been proposed. In the consideration the magnetic hysteresis of permanent magnet material has been taken i[...]
2
86%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono model matematyczny sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych transformatora impulsowego. Opisano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie zaprezentowanego algorytmu opracowano program do wyznaczania nieustalonego pola t[...]
EN In the paper the pulse transformer mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is presented. The model of transients in this transformer includes: the equation of the electromagnetic field, the equations of electric circuits and heat conduction equation. In order to solve the[...]
3
86%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule omówiono ciecze magnetoreologiczne, które zmieniają swoje właściwości pod wpływem pola magnetycznego. Przedstawiono budowę i zasadę działania linowych tłumików drgań z cieczą magnetyczną. Do analizy stanów pracy i wyznaczania charakterystyk tłumika, zaproponowano model sprzężonych zjawisk[...]
EN The paper discusses magnetorheological (MR) fluids which change their properties when exposed to a magnetic field. The design and operational principles of magnetorheological linear dampers are presented. A model of coupled electromagnetic, hydrodynamic and mechanical phenomena is suggested for the [...]
4
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 51 65-84
PL W artykule przedstawiono ciecze reologiczne o właściwościach sterowanych polem magnetycznym oraz wskazano ich zastosowania w przetwornikach elektromagnetycznych. Zaprezentowano przetworniki opracowane na Politechnice Poznańskiej. Do analizy stanów pracy przetworników z cieczą magnetyczna zaproponowa[...]
EN The paper deals with magnetic fluids whose properties change in the presence of a magnetic field and shows how they can be applied in electromagnetic transducers. The electromagnetic brakes and dampers with magnetorheological fluid made in Poznań University of Technology has been shown. A field mode[...]
5
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2004 Nr 48 115-127
PL W artykule przedstawiono ciecze reologiczne o właściwościach sterowanych polem magnetycznym oraz wskazano ich zastosowania w przetwornikach elektromagnetycznych. Do analizy stanów pracy przetworników z cieczą magnetyczną zaproponowano polowy model zjawisk sprzężonych elektromagnetycznych, hydrodynam[...]
EN The paper deals with magnetic fluids whose properties change in the presence of a magnetic field and shows how they can be applied in electromagnetic transducers. A field model of coupled electromagnetic, hydrodynamic, thermodynamic and mechanical motion phenomena in brake with magnetic fluid is pre[...]
6
72%
Archives of Electrical Engineering
EN In the paper, the mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena in the pulse transformer taking into account the magnetic hysteresis is presented. For the mapping of magnetic hysteresis, Jiles-Atherton model is applied. In order to solve field equations, the finite element meth[...]
7
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 11 120-125
PL W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania silnika o biegunach wpisywanych. Do analizy silnika zaproponowano polowy model sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych, cieplnych i mechanicznych. W rozważaniach uwzględniono histerezę magnetyczną materiału magnetycznie twardego. Do rozwiązania rów[...]
EN In the paper an electric motor with written poles has been presented. To the analysis of coupled electromagnetic, thermal and mechanical motion phenomena in the motor the field model has been proposed. In the consideration the magnetic hysteresis of permanent magnet material has been taken into acco[...]
8
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 201-204
PL W artykule przedstawiono typowe konfiguracje uzwojeń transformatorów impulsowych. Do analizy konfiguracji uzwojeń zaproponowano polowo-obwodowy model sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych. Opisano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie za[...]
EN In the paper the typical windings configuration of pulse transformers are presented. For analysis of windings configuration the field-circuit model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is proposed. In order to solve these equations the finite element method (FEM) is used. Elaborated on t[...]
9
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono model matematyczny sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych transformatora impulsowego. Opisano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie zaprezentowanego algorytmu opracowano program do wyznaczania nieustalonego pola t[...]
EN In the paper the pulse transformer mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is presented. The model of transients in this transformer includes: the equation of the electromagnetic field, the equations of electric circuits and heat conduction equation. In order to solve the[...]
10
72%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 3 (107) 127-132
PL W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania sprzęgła rozruchowo-przeciążeniowego o nastawianym momencie obrotowym sprzęgającym. W sprzęgle, jako medium robocze zastosowano ciecz magnetoreologiczną (ang. magnetorheological fluid, MRF). Nastawę momentu sprzęgającego realizuje się poprzez zmianę[...]
EN In the paper the design and the principle of operation of the overload-starting clutch have been presented. In proposed clutch the magnetorheological fluid (MRF) has been used as a working medium. The change of the clutching torque is achieved by change of the magnetic flux density excited by perman[...]
11
58%
Logistyka
PL W pracy szczegółowo omówiono budowę modelu MES i wyniki symulacji pracy hamulca pojazdu samochodowego. W przeprowadzonej analizie uwzględniono dynamiczny charakter pracy konstrukcji, sprzężenie termomechaniczne oraz zastosowano algorytmy generacji ciepła wynikające z pracy sił tarcia. Przedstawiono [...]
EN In the presented paper the development of the model and the results of FEM simulation of a wheeled vehicle brake are discussed in details. Conducted analysis takes into account the fully dynamic nature of the process, the phenomena of thermo - mechanical coupling and an algorithm for generation of h[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last