Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zezwolenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 1 42-43
PL Zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (u.o.p.), co do zasady usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli osoba ta nie jest właścicielem, do wniosku dołącza s[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 5 62-63
PL Usuwanie drzew i krzewów, poza pewnymi wyjątkami, powinno się odbywać na mocy decyzji administracyjnej, której podstawy opisano w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, z późn. zm.). Z samej nazwy ustawy, a także rozdziału poświęconego temu zagadnieniu wynika jasność[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 11 48-48
PL Zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Ten z kolei może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 12 32-32
PL Normatywna treść art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została ustalona nowelą z 2001 r. (DzU nr 100, poz. 1085). Po ostatnich zmianach wprowadzonych z mocą od 7 lutego 2003 r. (DzU nr 7, poz. 78) określa rodzaje działalności, które wymagają uzyskania zezwolenia.
5
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 10 24-25
PL W I cz. artykułu ("Przegląd Komunalny" 8/2008) omówiono podstawowe założenia konstrukcji i zasad stosowania zezwoleń na świadczenie określonych usług komunalnych. Dla wydania zezwolenia istotne jest ustalenie przez wójta wymagań adresowanych do przedsiębiorcy zamierzającego świadczyć takie usługi, o[...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 12 80-81
PL Wywołany do głosu listem Pana Tomasza Ucińskiego, opublikowanym w listopadowym "Przeglądzie Komunalnym" pragnę na wstępie podziękować autorowi za życzliwe słowa pod adresem Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (PIGO). Traktuję je jako deklarację współpracy w rozwiązywaniu ważnych spraw i korzystam z ok[...]
7
100%
Problemy Ekologii
1999 R. 3, nr 4 115-120
PL Przedmiotem artykułu są najważniejsze decyzje określające zakres i warunki dozwolonego korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian: - decyzje podejmowane w procesach inwestycyjnych: ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzenie projektu budowlanego, pozwolenie na bud[...]
EN The subject of the article are the most important decisions defining the range and conditions of permitted environment usage and its modification: - decisions made in investment processes: defining construction and land management conditions, approval of construction design and building permit, - [...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2019 nr 1 16--17
PL Sejm uchwalił 20 lipca ub.r. kilka ustaw wprowadzających zmiany do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 992, ze zm.). W poprzednich miesiącach zostały omówione zmiany dotyczące przepisów o produktach ubocznych, transporcie i magazynowaniu odpadów, a w grudniu pierwsza część uwa[...]
9
88%
Przegląd Komunalny
2003 nr 11 38-38
PL Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2003 r. nr 7, poz. 78) przyniosła zmianę nazwy i zakresu podstawowej decyzji administracyjnej, jaką było zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. O[...]
10
88%
Przegląd Komunalny
2003 nr 10 73-73
PL Niezależnie od ustalenia nowych jednostkowych stawek kar za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, które obowiązują od 1 lipca 2003 r., określony został także tryb postępowania administracyjnego w tej sprawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakł[...]
11
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 47-49
PL Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt wpisuje się w ustawę o ochronie przyrody. Jednak rozwiązania prawne w zakresie ochrony gatunków dziko występujących do dziś nie zostały precyzyjnie określone i mogą prowadzić do naruszenia prawa.
12
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2003 nr 2 5-7
13
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 9 47--48
PL Usunięciem drzew lub krzewów stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia zainteresowani mogą być zarówno właściciele nieruchomości, na których rośliny znajdują się, jak i osoby przebywające na nieruchomościach sąsiednich. Czasami ci drudzy wykazują nawet większe zainteresowanie usunięciem drzew, gd[...]
14
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 10 47--48
PL Niestety, mogą one stanowić także źródło zagrożeń w trakcie np. burz lub trąb powietrznych. W takich przypadkach niezbędne jest podejmowanie szybkich działań, zmierzających do usunięcia występujących niebezpieczeństw, czasami związanych z usunięciem drzew, które je stwarzają. Ustawa z 16 kwietnia 20[...]
15
75%
Budownictwo i Prawo
2001 R. 5, nr 4 14--15
16
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 12 5--7
17
63%
Przemysł Spożywczy
PL W Unii Europejskiej regulacje prawne dotyczące genetycznie zmodyfikowanych organizmów powstały głównie z myślą o ochronie środowiska oraz bezpieczeństwa żywności. Unijny pakiet legislacyjny dotyczący GMO składa się z wielu rozporządzeń i dyrektyw. Naczelną zasadą jest zakaz uwalniania do środowiska [...]
EN Genetically modified organisms are regulated in the EU mainly with a view to ensuring environmental protection and food and feed safety. The EU GM legislative package consists of several regulations and directives. The general rule is a prohibition on deliberate release and use of GMO unless specifi[...]
18
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 2 18--19
PL Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR Sektor budowlany w Polsce 2016. Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata 2016–2021, długo wyczekiwane przyspieszenie w budownictwie drogowym jest coraz bliżej, jednak w poszczególnych regionach kraju będzie ono miało różną siłę. Dzięki imponuj[...]
EN According to the latest report by research firm PMR, "Construction sector in Poland 2016. Regional analysis. Forecasts for the years 2016-2012", the long-awaited acceleration in road construction is getting closer, but it will differ depending on particular regions of Poland. With an impressive numb[...]
19
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 5 467--479
PL Transport samochodowy jest zasadniczym rodzajem, którego wykorzystanie pozwala zaspakajać potrzeby logistyczne i nie tylko logistyczne jednostek i instytucji wojskowych. Mając to na względzie, koniecznym staje się zdefiniowanie potrzeb dla podjęcia działań umożliwiających skuteczne zaspakajanie potr[...]
EN Road Transport is an essential type of, which use allows you to meet the logistical needs and not only logistic units and military institutions. With this in mind, it becomes necessary to define needs to take action to enable effective satisfying needs. It is also important to take account of requir[...]
20
51%
Recykling
2004 nr 4 8-9
PL Do redakcji zwrócił się jeden z naszych czytelników z prośbą o wyjaśnienie warunków, jakie musi spełnić recykler oraz jakie zezwolenia powinien posiadać, by mógł wystawiać karty przekazania odpadów dokumentujące przeprowadzenie recyklingu. O udzielenie odpowiedzi poprosiliśmy dr hab. Włodzimierza Ur[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last