Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 96
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zestaw kołowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 31 265-271
PL W pracy przedstawiono trzy konstrukcje zabudowy łożyska w przypadku łożyskowania zestawu kołowego kolejowego przewidzianego do jazdy z dużą predkością, ok. 75 m/s. Przedstawione konstrukcje zapewniają małe wstępne obciążenia i naprężenia pomontażowe. Uwzględniono wpływ pasowania i temperatury. Wielk[...]
EN In work three housing of angular contact roller bearing for carriage axle set are presented. Afore named bearing is used for ride with speed about 75 m/s. The fatigue life of bearing depends on housing, because our bearing is a separable one. The preload caused by axial direction fixation may be ver[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 32 95-102
PL W artykule przedstawiono wpływ wielkości wcisku i metody łączenia w połączeniu wciskowym na rodzaj deformacji w warstwie wierzchniej oraz jej związek z naciskiem powierzchniowym. Zwrócono uwagę na wpływ powyższych czynników na wystąpienie względnych poślizgów powierzchni połączonych elementów i rozw[...]
EN The article presents the effect of clamp value and joining method in a clamped joint on the type of deformation in the surface layer and its relation to the surface pressure. The influence of these factors on surface relative slips and fretting development has been pointed out.
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Fretting jest zużyciem występującym w połączeniu koło - oś zestawu kołowego, ale dotychczas bardzo mało zbadanym. Jego badanie na rzeczywistym obiekcie jest znacznie utrudnione, dlatego zaproponowano badania modelowe połączenia wciskowego. Warunkiem przeniesienia otrzymanych wyników na obiekt rzeczy[...]
EN Fretting is the wear of wheel and axle joint in wheel set not sufficiently examined up to date. Its testing in a real object is considerable difficult. That is why the model tests the of clamped-in joint were suggested. Validation of that model test results require keeping of mechanical similarity c[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dla zapewnienia wysokiego poziomu sprawności technicznej tramwaju podczas eksploatacji należy mieć na uwadze, przede wszystkim, poziom intensywności zużycia kół jezdnych. Dla spełnienia tego zadania, koło musi mieć odpowiedni zarys zewnętrznej części wieńca koła - tak zwany profil toczny koła. W pra[...]
EN To ensure the high level of tram technical efficiency during operation it is essential to find out the level of road wheel wear rate. To meet this requirement a proper profile of wheel rim outer part, the so-called wheel rolling profile, is needed. The aim of the paper is to present the methodology [...]
5
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 4 97-102
6
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2002 nr 3 42-47
PL W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji kształtu przekroju osiowego tarczy koła oraz optymalizacji rozkładu wartości wcisku w połączeniu koła z osią kolejowego zestawu kołowego. Efektywną ocenę funkcji przystosowania za pomocą kryterium wytrzymałościowego umożl[...]
EN The paper deals with an application of evolutionary algorithms to optimization of the shape of the wheel's axial section and to optimization of the joint in the railway wheel set. The fitness function, expressed by the strength criterion, is evaluated by the finite element method. Numerical optimiza[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 31 109-115
PL W pracy sformułowano matematyczne podstawy problemu optymalizacji rozkładu obciążeń na obręczy koła kolejowego zestawu kołowego i wyznaczono zbiór rozwiązań dopuszczalnych. Weryfikację numeryczną uzyskanych wyników przeprowadzono przy zastosowaniu programu metody elementów skończonych KOLO_PC.E
EN During working of wheel set of the railway car can observe that the distance between the wheels, measuring on the outer perimeter of wheel rim, depend on load didtribution on wheel band. This problem is important because only the short deviations are allowed and railway traffic safety depend on it. [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
1999 Nr 49 27-44
PL W pracy opisano i przeanalizowano mechanikę wężykowania zestawu kołowego. Stanowi ona podstawę dokładniejszego obliczania kinematyki i dynamiki pojazdów szynowych.
EN Description and analysis of the mechanics of wheel set swaying have been presented in the study. This subject serve as a basis for more accurate calculations of rail vehicle kinematics and dynamics.
9
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 39 73-78
PL W pracy podjęto próbę oszacowania wpływu wierzchniej osi na wytężenie kolejowych zestawów kołowych. Analizę numeryczną przeprowadzono metodą elementów skończonych, rozważając zagadnienie jako osiowosymetryczne. Siły działające na zestaw przyjęto w postaci obciążenia eksploatacyjnego, obciążenia mont[...]
EN The paper presents the numerical analysis of axisymmetric model of railway wheel set. There is assumed acting loads as : service load, assembly load and initial stresses in hardening surface of axle. The component stresses calculated separately for each cases and next combined resultant stresses usi[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 39 85-94
PL W pracy omówiono rodzaje zestawów kołowych stosowanych w pojazdach szynowych PKP, problemy wynikające podczas tych eksploatacji, metody usuwania tych problemów, w tym rodzaje zużycia, jak też typowe uszkodzenia zestawów oraz metody napraw zestawów. Przedstawiono również w ogólny sposób środki mając[...]
EN In report there were discused wheel used in railways, consumption resulting on during exploitation and renoval methods. Presented also types of wearing out and getting rolling wheel sets fixed. Also presented in general way methods of limitation consumption and deffects of these wheel sets. Subjects[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 39 65-71
PL W pracy przedstawiono model bryłowy kolejowego zestawu kołowego z uwzględnieniem symetrii układu. Siły działające na zestaw przyjęto w postaci obciążenia eksploatacyjnego, obciążenia montażowego (wcisk na styku osi z kołem) oraz naprężeń wstępnych występujących w utwardzonej warstwie na powierzchni [...]
EN The paper presents the numerical analysis of solid model of railway wheel set. There is assumed acting loads as : service load, assembly load and initial stresses in hardening surface of axle. The component stresses calculated separately for each cases and next combined resultant stresses using supe[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 39 47-55
PL W pracy przedstawiono opis urządzeń do diagnostyki taboru podczas jazdy ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania "płaskich miejsc" na przykładzie Zakładu Taboru w Szczecinie.
EN The paper contains a description of diagnostic methods of the running carriage axle set. These equipment are applied on Polish State Railways as single or connected in network. They are very usefull provided, track and subgrade are good maintained and procedures and introductions during detect asses[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 39 117-126
PL Intensywność zużycia i uszkodzeń badanych obiektów technicznych określono na podstawie badań diagnostycznych, a zarazem czas bezawaryjnej pracy obiektu do pierwszego uszkodzenia pozwalają na sporządzenie charakterystyk eksploatacyjnych, informujących użytkownika o stanie sprawności technicznej - w o[...]
EN Wheel sets are weakest link of rail-vehicle. The operation durability of wheel sets is bounded by wear processes. The researches results of wear processes of selected elements of rail vehicles are inserted in the paper. The leading wear processes are enumerated. The particular attention is paid to f[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 39 57-63
PL W artykule na przykładzie badań modelowych połączenia koło-oś wskazano na korzyści wynikające z tego typu badań dla szybkiej oceny rodzaju i intensywności procesów zużycia.
EN On the basis of wheek-axle set model testing the advantages of this type of testing have been proved in the aspect of fast estimation of type and rate of wear processes.
15
80%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 1 67-75
PL W artykule opisano mechanizm zużycia frettingowego w połączeniu wciskowym koło-oś zestawu kołowego. Zwrócono uwagę na związek pęknięć zmęczeniowych na podpiaściu osi z rozwojem zużycia frettingowego w tym samym obszarze.
EN In the paper, the fretting wear action of wheel and wheel-set axle clamped joint have been described. Attention has been payed to an connection between fatigue cracks of wheel seat and fretting wear development in that area.
16
80%
Pojazdy Szynowe
2006 nr 1 10-23
PL W artykule dokonano wszechstronnej analizy technicznej problemów, jakie napotkalby ten sam zestaw kolowy podczas jazdy pojazdu zarówno po torach kolejowych jak i po torach tramwajowych w Polsce. Wykazano, że przy określonych uwarunkowaniach taka jazda jest możliwa, co oznacza realność zbudowania poj[...]
EN In this article it is performed the comprehensive technical analysis of problems that the same wheelset would be faced with during running of the vehicle both along railway tracks and tram tracks in Poland. It is shown that at the specified conditions this running is possible, which means the realit[...]
17
80%
Pojazdy Szynowe
2006 nr 3 1-15
PL W artykule dokonano wszechstronnej analizy technicznej problemów, jakie napotkałby ten sam zestaw kolowy podczas jazdy pojazdu zarówno po torach kolejowych jak i po torach tramwajowych w Polsce. Wykazano, że przy określonych uwarunkowaniach taka jazda jest możliwa, co oznacza realność zbudowania poj[...]
EN In this article it is performed the comprehensive technical analysis of problems that the same wheelset would be faced with during running of the vehicle both along railway tracks and tram tracks in Poland. It is shown that at the specified conditions this running is possible, which means the realit[...]
18
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 201-208
PL W pracy przedstawiono koncepcję stanowiska do ciągłego pomiaru parametrów geometrycznych pojazdów szynowych znajdujących się w ruchu.
EN Idea of measuring stand for railway wheel was presented in this paper.
19
61%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 2 43-53
PL W opracowaniu dokonano charakterystyki procesu kulowania jako metody obróbki powierzchniowej, zwiększającej jakość technologiczną zestawów kołowych pojazdów szynowych. Przedstawiono również wyników badań autorów dotyczące kompleksowej charakterystyki warstwy wierzchniej stali P40 w wybranym warianci[...]
EN The work is a description of the shot peening process as a method of surface treatment that improves quality of rail vehicle wheel sets. The results of the author's investigation concerning a complex description of P40 steel in a selected variant of shot peening are presented. The investigation [...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 16 7-10
PL Ruch pojazdu szynowego generuje hałas, który jest powodowany m.in. przez drgania kół. Celem tych badań było modelowanie numeryczne i określenie wpływu trój warstwowego tłumika płytowego na propagację hałasu. Zagadnienie zamodelowano z wykorzystaniem systemu elementów skończonych Ansys . 5.6. Badania[...]
EN Railway vehicle motion generates noise. The vibration of the wheels at motion makes this happen. The objective of this investigation has been the computer modelling of the noise propagation and establishing the effect for a three-layer piane damper. Both problem domains have been modelled by FEM pro[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last