Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zirconium oxide
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 2B 1095--1100
EN Slip casting is one of the most popular shaping method in ceramic technology which allows producing a large number of elements in small period of time. This shaping technique gives a possibility to fabricate ceramic or composite materials such as ZrO2-Ti. Ti with its properties (low densi[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 4 1747--1752
EN The basic factor limiting the use of glasses is their unsatisfactory mechanical strength. The improvement of the mechanical strength of glasses is usually obtained by applying their respective thin surface layers. The object of the research was glass coated with zirconium oxide. For the application [...]
3
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Implant and a tooth supported dentures are avoided by dentists because of uneven distribution of occlusal loads between a stiffer implant and a more pliable tooth. The hypothesis was that a 3-point all-ceramic bridge supported on a natural second premolar tooth and a two-pieces typical implant bears[...]
4
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Tlenek cyrkonu jest materiałem stosowanym na cienkie, twarde i przeźroczyste pokrycia mechaniczne, filtry optyczne, warstwy izolacyjne w mikroelektronice oraz ochronne pokrycia chemiczne. Występuje w trzech fazach polimorficznych: jednoskośnej, tetragonalnej i kubicznej. Właściwości elektryczne wybr[...]
EN Zirconium oxide is a great material used in production of thin hard and transparent mechanical coatings, optical filters, isolation layers in microelectronics and protective chemical coatings. It is found in three polymorphic phases: monoclinic, tetragonal and cubic. Electrical properties of chosen [...]
5
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Nanoszono cienkie warstwy tlenku cyrkonu na podłoża szklane metodą impulsowego reaktywnego rozpylania magnetronowego. Grubości osadzanych warstw zawierały się w granicach od 250 nm do 450 nm. Badano wpływ parametrów elektrycznych wyładowania magnetronowego oraz składu gazu roboczego (Ar+O2) na właśc[...]
EN Zirconium oxide thin films were deposited by pulsed reactive magnetron sputtering on glass substrates. The thickness of the thin films was between 250 nm and 450 nm. The influence of magnetron electrical discharge parameters and sputtering gas pressure on electrical and structural properties of depo[...]
6
63%
Materiały Ceramiczne
2016 T. 68, nr 3 246--253
PL Surowce cyrkonowe są często wykorzystywane jako zmętniacz szkliw. Dodatkowo obecność tlenku i/lub krzemianu cyrkonu w szkliwach poprawia ich właściwości mechaniczne i odporność chemiczną. W pracy przedstawiono wpływ dodatku tlenku cyrkonu na właściwości powierzchniowe szkliw przeznaczonych na wyroby[...]
EN Zirconium raw materials are commonly used as a glaze opacifer. Moreover, the presence of zirconium oxide and/or zirconium silicate in the composition of a glaze improves its mechanical and chemical properties. In this paper the influence of addition of zirconium oxide on surface parameters of porcel[...]
7
63%
Tribologia
2004 nr 5 145-152
PL W badaniach wyznaczono i analizowano izotermy adsorpcji wybranych dialkiloditiofosforanów cynku o 3, 4, 6, 12 atomach węgla w łańcuchu węglowodorowym na tlenku cyrkonu modyfikowanym tlenkiem itru. Badania wykonano w temperaturze 25°C, zostały one ukierunkowane na poznanie możliwości wytwarzania prze[...]
EN An adsorption isotherms of selected zinc dialkyldithiophosphates (3, 4, 6,12 carbon atoms in hydrocarbon chain) on ceramic surface (zirconium oxide modified by yttrium oxide - Y-TZP) have been measured and analyzed. The aim of the measurements performed at temperature 25°C was to define the ability [...]
8
63%
Szkło i Ceramika
2016 R. 67, nr 3 23--27
PL Praca prezentuje wyniki badań nad zastosowaniem tlenku cyrkonu jako dodatku modyfikującego właściwości magnezjowych wyrobów ogniotrwałych. Celem pracy było opracowanie nowego tworzywa ogniotrwałego z układu MgO-ZrO2 o wysokiej odporności na wstrząsy cieplnej przy jednoczesnej wysokiej odp[...]
EN Results of the study concerning ZrO2 as a modifying agent of magnesia refractory are presented. The aim was to develop a new MgO-ZrO2 refractory material with high thermal shock resistance and corrosion resistance. In the experiments, commercially available synthetic magnesia c[...]
9
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 65--70
PL Praca przedstawia projekt badawczy mający na celu kompleksową ocenę przydatności jako implantów, próbek tlenku cyrkonu pokrytego bardzo cienkimi powłokami z takich metali jak np. złoto, tytan, platyna. Badane materiały będą oceniane zarówno pod kątem korozji w warunkach laboratoryjnych a po uzyskani[...]
EN The paper presents a research project aimed at a comprehensive assessment of suitability as implants, zirconium oxide coated samples for very thin coatings of metals such as gold, titanium, platinum. The test materials will be evaluated both in terms of corrosion in the laboratory, and after obtaini[...]
10
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 121--126
PL W branży techniki dentystycznej pojawiła się nowa technologia CAD/CAM wykonawstwa pełnoceramicznych koron i mostów. Na rynku materiałów dla techniki dentystycznej dostępnych jest kilkanaście systemów pełnoceramicznych oferujących materiały do wykonania ceramicznej podbudowy i licowania. System Cerco[...]
EN The purpose of thesis is characterizing connection between cercon base materials and covering porcelain and checking which forces (mechanical or chemical) are responsible too linkage materials. At the second part of thesis is described preparation samples of materials to research. Executed observati[...]
11
51%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2016 R. 9, nr 24 59--69
PL Przeprowadzono badania nad otrzymaniem tworzyw dolomitowych wypalanych przy zastosowaniu surowca o zawartości domieszek ok. 1,2% mas. Aby ułatwić spiekanie klinkieru oraz ograniczyć hydratację, do próbek wprowadzono dodatek tlenku cyrkonu. Zastosowanie ZrO2 korzystnie wpłynęło na wytrzymałość mechan[...]
EN The results of studies of fired dolomite samples obtained from high-purity Spanish doloma are presented. In order to facilitate their sintering ability and to improve hydration resistance, an addition of zirconium oxide has been applied. The results obtained in this study prove that using ZrO2 addit[...]
12
51%
Szkło i Ceramika
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących procesu zagęszczania i spiekania nanoproszku ZnO uzyskanego metodą współstrącania z wodnych roztworów chlorku cynku i szczawianu amonu.
EN It was presented the results of investigations the pressing and sintering nanopowders ZnO. It was obtained by coprecipitation aqueous solutions ZnCl2 and (NH4)2C2O4.
13
51%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Właściwości mechaniczne szkła decydują o ich rozwoju i zastosowaniu w technice. Ograniczają jednak często wciąż ich właściwości użytkowe. Szczególnie dotyczy to właściwości, które zależą od składu fazowego i budowy warstwy wierzchniej szkła. Stąd poprawę tych właściwości szkła, zwłaszcza wytrzymałoś[...]
EN The basic factor limiting the use of glasses is their unsatisfactory mechanical strength. The improvement of the mechanical strength of glasses is usually obtained by applying their respective thin surface layers. The object of the research was glass coated with zirconium oxide. For the application [...]
14
51%
Przegląd Spawalnictwa
2015 R. 87, nr 3 40--47
PL Powłokowe bariery cieplne (Thermal. Barrier. Coatings) są zaawansowanymi systemami materiałowymi, których głównych zadaniem jest ochrona powierzchni metalicznych, np. w turbinach lotniczych, przed obciążeniami cieplnymi. Jednym z najważniejszych elementów tego układu jest zewnętrzna powłoka ceramicz[...]
EN Thermal Barrier Coatings are advanced multi-material systems whose main goal is to protect metallic surfaces against thermal loads, like for example blades in gas turbines. One of the most important elements of TBC system is the ceramic top layer. Due to the low thermal conductivity and a high melti[...]
15
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W wielu pracach opisano masę tlenku cyrkonu powstającego podczas utleniania równaniem parabolicznym, ale według części autorów zależność ta lepiej daje się opisać równaniem kubicznym. Kinetyka opisana przez tę ostatnią zależność dowodzi, że proces dyfuzji atomów tlenu, który determinuje szybkość two[...]
EN Oxidation of zirconium alloys is a process that takes place during the operation of nuclear reactors and is essential for assessing the durability of fuel claddings. The present study was aimed to determine the oxidation kinetics of the Zircaloy-4 alloy using GDOES (glow discharge optical emission s[...]
16
45%
Inżynieria Materiałowa
1999 R. XX, nr 5 412-415
PL Warstwy metalowe natryskiwano z proszków stopowych na osnowie żelaza oraz na osnowie niklu. Na warstwy ceramiczne użyto tlenku aluminium Al2O3/3%TiO2 oraz tlenku cyrkonu ZrO2/20%Y2O3. Próbki podłoża przygotowano ze stopów aluminium gat. PA6, AK12 i AK20. Na podstawie badań stwierdzono, że przyczepno[...]
EN Sprayed metals layer consisted of different materials: iron based powder and nickel based powder. Aluminium oxide Al2O3/3%TiO2 and zirconium oxide ZrO2/20%Y2O3 were applied as ceramic layers. Substrate specimens were prepared from aluminium alloys of PA6, AK12 and AK20. On the basis of research it w[...]
17
45%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 6 361-364
PL W referacie przedstawiono wyniki badań adiabatyzacji komory spalania poprzez zastosowanie termoizolacyjnych powłok ceramicznych na bazie ZrO2+Y2O3 nanoszonych na denko tłoka. Badane powłoki zostały wykonane metodą natryskiwania plazmowego oraz metodą nanoszenia gazodetonacyjnego. Przedstawiono równi[...]
EN Results of investigations of thermal insulation of combustion chamber with use by thermo-insulating ceramic coats on the base of ZrO2+Y2O3 on the piston crowns are presented in the paper. Test coats were produced by plasma spraying method and by means of gas-detonation method. results of computer si[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last