Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdarzenie drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2003 nr 11 354-357
PL W wykonanych analizach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach wprowadzono dodatkowe cechy związane z organizacją ruchu: wloty i kombinacje relacji pojazdów biorących udział w zdarzeniu i okazało się, że te cechy mają największy wpływ na zachowanie kierowcy i rodzaj zdarzenia.
2
70%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 154-156
PL W pierwszej części artykułu ("Magazyn Autostrady", nr 3/12) autorzy opisali w ogólnym zarysie problem bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu, w zależności do warunków panujących na drodze. W niniejszej publikacji przeprowadzono analizę zdarzeń drogowych na wybranych ulicach Lublina, które [...]
EN In a previous article, the authors described in general the problem of traffic safety for vulnerable users, depending on road conditions. This paper presents the analysis of road accidents on selected streets of Lublin, which according to police statistics, constitute interesting examples of "how to[...]
3
61%
Archives of Civil Engineering
PL Zaprezentowano metodę modelowania związków przyczynowo-skutkowych zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach ulicznych z wykorzystaniem klasyfikacyjnych drzew decyzyjnych. Opracowano plan eksperymentów badawczych, w których jest analizowany wpływ wybranych cech charakteryzujących skrzyżowania i zdarzenia d[...]
EN Some procedures of identification of cause-effect relationships of road incidents have been presented in the work. Features that characterize both road incidents and road incident locations were the subject of an analysis carried out in several experiments with the use of decision tree techniques. T[...]
4
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 259-264
PL Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzona w krajach Unii Europejskiej wskazuje, iż niewłaściwie zaprojektowana infrastruktura drogowa jest bezpośrednią lub pośrednią przyczyną nawet 50% zdarzeń drogowych. Natomiast badania przeprowadzone w naszym kraju wskazują, iż nawet 70% zdarzeń drog[...]
EN The traffic safety analysis carried out in the EU countries shows that improperly designed road infrastructure is the direct or indirect cause of even 50% of the road events. Whereas, the research done in our country points that even 70% of the road events has a connection with road infrastructure.
5
61%
Logistyka
2014 nr 5 1459-1467
PL Co dzieje się z ładunkiem/materiałem przewożonym transportem drogowym od chwili kiedy kierowca ulega wypadkowi i jest zmuszony opuścić miejsce zdarzenia drogowego? Gdzie można znaleźć informacje o kierowcy i o ładunku?. Artykuł stanowi omówienie architektury Systemu Informatycznego Powiadamiania Rat[...]
EN What happens to cargo/ material transported by road in situation when the driver was involved in the road accident and was forced to leave the scene of the accident? Where the information about the driver and cargo can be found? The article considers of the architecture of the Emergency Notification[...]
6
61%
Logistyka
2014 nr 6 7872--7880
PL Przedmiotem dyskusji jest cyfrowy magazyn danych (repozytorium), który służy do wsparcia prac naukowo-badawczych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Repozytorium przeznaczono do obsługi dwóch głównych zadań: zarządzania danymi o zdarzeniach drogowych pozyskiwanymi z zasobów policyjnych oraz [...]
EN The computer repository that serves scientific research works on road safety analysis is the subject of the discussion in the work. The repository is a dedicated service to support two main tasks: managing the data about road accidents obtained from police resources and managing bibliographic metada[...]
7
61%
Logistyka
2014 nr 6 6088-6102
PL Zdarzenia drogowe są rzadkimi zdarzeniami losowymi, a ich zaistnienie zleży od wielu okoliczności, przy czym spora część tych relacji jest niejednoznacznie określona. Jednym z istotniejszych czynników wpływających na prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia drogowego i jego skutki wydaje się być nat[...]
EN Traffic incidents are rare random events and their occurrence depends essentially on the number of circumstances. A a large part of these relations is ambiguously defined. The volume of traffic appears to be one of the most important factors that influence the likelihood of the occurrence of a road [...]
8
61%
Logistyka
2014 nr 6 9271--9276
PL W artykule przedstawiono jakie czynniki mają wpływ na diagnozowanie systemu kierowca – pojazd – otoczenie. Omówiono cechy psychiczne kierowcy oraz jego zachowanie w ruchu drogowym. Przeanalizowano przyczyny zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierujących.
EN The article presents the factors that have an impact on system diagnostics driver – vehicle – environment. Discusses the psychological characteristics of the driver and his behavior in traffic. We analyzed the causes of road accidents caused by drivers.
9
61%
Logistyka
2014 nr 6 2467--2474
PL Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt są bardzo ważnym zagadnieniem w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ich efekcie corocznie odnotowuje się wysoką ilość zdarzeń drogowych, w efekcie których traci życie lub ponosi trwały uszczerbek na zdrowiu około 30 tys. Osób. Wysokie są również straty fi[...]
EN Traffic incidents involving animals are a very important issue in terms of road safety. As a result, every year appears to be a high amount of traffic incidents, which resulted in lost lives or accepts any permanent health for about 30 thousand people. Financial costs associated with the liquidation[...]
10
61%
Logistyka
2014 nr 6 7293--7299
PL Praca przedstawia badanie wpływu treningu symulatorowego na czas reakcji kierowcy pojazdu osobowego realizowanego w warunkach rzeczywistości wirtualnej. Ma to szczególne znaczenie z powodu bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo transportu drogowego, które zostało przedstawione w artykule. Stanowi o[...]
EN The paper presents study of the effects of simulation training on the driver reaction time of a passenger vehicle carried out in conditions of virtual reality. Which is particularly important because of the direct impact on the road safety of transport, which was presented in the article. This is an[...]
11
51%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 1 15-20
PL Wyniki analiz zdarzeń drogowych w Krakowie w 2010 roku. Podział zdarzeń - związane z niezachowaniem bezpiecznej odległości, z nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu, ze złym stanem jezdni, wypadnięcie z drogi, potrącenie pieszego.
EN Results of the analysis of road incidents in 2010 in Kraków. Classification of the incidents: incidents caused by not keeping safe distance when following other traffic; incidents caused by not giving right of way; incidents caused by poorcondition of the road; incidents caused by falling off the ro[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 5/86 41--50
PL Prędkość pieszego jest niezbędnym parametrem potrzebnym w większości analiz wyników rekonstrukcji zdarzeń drogowych z udziałem pieszego. W dostępnej literaturze znajdują się wyniki badań prędkości pieszych z lat 70-80. XX wieku. Od tego czasu zmienił się obraz typowego pieszego. Zachodzi zatem pytan[...]
EN Pedestrian velocity is the parameter necessary in majority of traffic accidents reconstruction analysis results with pedestrian. Available literature refers to pedestrian velocity researches from the ‘70s and ‘80s of the twentieth century. Since then the characteristic of a typical pedestrian has si[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 48 265-272
PL Przedstawiono moduł detekcji i rejestracji obiektów w systemie rejestracji i przetwarzania obrazu cyfrowego zdarzeń drogowych. Zaproponowano rozwiązanie oparte na FPGA. Dla uproszczenia algorytmu detekcji wykorzystano jednowymiarową reprezentację obrazu z kamery. Zaimplementowano tok przetwarzania w[...]
EN The paper presents the detection and registering module of the system for registering and processing of digital images of traffic incidents. The design is elaborated on the basis of a FPGA circuit. For simplifying the algorithm of detection a one dimensional representation of images from camera is u[...]
14
51%
Logistyka
2014 nr 5 121--128
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane bezpieczeństwem użytkowania wojskowych pojazdów mechanicznych. Opisano podstawowe sposoby transportu żołnierzy na samochodach ciężarowych oraz najważniejsze czynniki wpływające na ich bezpieczeństwo. Przeanalizowany został wpływ umieszczenia żołnier[...]
EN The paper presents selected issues related to safety of use of military vehicles. Basic methods of soldiers transportation on military trucks was described as well as the most important factors affecting their safety. An impact of soldiers’ location on a truck on the level of their security was anal[...]
15
51%
Logistyka
2014 nr 3 6224--6228
PL Zdarzenia drogowe z udziałem wozów strażackich występują bardzo rzadko, jednak ich skutki dla ludzi i otoczenia mogą być tragiczne. W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego funkcjonuje wiele pojazdów specjalnych, a w razie zdarzenia istnieje konieczność wyłączenia tych pojazdów z gotowości b[...]
EN Road traffic incidents involving fire-fighting vehicle very rarely occur, but their effect on humans and the environment can be tragic. Within the National Firefighting and Rescue System operates a great number of special vehicles and in the case of such incidents they cannot be available. This is a[...]
16
51%
Logistyka
2014 nr 3 3325--3334
Traffic incidents are the random events and often occur as a result of convolution of many circumstances. Reconstruction of a road event allows as a rule to indicate the direct perpetrator, but the role of the relationship between other elements of the communication system can not be ignored. By the[...]
PL Zdarzenia drogowe są zdarzeniami losowymi i bardzo często zachodzą w wyniku splotu wielu okoliczności. Rekonstrukcja zdarzenia drogowego pozwala z reguły na wskazanie bezpośredniego sprawcy, ale nie można pominąć roli zależności między pozostałymi elementami systemu komunikacyjnego. Używając pojęć w[...]
17
51%
Logistyka
2014 nr 3 3736--3744
PL W artykule omówiono podstawy prawne i metody badań układów hamulcowych pojazdów. Opisano urządzenia do badań przeprowadzanych w warunkach statycznych i dynamicznych (drogowych) jak również opisano metodykę przeprowadzania wyżej wskazanych badań, ze szczególnym uwzględnieniem ich założeń przedstawion[...]
EN The article discusses the legal basis and test methods for vehicle braking systems. Describes a device for tests carried out in static and dynamic conditions (traffic) as well as describes the methodology to carry out the abovementioned studies, with particular emphasis on the assumptions presented [...]
18
51%
Logistyka
2015 nr 3 840--850, CD 1
PL Niniejsze opracowanie przedstawia negatywne zjawiska i zdarzenia w ruchu drogowym, których sprawcą jest człowiek. Opracowanie ukazuje człowieka jako organizatora ruchu, błędy, jakie w tej roli popełnia i błędy człowieka uczestnika ruchu, a także realne i potencjalne zagrożenia za tym idące. Przedsta[...]
EN This elaboration presents a couple of occurrences and effects in road traffic which the person is causer. The elaboration shows a man as a traffic organizer and shows what type of errors he can do too. The elaboration presents a man as a participant in road traffic, his errors and real and potential[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2015 Z. 21 (171) 332--339
EN In existing practice of investigation and reconstruction of road accidents an insignificant place is allocated for engineering and psychological examination, whereas psychophysiological condition of the driver and the pedestrian plays the major role in the analysis of various road and transport situ[...]
RU В существующей практике расследования и реконструкции дорожно-транспортных происшествий незначительное место отводят инженерно-психологической экспертизе, тогда как именно психофизиологическое состояние водителя и пешехода играет важнейшую роль при анализе различных дорожно-транспортных ситуаций.
20
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano problem bezpieczeństwa na polskich drogach na podstawie analizy okresu 2005-2015. Opisano wybrane zagadnienia ilustrujące sytuację na drogach, które w sposób szczególny wpływają na poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu, m.in liczebność występowania wypadków drogowych, prz[...]
EN In the following article the problem of the safety on Polish roads based on analysis of the years 2005-2015 was presented. Selected issues exemplifying the situation on roads which in a distinctive way influence the safety of road users, e.g. the amount of occurring road accidents, their causes as w[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last