Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zeolit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2010 nr 4 72-74
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 15 101-109
PL Zeolity naturalne ze względu na swoje właściwości jonowymienne i sorpcyjne mogą być szeroko stosowane, szczególnie w inżynierii środowiska. Główne fizykochemiczne właściwości zeolitów to duża pojemność adsorpcyjna, selektywność, pojemność jonowymienna oraz odporność na działanie kwasów i podwyższone[...]
EN In this study an analysis of coloured water coagulation with zeolites participation as an assisting substance was made. On the basic of chemical analysis (trace metals content) of humic acids that cause water colour and elektrokinetic potential value of acids zeolites as well as efficientcy of colou[...]
3
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 7-8 27-31
EN Characteristics of sewage treatment plant in Dygowo - technological diagram. Results of biological sewage treatment using zeolite. Influence of zeolite dose on organic substances' concentration. Changes in general concentration value of organic carbon in raw sewage and in sewage treated in SBR-1 zeo[...]
4
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 747-760
PL Rozwój technologii dostarcza nie tylko produkty o ulepszonej jakości lecz również wpływa na postępujące skażenie środowiska. W przypadku przemysłu włókienniczego zanieczyszczenie to dotyczy głównie wody. Chemiczna obróbka wyrobów włókienniczych jest przyczyną powstawania ścieków o znacznej zawartośc[...]
EN Contemporarily, the most common methods of textile wastewaters treatment include: adsorption, precipitation/coagulation, ultrafiltration and reversed osmosis, biological methods, oxidation, reduction, and extraction. Out of these methods, the most economical in terms of minimizing investment and exp[...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Omówiono problemy występujące przy modelowaniu odwadniania etanolu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej. Przedstawiono analizę kinetyki procesu adsorpcji wody na zeolitach. Stwierdzono, że w modelu kolumny zewnętrzne opory wnikania masy są możliwe do zaniedbania. Ponadto wykazano, że konieczne jest [...]
EN The analysis of the adsorption kinetics of the water in the zeolite bed were presented. Specially the mass transfer mechanisms and thermal resistance were taken into consideration and the isosteric adsorption heat in the zeolits.
6
75%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 9 684-688
7
75%
Chemia Analityczna
PL Zbadano możliwość zastosowania naturalnych zeolitów do osuszania organicznych rozpuszczalników: 2-butanonu i octanu etylu, stosowanych jako faza ruchoma w wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Stwierdzono, że filipsyt, a częściowo mordenit oraz klinoptilolit zawierający tuf modyfikowany kationami[...]
EN A possibility of application of natural zeolites has been studied for desiccation of organic solvents 2-butanone and ethyl acetate used as a mobile phase in high performance liquid chromatography. It was established that phillipsite, and partly mordenite, as well as clino-ptilolite-containing tuff m[...]
8
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN This study was undertaken to elucidate why the catalytic activity of NaCeY in cyclohexanol reactions carried out in a pulse reactor increases with the pulse number. We studied therefore the effect of cyclohexanol and also of ethanol and water on catalytic activity of NaCeY (of exchange degrees 36 an[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2003 Z. 16, t. 2 244-250
PL Efektywność biologicznego oczyszczania ścieków uwarunkowana jest wieloma czynnikami, które mogą prowadzić do zaburzenia przebiegu procesu osadu czynnego, nie zapewniając tym samym długotrwałych i stabilnych warunków oczyszczania [1]. Dlatego biologiczne oczyszczanie ścieków często wymaga fizykochemi[...]
EN Biological nutrient (nitrogen and phosphorus) removal processes are applied to control eutrophication of surface water. Nitrogen removal requires a nitrification and denitrification process, however phosphorus removal requires chemical procedures. Unfortunately, the chemicals used in waste-water tre[...]
10
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 12 497-501
EN General characteristics of zeolite used for research. Methodics of research conduct. Comparison of sewage treatment effects with popular coagulants use and with addition of zeolites.
11
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 5 169-174
EN Results of laboratory research on ortophosphates removal from model sewage using natural zeolites and then their verification in natural sewage. Influence of chosen parameters on treatment effectiveness and choice of the most effective of zeolite products used.
12
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 9 1779-1783
13
75%
Logistyka
2015 nr 4 6819--6827, CD2
PL Celem tej pracy jest ocena wpływu dodatku zeolitu na lepkość asfaltu. Dodatek zeolitu do mieszanki mineralno-asfaltowej to jeden ze sposobów obniżenia temperatur technologicznych poprzez spienienie asfaltu. Istotą procesu spieniania jest obniżenie lepkości asfaltu. Natomiast wyniki badań lepkości as[...]
EN The aim of this paper is to evaluate the effect of zeolite addition on the viscosity of the asphalt. Zeolite additive to asphalt is one way to reduce the temperature by foaming asphalt technology. The essence of the foaming process is to reduce the viscosity of the asphalt. While the results of the [...]
14
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 87-88
EN The kinetic curves of water adsorption on 3A zeolite have been determined. Water has been adsorbed from gaseous ethanol- -water mixture. It has resulted in estimating the diffusion coefficient in an adsorbent pellet. Water adsorption from ethanol mixtures has a practical application in adsorptive et[...]
15
75%
Inżynieria Mineralna
PL Artykuł jest poświęcony możliwości wykorzystania popiołu lotnego ze spalania węgla jako materiału wejściowego do procesu syntezy hydrotermalnej w celu przygotowania fazy mineralnej zeolitu. W procesie syntezy hydrotermalnej wykorzystano 2M i 3M wodorotlenek sodu, proces prowadzono w czasie od 6h do [...]
EN The paper deals with the possibility of utilizing fly ash generated during coal combustion as an input material for the hydrothermal synthesis process in order to prepare a mineral phase. In the hydrothermal synthesis process, we worked with 2M and 3M sodium hydroxide, different process times from 6[...]
16
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2013 R. 6, nr 13 60--67
PL Wykorzystanie porowatych układów krystalicznych naturalnych zeolitów rozpoczęto pod koniec lat czterdziestych XX w. Początkowo używano ich do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej. Na przestrzeni lat intensywne badania doprowadziły do opracowania metod selektywnej syntezy struktur krystalicznych o [...]
EN The use of porous crystalline systems such as natural zeolites began in the late 40’s . Initially, they were used for the purification and waste water treatment. Over the years, intensive research led to development of methods for selective synthesis of the crystal structure with desired topology. C[...]
17
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono rezultaty badań nad zastosowaniem wybranych sorbentów komercyjnych i syntezowanych z popiołów lotnych w adsorpcyjnej metodzie separacji dwutlenku węgla z gazów pochodzących ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem, jako jednej z metod wychwytywania CO2 po procesie spalania. J[...]
EN The paper presents the research results of applying selected commercial sorbents and synthesized from fly ash ones in adsorption method applying for carbon dioxide separation from flue gases emitted during coal burning, in oxygen-enriched atmosphere, as the one of the post-combustion CO2 capture[...]
18
63%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 2 413-418
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem naturalnych sorbentów do pochłaniania anionów chromianowych(VI) z roztworów wodnych i późniejszego wykorzystania w procesie ceramizacji do otrzymywania tworzyw budowlanych. Do badań wykorzystano naturalne sorbenty pochodzące ze złóż karpackich. So[...]
EN This work presents the results of natural sorbents application for immobilization of chromates from aqueous solutions and the usage of them to prepare building materials. For the study, the natural sorbents originated from a Polish deposit were used. Sorption of the CrO42- ions was carried out on su[...]
19
63%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 1 263-272
PL Przeprowadzono badania odporności smarów ochronnych typu Akorin z dodatkiem zeolitów na działanie promieniowania radiacyjnego gamma. Stwierdzono, że dodatek 10% zeolitu zwiększa odporność smaru na promieniowanie o około 50%. Tak zmodyfikowanego zeolitami smaru użyto do zabezpieczenia obrobionych skr[...]
EN Radioresistance testes of the effects zeolite addition on corrosion preventing grease were made. It was observed that 10% zeolite addition provokes an increase of radioresistance of the corrosion preventing grease about 50%. This zeolite modified grease were used for corrosion prevention of the hous[...]
20
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 3s 183-188
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem modyfikacji katalizatorów typu DESONOX na wielkość emisji ditlenku siarki, powstającego w trakcie procesu spalania węgla kamiennego. Przedstawiono właściwości katalitycznych katalizatorów typu DESONOX na bazie zeolitu promowanych jonami metali przejścio[...]
EN The zeolite is exemplifying promising material as the DESONOX type of catalysts. Main goal of this work is preparation of catalyst. Support was impregnated with cobalt or nickel ions by different methods: wet impregnation, double impregnation, adsorption from water and water-saccharose solution of c[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last