Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zintegrowany system informatyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In this article, the issues of MRP/ERP systems adoption to the needs and requirements of enterprises have been discussed. Technical properties of these systems are described as well as the methods and tools used to introduce changes and development in standard functional model. The issues of ERP sys[...]
2
80%
Problemy Jakości
EN Because of the peculiarity of software as a product, its quality is especially hard to measure. This is true particularly when quality is considered from the users' point of view - so called quality in use. In the paper, a tool for quantifying software quality in use is proposed. Then, the results o[...]
3
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 5 74-74
PL Decyzja o zakupie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego nie jest łatwa. Szczególnie jeśli decydent nie jest zawodowym informatykiem, a ma świadomość, że rozwój przedsiębiorstwa, którym kieruje, znajduje się w takim stadium, kiedy szybki i kompleksowy dostęp do informacji wręcz ten rozwó[...]
4
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In the paper the systems, which support management processes in ATW S.A. are described. These are systems such as NICIM of Atmos firm, X3 of Adonix firm and BAAN IV of Invesys pic. firm. The systems have modular structure. They are based on MRP II and ERP. They are integrated and the correlation bet[...]
5
80%
Logistyka
2009 nr 2 CD-CD
PL Celem pracy, której wyniki prezentuje niniejszy artykuł, było zaproponowanie możliwości usprawnienia działalności przedsiębiorstwa, poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego w hurtowniach firmowych oraz zastosowanie narzędzia raportującego do analizy sprzedaży. Zakres pracy obejmował ba[...]
EN The article presents an Integrated Computer System of Managing the Company TETRA CS3, supporting management in Metalplast LOB S.A. The aim of the article is to propose improvement of the performance of this enterprise. The Integrated IT System was implemented in LOB in 1998. That implementation mar[...]
6
80%
Logistyka
PL Artykuł opisuje ekonomiczne i organizacyjne aspekty wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Omawia korzyści płynące z stosowania nowoczesnych technologii informatycznych, zarówno ekonomiczne, jak i organizacyjne. Opisuje sytuację przed i po wdrożeniu zintegrowanego sy[...]
EN The article describes the economic and organizational aspects of the implementation of integrated information systems in enterprises. Discusses the advantages of applying modern information technology, both economic and organizational issues. It describes the situation before and after implementatio[...]
7
80%
Logistyka
8
70%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2006 z. 42 121-161
PL Ludzie są najistotniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność wdrażania systemów klasy ERP. Niestety literatura przedmiotu narzędzia, które pozwalałoby analizować i oceniać "ludzkie" aspekty realizowanych projektów. Z tego powodu powstał model społeczno-organizacyjnych uwarunkowań wdrażania zinte[...]
EN People are the critical factor in successful ERP implementation. However, there hasn`t been developed any instrument for analysis and evaluation of "human" aspects of implementation process. That is why the model of socio-organizational determinants of ERP systems implementation has been created. It[...]
9
70%
Logistyka
1998 nr 1 10-12
PL Artykuł przedstawia wyniki obserwacji problemów występujących w trakcie wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych (ZSI) klasy MRPII w wybranym przedsiębiorstwie, w którym metoda MRPII dotychczas nie była znana. Poddano próbie konfrontacyjnej zasady określone w klasycznej metodyce wdrażania z[...]
10
61%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Effective company management, the use of new and modern methods and techniques of management, require the right quality data that can be provided by integrated information systems. Therefore, the bigger number of small and medium-size companies have decided to introduce ERP class systems (ERP II now[...]
11
61%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2010 nr 1 17-29
PL W dzisiejszych czasach, gdy każda działalność firmy jest obciążona ogromną niepewnością, przedsiębiorstwa pragnące przetrwać w rzeczywistości otwartego rynku ukierunkowują swoje działania na ograniczanie inwestycji, które są niedochodowe i które nie przynoszą mierzalnych korzyści. Podobnie jest ze z[...]
EN Nowadays, when every activity of a company is burdened with huge uncertainty, companies willing to survive in open market's reality target their activities at limiting investments which are unprofitable and which don't bring measurable benefits. It is similar with integrated information systems. Des[...]
12
61%
Management
PL Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania technologii OLAP do analizy archiwów danych przedsiębiorstwa w obszarze controllingu. Wielowymiarowe analizy OLAP można zaliczyć do szerszej koncepcji business intelligence mającej na celu optymalizację decyzji biznesowych, w oparci[...]
EN The paper aims to present a possibility of using OLAP technologies in controlling, on base analysis of enterprise archives. Multidimensional analysis OLAP belongs to wider business intelligence approach that aims to optimise the decisions in business. This approach bases on data from the integrated [...]
13
61%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2015 nr 12 17--21
EN Effective company management, the use of new and modern methods and techniques of management, require the right quality data that can be provided by integrated information systems. Therefore, the bigger number of small and medium-size companies have decided to introduce this tools although they have[...]
14
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1334-1337
PL W artykule omówiony został przykład zastosowania systemu ERP w przedsiębiorstwie logistycznym. W części teoretycznej scharakteryzowano działanie zintegrowanych systemów informatycznych, ich funkcje oraz korzyści, które wynikają z implementacji. W części praktycznej przedstawiono wdrożenie systemu, n[...]
EN Paper discussed an example of the use the ERP system in the logistics enterprise. In the theoretical part characterizes the operation of integrated information systems, their functions and benefits from implementation. The practical part presents the implementation of the system, for example the org[...]
15
61%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2016 nr 1 22--25
EN In this article have been presented meaning of the integrated information systems for production enterprises. The article describes the successlve steps of computer information system implementation in a selected small clothing company and presented their effects. Finally, the possible directions of[...]
16
61%
Logistyka
2016 nr 1 217--225, CD1
PL Streszczenie W artykule przedstawiono wybrane informacje dotyczące zasad projektowania systemów technicznego zarządzania obiektów i systemów BMS. Wykazano związek procesu projektowania systemu BMS z projektowaniem systemów informatycznych przedsiębiorstw. Przedstawiono wybrane cechy rozbudowanych sy[...]
EN This paper presents selected recommendations for the facility management and building management system design rules. The relationship between building management system design and enterprise information system design has been demonstrated. Then the article presents selected characteristics of compl[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 45 19-31
PL Problem skuteczności zintegrowanych systemów informatycznych jest odpowiedzą na pojawiające się w literaturze publikacje dotyczące efektywności tychże systemów. W artykule przedstawiono determinanty skuteczności zintegrowanych systemów informatycznych w odniesieniu do czterech płaszczyzn: otoczenia [...]
EN The problem of effectiveness of integrated computer system is the answer for publications appearing in literaturę concerning the effectiveness of these systems. The article shows determinants of integrated computer systems' effeciiveness in relation to four planes: circumvolution of the system, prod[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 71 149--162
PL Obecnie zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP są nieodłącznym elementem działalności przedsiębiorstw sprawnie funkcjonujących w otoczeniu ekonomiczno-rynkowym. Celem pracy jest wskazanie podejmowanej w literaturze krajowej i zagranicznej tematyki badawczej dotyczącej zintegrowanych systemów i[...]
EN Currently, integrated ERP systems are an integral part of companies that want to operate efficiently in an environment of economic and market conditions. The aim of this work is classification of Polish and world literature in the field of integrated ERP systems published between 2010-2012 and the i[...]
19
61%
Logistyka
2013 nr 5 186--189
PL W artykule na przykładzie systemu SAP ERP (wersja 6.04) przedstawiono możliwości zastosowania systemu informatycznego do realizacji wybranych procesów gospodarczych związanych z logistyką dystrybucji. Opisano typowy proces sprzedaży i dystrybucji, uwzględniający pięć etapów: przetwarzania zapytania [...]
20
61%
Logistyka
2015 nr 4 5559--5564, CD2
PL Współcześnie podstawą skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem jest wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych. Obecnie przedsiębiorstwa, które umiejętnie organizują i optymalizują procesy zarządzania w oparciu o wiedzę i wdrożone zintegrowane systemy mogą sprostać wymaganiom rynku i przeciw[...]
EN Contemporary the basis for effective business management is the implementation of integrated IT systems.Currently, the company, which skillfully organized and are optimized management processes based on knowledge and implemented integrated systems can meet the demands of the market and oppose compet[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last