Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zgniatanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 3 253-266
EN This paper presents a practical algorithm for on-line parameter identification of squeeze-film bearing of multi-mode rotor-bearing system.The identification procedure is based on modeling each of the bearing pedestal by applying a multi-frequency excitation force on the rotor and frequency transfer [...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 717-720
PL W pracy przedstawiono badania zachowania się różnych elementów o przekroju kwadratowym, przeznaczonych do zwiększenia bezpieczeństwa biernego pojazdów, przy pomocy systemu nazwanego "Crash-Test". W opracowanym systemie zastosowano dwa nadajniki laserowe, specjalne detektory oraz układy elektroniczne[...]
EN In the paper the investigations of behaviour of different elements used for increase of passive safety of cars in dynamic loading were performed by using elaborated measuring system of ,,Crash-Test". The system has been based on two laser transmitters with special detectors. The advantage of present[...]
3
75%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
PL W pracy przedstawiono badania dynamicznego zgniatania profili cienkościennych o przekrojach: jednoomegowym (top-hat) i dwuomegowym (double-hat). Badania odbyły się na grawitacyjnym młocie spadowym. Proces deformacji struktury rejestrowany był za pomocą czujników udarowych siły umieszczonych pod pods[...]
EN A method of high-speed camera recording for registration of dynamic crushing was presented. Energy-absorbing structures commonly used in the automotive industry were studied. Registered high-speed camera signal was compared with the signal obtained by integration of the crushing force.
4
75%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 7 265--272
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań zmian struktury wewnętrznej ziarniaka pod wpływem obciążenia zewnętrznego. Dzięki zastosowanej metodzie elastooptycznej wyznaczono rozkłady naprężeń w przekroju poprzecznym ziarniaków i obszary ich koncentracji. Trafność analizy i wskazań obszarów, od których rozp[...]
EN The method of elastooptical investigation of the squeeze process results on the wheat kernel’s internal structure has been presenting in this paper. The procedure has been allowed to determinate stress distribution of the wheat kernels cross section and its concentration areas. Aptness of analysis a[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 7 163--167
PL W pracy przedstawiono zależność pomiędzy energią zgniatania a temperaturą rozdrabnianego ziarna. Stwierdzono, że im niższa temperatura ziarna tym wyższe zapotrzebowanie na energię zgniatania. Przy szczelinie roboczej 0,4 mm i temperaturach 255°K i 315°K różnice w zapotrzebowaniu energii dochodziły d[...]
EN The relationship between energy of crushing and the temperature of processed grain was studied. The results showed that the lower was grain temperature, the higher was energy requirement for crushing. At 0,4 mm working gap and the temperatures of 255 K and 315 K the differences in energy requirement[...]
6
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2013 R. 21, nr 3 127--135
PL W artykule przedstawiono model matematyczny, za pomocą którego można porównać nakłady energetyczne dwóch technologii przygotowania śruty paszowej. Pierwsza technologia, stosowana obecnie, polega na suszeniu i zgniataniu ziarna, w drugiej zaś, proponowanej przez autora, najpierw zachodzi proces zgnia[...]
EN In article mathematical model comparing two technologies of fodder preparation is presented. First technology, drying – crushing, is used presently, second one – crushing – drying, is suggested by the author. Results of research indicate that technology suggested by the author reduces energy consump[...]
7
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie wpływu zgniatania ziarna pszenicy odmiany Maltanka na energochłonność rozdrabniania przy wykorzystaniu rozdrabniacza bijakowego. Ziarno zgniecione do grubości od 0,5 do 2,0 mm wymagało mniejszych nakładów energii na rozdrabnianie w porównaniu do ziarna niezgniecionego. Pr[...]
EN The purpose of the paper was to determine the effect of crushing the Maltanka variety wheat grain on energy consumption for grinding with beater shredder. Grain crushed to thickness between 0.5 and 2.0 mm required less energy expenditure for grinding, as compared to uncrushed grain. Whereas, the mor[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono metodę doboru funkcji odwzorowania matematycznego procesu ściskania obrobionych termicznie gorących próbek nasion łubinu przeznaczonych do śrutowania oraz płatkowania. Metoda została oparta na modelowaniu matematycznym funkcji jednostkowych sił zgniotu oraz jednostkowej energii[...]
EN The paper presents a procedure of selecting a mathematical representation of the compression process of thermally processed hot samples of lupine seeds intended for grinding and flaking. The method was based on mathematical modeling of unit step functions of squeeze forces and unit energy depending [...]
9
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2013 R. 21, nr 1 143--149
PL W artykule przedstawiono model matematyczny zgniatania ziarna w maszynie wytrzymałościowej Instron. Opracowany model pokazuje związek między siłą nacisku a odkształceniem względnym oraz współczynnikami sprężystości, lepkości ziarna, prędkością przemieszczania się głowicy zgniatającej oraz polem kont[...]
EN Paper presents the mathematical model describing crushing process of a single grain in the Instron strength testing machine. Developed model indicates the relations among the pressing force and relative deformation, grain elasticity and viscosity, displacement velocity of the crushing head and conta[...]
10
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W pracy wykonano kompleksowe badania mające na celu optymalizację parametrów starzenia po zgniataniu obrotowym na zimno stali maraging N18K9M5Ts i N18K12M4Ts oraz zbadano dynamiczne właściwości mechaniczne stali stosowanych na korpusy wytwarzane metodą zgniatania obrotowego na zimno, tj. stali marag[...]
EN In this work, comprehensive examinations were performed in order to optimise the ageing parameters after cold strain of N18K9M5Ts and N18K12M4Ts maraging steel and dynamic mechanical properties of steels used for bodies manufactured by flow forming, i.e. maraging and 15HGMV steel, were investigated.
11
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było wykonanie badań oceniających możliwości modernizacji lub zastosowania innych technologii wytwarzania elementów określonych rodzajów pocisków produkowanych w kraju na potrzeby polskiej armii. Wykonano analizę wpływu parametrów zgniatania obrotowego na zimno na strukturę i właściwości[...]
EN The purpose of the work was to carry out the tests to assess the possibilities of modernisation and use of other technologies for making components of missiles of specific types manufactured in Poland for the needs of the Polish army. The analysis of effect of cold roll flowing parameters on the str[...]
12
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 9 43--49
PL Standardową metodą rozdrabiania zbóż na mąkę jest ich przemiał na wlewniku walcowym. Badaniom na zgniatanie poddano pojedyncze nasiona amarantusa o różnej wilgotności w zakresie od 10 do .16%. Mierzono siłę zgniatania i obserwowano zachowanie się nasion w trakcie zgniatania Porównano zachowanie się [...]
EN Standard method of crushing the grains into flour is their grinding in the cylindrical pourer. Individual amaranthus seeds of different humidity from 10 to 16% were subjected to the crushing tests. The crushing force was measured and the behaviour of seeds while crushing was observed. The behaviour [...]
13
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Lnianka siewna (Camelina sativa L. jest drobnoziarnistą rośliną oleistą. Mała średnica jej nasion stanowi duże utrudnienie przy wytłaczaniu z nich oleju najczęściej spotykanymi prasami ślimakowymi. Wychodząc naprzeciw temu problemowi w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu we współpra[...]
EN Camelina sativa is a fine-grained oleaginous plant. The small diameter of the seeds, is a big problem for the extrusion of oil by most often used screw presses. To so the this problem the Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznań in cooperation with the Poznań University of Life Sci[...]
14
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono zależność pomiędzy energią zgniatania a wilgotnością i temperaturą rozdrabnianego ziarna. Wilgotność ziarna wynosiła 10,15 i 21%, natomiast temperatura zawarta była w przedziale 248 - 313K. Największą energochłonność procesu zarejestrowano przy gnieceniu ziarna o wilgotności 15[...]
EN The paper presents the relation between energy consumption per units and moisture content and temperature of crushing grain. Grains of the wheat were ground at their moisture contents 10,15 and 21%, temperature of kernel varying the range of 248-313K. The highest energy consumption was observed at g[...]
15
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Opierając się na aspektach technologicznych procesów, ciągnienie zostało wybrane jako podstawowa operacja do osiągnięcia nanostruktury w procesie ciągłej deformacji drutu. Metoda ta została opracowana w celu osiągnięcia nanostruktury na postawie jednoczesnego zadawania naprężenia rozciągającego oraz[...]
EN Based on the analysis of the wire production technological process, drawing was chosen as a basic operation to obtain nanostructure in the continuous deformation. The continuous method of wire deformation nanostructuring was developed on the basis of simultaneous applying of tension deformation by d[...]
16
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of the paper is to presents a study of the energy absorption of square tubular structures. Design/methodology/approach: Tubes of three materials namely, mild steel, glass reinforced composite and Kevlar reinforced composite were used to observe their deformation and energy abs[...]
17
51%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 11 423--430
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań porównawczych zgniatania ziarna w gniotowniku. Proces rozdrabniania realizowano w cyklu jedno i dwuetapowym. Analizie poddano skład granulometryczny śruty ziarna pszenicy, średnią geometryczną wielkość cząstek, oraz ilość pylistej. Stwierdzono, że w wyniku rozdrab[...]
EN Paper presented the results of comparative studies dealing with crushing of grain in a crushing mill. Crushing process was realized in single-stage and two-stages cycles. Granulometric composition of bruised wheat grain, geometrical mean of particle size and the quantity of dusty fraction were analy[...]
18
51%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 8 359--365
PL W pracy zaprezentowano nową metodę pomiaru energii dynamicznego zgniatania pojedynczych ziaren zbóż. Idea tej nowej metody oparta jest na zasadzie pracy i energii w ruchu obrotowym.
EN Paper described the new method of measuring energy consumption at dynamic crushing of single cereal grains. The idea of new method is based on the principle of work and energy in rotary motion.
19
45%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3CD 299--308
PL Artykuł dotyczy możliwości analizy metodami numerycznymi (MES) zjawisk fizycznych zachodzących w procesie zgniatania nierówności. Opracowano aplikację w programie ANSYS, która pozwala analizować zjawiska fizyczne zachodzące podczas procesu zgniatania regularnych nierówności trójkątnych, z uwzględnie[...]
EN The article concerns the possibility of analysis by numerical methods (FEM) physical phenomena occurring in the inequality squeezing process. Developed in ANSYS application that allows to analyze the physical phenomena occurring during the squeezing process of the regular triangular inequality, taki[...]
20
38%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Artykuł przedstawia analizę pęknięć w strefie rozciąganej betonu w żelbetowych rurach poddanych zgniataniu. Wytrzymałość na rozciąganie, w przypadku zgniatania elementów o dużej krzywiźnie względnej, różni się znacznie w stosunku do wytrzymałości elementów niezakrzywionych. Bieżący stan badań wskazu[...]
EN This article presents the analysis of the cracks in the tensile strength of concrete for reinforced concrete pipe crushing. Tensile strength, in case of crushing elements of high relative curvature, is significantly different from the strength of the not curved elements. The current state of researc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last