Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 212
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ziarno
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 81-82
EN In the article a course of made activities was introduced at accepting and spending and while keeping the grain in granaries. The article is showing the description of checked parameters of the temperature and humidities of the grain kept in silos and checking qualitative characteristics so as: humi[...]
2
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono aktualne problemy dotyczące siewu ziarna kukurydzy. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany zachodzące w sposobach siewu bezpośredniego, czyli w glebę nie uprawioną. Ponadto także przykłady punktowych siewników mechanicznych i pneumatycznych stosowanych do siewu ziarna kukurydzy oraz ich p[...]
EN Recent problems connected with sowing maize grain home and abroad were reviewed. Special emphasis was put on direct drilling and no-tillage methods, modernization of technology and machines for maize grain sowing. The examples of mechanical and pneumatic maize drills including their operation chara[...]
3
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 2 421-430
PL Wyznaczano porowatość cząstki oraz porowatość złoża materiałów o mikrometrycznych wymiarach ziaren 0-100 mim. Do badań zastosowano pomiary densymetryczne. Uzyskane wartości gęstości pozornej materiałów o mikrometrycznym rozdrobnieniu porównano z wynikami otrzymanymi metodami: porównawczą, rtęciową o[...]
EN The particle porosity and bed porosity of fine powders with the range of the grain size 0-100 (mim have been investigated. The densymetric measurements were used during the research. Obtained values of apparent density of micrometric fine materials were compared to apparent densities of the same typ[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 255 485-493
PL Zaproponowano empiryczną formułę, która pozwala na wyznaczenie składu ziarnowego proszku na podstawie pomiaru powierzchni właściwej metodą Blaine'a. Opracowanie wykonano na podstawie eksperymentalnych pomiarów składów ziarnowych i powierzchni właściwych cementów portlandzkich.
EN Empirical formula of determination of particle size distribution on basis of measurement of specific surface according to Blaine's method was proposed. Studies were executed on basis of experimental measurements of particle size distribution and specific surface of proper Portland cements.
5
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 2 377-390
PL Określono wartości współczynnika kształtu ziaren trzema metodami: opisową (K), ilościową (1/L), oraz nową metodą porównawczą (1/k). Współczynnik (1/k) podaje stopień nieokrągłości ziaren w stosunku do złoża kul o takim samym rozkładzie wielkości jak substancja badana. Najmniejsze wartości współczynn[...]
EN The values of the sape coefficient were determined by the Powers method (K), the quantitative method (1/L), and a new comparative method (1/k). The coefficient 1/k represents the out-of-roundness degree of packed grains in the relation to bed of spheres with the same size distribution as the materia[...]
6
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule przedstawiono przekształcenie w dziedzinę częstotliwości zarejestrowane cyfrowo na pomostach kombajnów zbożowych czasowe przebiegi drgań. Po przeprowadzeniu obliczeń otrzymano chrakterystyki widmowe w zakresie częstotliwości 0-120 Hz. Na podstawie tych charakterystyk dokonano ilościowej o[...]
EN In the paper the vibrations measurement results of combine harvesters are presented. The vibrations were measured at a combine harvester's service platform. Handling of data was performed to make an estimation of grain mass influence onto an amplitude-frequency vibrations spectrum of combine harvest[...]
7
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Kształt ziarna jest istotnym parametrem, który należy brać pod uwagę w modelowaniu i symulacji komputerowej procesów zachodzących w zespołach roboczych maszyn do zbioru i przerobu zbóż. W pracy przedstawiono propozycję okreslenia kształtu materiałów rolniczych oraz opisano metodę wyznaczania współcz[...]
EN The shape of the grain is an essential parameter that should be taken into consideration in computer modelling and simulating of the processes taking place in the working assembless of machines for harvesting and processing of grains. The article presents proposals of characterising of the shape of [...]
8
88%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1171-1176
PL Przedstawiono obliczenia współczynnika oporu ośrodka w otoczeniu granicy między opływem laminarnym i przejściowym dla Re = 0,25 oraz w otoczeniu granicy między opływem przejściowym i turbulentnym dla Re =120. Obliczono prędkości opadania pojedynczego ziarna w nieruchomym ośrodku w tych zakresach. Ob[...]
EN In the paper there are presented the calculations of the drąg coefficient in the surroundings between the laminar and transient region for Re = 0.25 and between the and transient and turbulent region for Re = 120. Calculations of settling velocity of the single particle are carrying out. The calcula[...]
9
88%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 2 289-307
PL Omówiono możliwości wykorzystania numerycznej mechaniki płynów CFD w obliczeniach inżynierskich kinetyki procesu suszenia ziarna w suszarce fontannowej z wewnętrzną cyrkulacją złoża. Do opisu hydrodynamiki przepływu wykorzystano podejście Eulerowsko-Eulerowskie. Model sprzężonej wymiany ciepła i mas[...]
EN In the paper, the possibilities of application of computational fluid dynamics CFD technique to engineering calculations of drying kinetics in a spouted bed dryer are analyzed. The Eulerian-Eulerian multifluid modelling approach was applied to predict two-phase flow hydrodynamics. A model of coupled[...]
10
88%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Ruch układów ziaren w przestrzeniach technologicznych maszyn rolniczych opisuje się układami równań różniczkowych zwyczajnych, najczęściej nieliniowych. Takie układy wykazują cechy chaosu deterministycznego. Potwierdzono to na wybranych przykładach. W związku z tym badanie ruchu takich układów może [...]
EN The grain motion in the technological spaces of agricultural machinery one describes with the system of ordinary non-linear differential equations. Such systems has the features of the deterministic chaos, as it was proved on the base of the selected examples. As follows, all investigations of such[...]
11
75%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 4 207-214
PL Podjęto tematykę oddziaływania estrów i innych związków zawartych w ziarnach rzepaku na gumowe elementy ciągu transportowego elewatora. Podczas badań w warunkach przyspieszonych stwierdzono, że pod wpływem wymienionej grupy związków następują istotne zmiany właściwości gum, z których wykonane są taś[...]
EN The influence of esters and other compounds contained in rapeseed on rubber elements of the elevator conveyor system has been examined. The research in accelerated conditions has revealed that the above compounds significantly change the properties of rubber materials used in conveyor belts. The eff[...]
12
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono badania efektywności granulowania mieszanek paszowych, do których, przed procesem wprowadzano różne ilości całych ziaren pszenicy lub zastępowano śrutę pszenną ziarnami nierozdrobnionymi. Przeprowadzone testy nie wykazały istotnego wzrostu jednostkowego zapotrzebowania energii [...]
EN The study presents an analysis of effectiveness of granulation of fodder mixes in which different quantities of whole wheat grains were added before the process or ground wheat was replaced with non-ground grains. The tests did not show an important increase of unit energy demand and a worsening of [...]
13
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie zależności pomiędzy cechami geometrycznymi ziarna zbóż. Zakres pracy obejmował pomiar podstawowych wymiarów ziarna (szerokość, grubość i długość) oraz obliczenie jego objętości, powierzchni zewnętrznej i współczynnika sferyczności. Pomiary przeprowadzono na ziarnie 11 odm[...]
EN The purpose of the work was to determine the dependencies between geometric features of corn grains. The scope of work included measurement of main grain dimensions (width, thickness and length) and calculation of grain volume, external surface and sphere factor. The measurements were performed on g[...]
14
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Określano dojrzałość przetwórczą ziarna kukurydzy cukrowej na podstawie zmian zawartości cukru (sacharozy). Badania prowadzono na trzech odmianach kukurydzy cukrowej (Basin, Powerhouse, Shaker) w okresie od 10 do 30 dnia po pojawieniu się tzw. "nitek" na kolbie. Zawartość sacharozy w ziarnie określa[...]
EN Ripeness degree of sweet corn was determined by grain sugar (sucrose) content. Three sweet corn cultivars (Basin, Powerhouse, Shaker) were studied in the period of 10 to 30 days after the so-called "threads" appeared on the ears. Sucrose content was determined by a hand refraktometer. Significant re[...]
15
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy omówiono zagadnienia związane z bezpiecznym przechowywaniem ziarna. Wykazano, że mimo iż badania przechowywania ziarna prowadzi się od wielu lat, w dalszym ciągu brakuje wytycznych, jakie zabiegi pielęgnacyjne korzystnie jest stosować dla konkretnych parametrów ziarna i powietrza atmosferycz[...]
EN The paper discusses the issues related to safe grain storage. It was demonstrated that, in spite of the fact that tests on grain storage have been carried out for many years now, there are still no guidelines specifying, which maintenance operations are advantageous for certain jest parameters of gr[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 144-146
PL Praca zawiera wyniki badań rozdrabniania materiałów kruchych. Efekt procesu rozdrabniania można mierzyć wieloma parametrami. Jednym z najbardziej istotnych jest skład ziarnowy produktu. W pracy przedstawiono wyniki wykorzystania elektronicznego analizatora wielkości ziaren do oceny procesu rozdrabni[...]
EN The subject the paper are the results of grinding brittle materials. The effect of the grinding process can be measured by several parameters. One of the most important parameters is the particle size distribution of a product. The paper presents the results of using an electronic particle size anal[...]
17
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: of this paper was to investigate the effect of grain refinement in AZ31 magnesium alloy processed by ECAP and to study microstructure evolution and hardness response of AZ31 alloy associated with ECAP processing. Design/methodology/approach: The microstructure of AZ31 magnesium alloy after [...]
18
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 127-128
PL W pracy przedstawiono metodykę badań technologicznego ścinania materiałów ziarnistych oraz metodykę badań elektronooptycznych na przykładzie ziarna pszenicy odmiany Izolda. Opisano także oryginalne oprzyrządowanie badawcze zastosowane w w/w badaniach. Wykazano przydatność tego oprzyrządowania do bad[...]
EN The paper presents methodology of technological shear of grains on the example of Izolda variety wheat grain. The original testing equipment applied in mentioned experiments is described. The eąuipment usefulness for testing different grain materials is shown.
19
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 129-130
PL W pracy przedstawiono przykładowe wyniki badań mikrofraktogra-ficznych powierzchni przełomów ziarniaków pszenicy oraz przeprowadzono analizę wyników z uzyskanych fotografii elektronooptycznych pod kątem mechanizmu technologicznego ścinania oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas w/w procesu [...]
EN The paper presents the results of microfactographic tests of wheat grain surfaces fracture and the analysis of electron optical photos obtain-ed. The analysis was carried out paying special attention to the technological shear mechanism and failures occurring during shear process.
20
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 3 22-24
PL W pracy przedstawiono metodykę badań doświadczalnych modułu technologicznego ścinania materiałów ziarnistych na przykładzie ziarniaka pszenicy. Przedstawiono instrumentarium badawcze (część I) i przykładowe wyniki badań (część II). Słowa kluczowe: ziarno, technologiczne ścinanie, energia technologic[...]
EN Methodology of experimental tests of a modulus for technological shear of gram materials on the example of a wheat gram is presented in the paper. The testing eąuipment is also described.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last