Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdolność produkcyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 7 95-108
PL W pracy przedstawiono narzędzie ProdBalance stworzone w programie MicrosoftŽ Excel™ i przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, mające na celu pomóc im w zbilansowaniu zdolności produkcyjnych. Program umożliwia scharakteryzowanie obrabiarek i zleceń znajdujących się w systemie [...]
EN In the paper there was shown a tool named ProdBalance made in MicrosoftŽ Excel™ and designed for microenterprises and small enterprises in order to help them with balancing of production capacity. Programme makes possible describing machine tools and orders found in production system and comparing p[...]
2
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2007 nr (4) 159--166
EN Organizational technological factors which influence the production capacity of small building firms have been defined. Organizational technological classification of small building firms is recommended.
3
75%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The aim of this paper was to describe influence of variability on production system and how it can be reduced. In the first part it was shown how basic performance indicators of production system - productivity and lead time - are affected by variability. It was also shown that increasing the level [...]
4
75%
Wiadomości Górnicze
2017 R. 68, nr 10 478--486
PL W artykule przedstawiono opis działań zmierzających do połączenia w PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW ruchów „Rydułtowy” i „Marcel” w celu przekierowania całości wydobycia Ruchu „Rydułtowy” na Ruch „Marcel”. Scharakteryzowano aktualne modele funkcjonowania, infrastrukturę techniczną wraz z planowaną re[...]
EN The article presents a description of activities aimed at merging of „Rydułtowy” and „Marcel” mining areas belonging to KWK ROW in PGG Ltd Co. group in order to redirect the entire extraction of the „Rydułtowy” mining area to the „Marcel” mining area. Current models of functioning, technical infrast[...]
5
75%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 3 242--249
PL W artykule opisano budowę i rozbudowę zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Rozbudowa starego zakładu w latach 2009-2014 polegała na podwojeniu zdolności przeróbczej do 2 400 t/h, a co wynikało z realizacji dużego projektu inwestycyjnego kopalni „Bogdanka" mającego na celu podwojenie zdolności produ[...]
EN The article describes the construction and expansion of coal preparation plant. Expansion of the old plant in the period of 2009-2014 consisted in doubling the preparation capacity to 2 400 t/h, what resulted from the implementation of a large investment project of „Bogdanka" mine aimed at doubling [...]
6
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 1 (45) 17--18
PL Przedmiotem krytycznej analizy w artykule są przedsiębiorstwa produkujące kaprolatam, ich moce produkcyjne, zapotrzebowanie na kaprolatam, nowe zamierzenia oraz dynamiczne zmiany na rynku światowym kaprolatamu. Na podstawie obserwowanych trendów w rozwoju nowych zdolności produkcyjnych, przedstawion[...]
EN The present condition of the caprolactam production industry, and the dynamic changes in the caprolactam world market are critically overviewed. A forecast is made based on the trends in development of new production capacities.
7
63%
Przegląd Papierniczy
2015 R. 71, nr 8 432--434
PL Biznes papierów drzewnych czekaja znaczace zmiany strukturalne, co byłoby dobre dla rynku, ponieważ boryka się on z poważną nadwyżka produkcji w niektórych segmentach i ogólnie nadal walczy ze spadkiem popytu. Zaaprobowana przez rząd amerykanski fuzja dwóch głównych producentów w USA może doprowadzi[...]
8
63%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 56--59
PL Zaprezentowana w artykule metoda obejmuje badania wpływu wahań losowych zapotrzebowania na stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych kopalń wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Dla losowych wahań zapotrzebowania przyjęto rozkład normalny. Badania przeprowadzono według najbardziej prawdo[...]
EN This paper presents a method of examination of the impact of demand fluctuations on the degree of utilization of production capacity in mines of a multi-facility mining enterprise. The fluctuations in demand are assumed to be normally distributed. The research was conducted with the most probable pr[...]
9
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2003 Nr 1 (40) 14--15
PL Rozważano podaż i popyt na kaprolaktam w skali światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Azji, a zwłaszcza wzrastającej roli Chin w produkcji poliamidu 6. Analizę oparto w dużej mierze na wypowiedziach Ed Sheu, dyrektora DSM Nanjing Chemical Company (China). Biorąc pod uwagę aktualne ceny rynkowe i m[...]
EN A brief analysis of the world demand and the production capacities for caprolactam is demonstrated with special attention given to Asia and especially to China. A conclusion can be drawn that plans to build greenfield caprolactam plants are being shelved with producers able to meet demand over the n[...]
10
63%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 110--113
PL W pracy podjęto próbę oceny wpływu ograniczenia stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej technicznych środków produkcji w ścianach wydobywczych na jednostkowy koszt własny produkcji i sprzedaży węgla. Przyjęto określony model obliczeniowy oraz dwa scenariusze badawcze różniące się założonym stop[...]
EN This paper presents an attempt to assess the impact of limiting the capacity utilization of the technical means of production in working faces on the cost of manufacture per unit and sales of coal. A calculation model as well as two different research scenarios which differ in the assumed level of p[...]
11
63%
Agricultural Engineering
PL Zdolność produkcyjna to ilość produkcji o określonej strukturze asortymentowej, możliwa do osiągnięcia przez daną jednostkę wytwórczą w określonym czasie, przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji oraz przy zachowaniu jakości produktów odpowiadającej normom. Celem pracy było określenie wykor[...]
EN Production capacity is the amount of production with the determined assortment structure possible to achieve by a particular production unit in a determined time at the optimal use of production factors and at maintaining the products quality corresponding to standards. The objective of the paper wa[...]
12
63%
Cement Wapno Beton
PL W artykule opisano historię cementowni "Odra" na tle zagłębia cementowego, jakim była od roku 1857 Opolszczyzna. Jako początek historii cementowni "Odra" przyjmuje się rok 1911, w którym zbudowano fabrykę "Opole-Port", na terenie zajmowanym do dzisiaj przez obecny zakład. Po zakończeniu działań woje[...]
EN The history of "Odra" plant is presented in connection with cement industry basin, which was the Opole region from 1857. In 1911 cement plant "Opole-Portwas" build on the teritory occupied till now by "Odra" plant and this year is establish as a begining of the history of this plant. After the II Wo[...]
13
63%
Przegląd Papierniczy
2017 R. 73, nr 3 153--155
14
51%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2012 nr 4 4--17
PL Planowanie w przedsiębiorstwie górniczym jest procesem niezwykle złożonym i wieloaspektowym. Wymaga więc właściwego zorganizowania i dostosowania do warunków specyficznych dla procesu podziemnej eksploatacji górniczej. Plany sporządzane w przedsiębiorstwie górniczym muszą tworzyć spójny układ wewnęt[...]
EN Planning in the mining plant is the extremely complex and multi-faceted process. Hence there is the imperative need for its proper organization and adaptation to the specific conditions for the process of underground mining operations. Plans drawn up in the mining plant should construct the consiste[...]
15
51%
Cement Wapno Beton
PL Artykuł jest poświęcony głównie krótkiemu omówieniu budowy i modernizacji fabryk cementu w Polsce po drugiej wojnie światowej oraz modernizacji przemysłu cementowego po prywatyzacji. Prywatyzacja przemysłu cementowego w Polsce była niezwykle udana. Zmodernizowano praktycznie wszystkie cementownie wp[...]
EN The paper is principally devoted to the short presentation of erection and modernization of cement plants in Poland after the Second World War and more in detail in the years after 1990 i.e. after privatization. The privatization of cement industry in Poland was extremely successful. Practically all[...]
16
45%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 3s 207-220
PL Artykuł prezentuje powiązania międzynarodowych rynków stali, węgla i koksu. Przedstawia pozycję Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o. na rynku koksowniczym zarówno w Polsce jak i na świecie. Prezentuje strategię oraz kierunki rozwoju Koksowni Przyjaźń, opracowane w oparciu o analizę trendów rozwojowych świa[...]
EN The paper presents interconnections between international steel, coal and coke markets. It discusses market position of Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. both domestic and worldwide. It presents also the strategy and development directions of Przyjazn Coking Plant, established on the basis of developmen[...]
17
45%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań wyposażenia w środki transportowe, zarówno w sztukach na gospodarstwo jak i ładowności całkowitej (suma ton na gospodarstwo) wykazuje tendencję zniżkową w miarę wzrostu wieku rolnika. Ilość gospodarstw posiadających urządzenia za- i wyładunkowe w miarę wzrostu wieku rolnik[...]
EN The presented results of research on the availability of means of transport both in terms of pieces per farm and the total payload (the sum of tons per farm) shows a decreasing trend with the growing age of the farmer. The number of farms which have loading and unloading devices with the growing age[...]
18
32%
Chemik
PL Ważną gałęzią przemysłu chemicznego jest przemysł nieorganiczny, który produkuje chemikalia nieorganiczne, tzn. niezawierające wiązań chemicznych typu węgiel - węgiel, oraz nawozy fosforowe i nawozy NPK. Omówiono sytuację najważniejszych produktów nieorganicznych w Polsce na przestrzeni 15 lat, tj. [...]
EN Important branch of chemical industry is inorganic industry, which produces inorganic chemicals - it is products not containing chemical bonds of the type carbon - carbon, as well as phosphate and NPK fertilizers. In this report has been mainly presented the position of main inorganic products in th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last