Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdarzenie niebezpieczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 256--260
PL Zdarzenia niebezpieczne (ZNb) z udziałem tramwajów są uznawane za drugie, po wypadkach kolejowych, zdarzenia o najpoważniejszych skutkach. Wynika to między innymi z ilości osób poszkodowanych – pasażerów tramwajów oraz zewnętrznych uczestników tych zdarzeń. Do ZNb dochodzi przede wszystkim na torowi[...]
EN Dangerous events (DE) involving trams are considered as the second, after the railway accident, the events with the most serious consequences. This is due the number of pe ople injured in DE i.e. the tram passengers and the external participants, among others. DE usually happen on the not separatek [...]
2
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 5 26-28
PL Zwiększająca się liczba przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zaowocowała wzrostem zainteresowania rejestrowaniem wydarzeń wypadkowych bezurazowych. System rejestracji takich wydarzeń ma za zadanie gromadzenie informacji związanych z zagrożeniami wypadkowym[...]
EN The growing number of enterprises which implement health and safety management systems has contributed to an increasing interest in registering incidents. This kind of registration system gathers data related to accident threats before they take place. Their analysis can support successful activitie[...]
3
67%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W przedsiębiorstwach żeglugowych istnieją systemy zarządzania bezpieczeństwem, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ludzi, statku i przewożonego ładunku. W chwili obecnej, pomimo ich obligatoryjnego wprowadzenia, systemy te nie skutkują znacznym wzrostem poziomu bezpieczeństwa. Jedną z przy[...]
EN Shipping companies make use of safety management systems that result in better safety for workers, vessels and cargo. At present, in spite of mandatory use, these systems do not result in the considerable increase of the safety level. One of the reasons can be the lack of feedback between ship desig[...]
4
67%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
1999 Z. 45 (222) 153-164
PL W opracowaniu zdefiniowano bezpieczeństwo systemu technicznego oraz przyjęto odpowiednie wskaźniki ocenowe. Zrealizowano badania eksploatacyjne rzeczywistego systemu transportowego oraz dokonano analizy wyników badań. Przedstawiono wnioski końcowe.
EN In this paper the safety of technical system was defined and suitable evaluation indexes were presented. Operational investigations of real transport system were realised. The analysis of investigation results was carried out and conclusions were shown.
5
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/I 477--486
PL Coraz większe zapotrzebowanie na energię powoduje także rosnącą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Dlatego też należy szukać takich źródeł energii, które będą powodować mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Takim źródłem energii jest gaz ziemny, który podczas spalania emituje mniej szkodliwych zwią[...]
EN The increasing demand for energy also causes increasing emissions of pollutants into the atmosphere. Therefore, one should look for such sources of energy that will cause less pollution. Such energy source is natural gas, which during combustion produces less harmful substances in comparison to oil [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last