Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 210
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbrojenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 4 72-74
PL Z uwagi na różnorodność materiałów wykorzystywanych do zbrojenia konstrukcji oporowych często popełnianym błędem przy wyznaczaniu nośności zbrojenia jest stosowanie współczynników i wzorów obowiązujących dla różnych typów materiałów. Zdarza się, że przy projektowaniu konstrukcji zbrojonych siatkami [...]
EN A popular mistake in determining the carrying capacity of the reinforcement is the use of ratios and formulas applicable to other types of material, due the variety of materials available for the reinforcement. It happens that while designing constructions reinforced with steel nets, the length of n[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 81-84
PL Geosiatki komórkowe w stosunku do zwykłych technologii są dobrą alternatywą, zwłaszcza w dziedzinie zbrojenia warstw nośnych i obrzeży dróg. Zbrojenie warstwy nośnej geosiatką komórkową w wyniku zmniejszenia naprężeń pozwala na znaczne zmniejszenie grubości warstwy nośnej przy takich samych odkształ[...]
EN Geocells, compared to conventional technology, constitute a good alternative for the field reinforcement of load-bearing layers and edges of roads. Geocell reinforcement of load-bearing layer, due to stress reduction significantly reduce the thickness of the load-bearing layer while retaining the sa[...]
3
100%
Przegląd Budowlany
EN Materials and selection of steel bars' diameters. Bars shaping and their assembly.
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 10 534-536
PL Wskazano na mało precyzyjny zapis w normie dotyczącej konstrukcji żelbetowych w odniesieniu do zbrojenia płyt dwukierunkowo zginanych, a także na różnice w tym zakresie podawane w literaturze. Stwierdzono, że właściwą drogą w obliczaniu i wymiarowaniu płyt prostokątnych jest wyznaczenie momentów zgi[...]
EN The Authors have indicated a small precised notation in the RC standards concerned to the two-way reinforced slabs and differences in professional literature. The proper way in calculation and dimmensioning of two-way slabs including necessary reinforcement on the base of finite difference method ha[...]
5
100%
Drogownictwo
2003 nr 3 94-97
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 11 607-610
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu rozstawu sił skupionych na nośność belek bez zbrojenia poprzecznego. Stwierdzono, że przy jednakowych wartościach stosunku odległości przyłożenia obciążenia skupionego od podpory do użytecznej wysokości belki a/d elementy o mniejszej rozpiętości mają większą nośność[...]
EN The paper presents results of experimental tests on RC beams without shear reinforcement. The aim of the study was to determinate differences in the behaviour of beams with equal shear span and different total length. The comparison of the results showed that equal shear span has visibly greater she[...]
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 6 299-301
PL Omówiono rozwiązanie konstrukcyjne i badania strunobetonowych belek o rozpiętości 12÷30 m. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia związane z zastosowaniem tych belek w budownictwie mostowym.
EN Structural system and testing of pre-tensioned prestressed concrete girders lenght 12÷30 meters is described. Previous experiences associated with application of these type of girders in bridge construction are quoted.
8
100%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono zagadnienia dotyczące inicjacji procesu korozji zbrojenia w betonie przez chlorki. Wykorzystując możliwość ścisłego zdefiniowania właściwości cieczy wypełniającej pory uzyskiwanej metodą ekstrakcji próżniowej ustalono dla przyjętych warunków standardowych jej skład chemiczny, siłę jonową, ś[...]
EN The problems concerning the initiation of concrete reinforcement corrosion process by chlorides is discussed. Taking the advantage of the possibility of precise definition for assumed standard conditions of properties of a pore solution obtained by vacuum extraction, its chemical composition, ionic [...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 2 108-110
PL Podano propozycję dotyczącą analitycznej metody oceny wytrzymałości kompozytów rozciąganych oraz wyznaczania ilości ich zbrojenia.
EN The proposal relative to the analythic method of tensional strength appreciation and fiber reinforcement of concretes is presented.
10
100%
Przegląd Budowlany
EN Modern organization and technology of concrete reinforcement foundations. Types of reinforcing work. Domestic solutions.
11
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 8 449-452
PL Omówiono wyniki badań wybranych obiektów mostowych autostrady A4. Stan ich zbrojenia oceniono na podstawie pomiaru rozkładu potencjału na powierzchni elementu betonowego oraz pomiaru rezystancji otuliny betonowej.
EN Results of investigations of selected bridges on the route of A4 highway were discussed. Corrosion of the reinforcement was determined using Potential Mapping method and measurements of the concrete over resistivity. The durability of investigated structures were compared.
12
100%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono problem wytężenia i nośności ściskanego betonowego krzyżulca determinującego, w wielu przypadkach nośność żelbetowego wspornika. Badania eksperymentalne, przeprowadzone przez autorkę dotyczyły możliwości wzmocnienia ściskanego betonowego krzyżulca za pomocą uzwojenia w postaci [...]
EN The problems of efforf and carrying capacity of diagonal concrete strut are presented in the paper. In many cases they are determining the load capacity of reinforced concrete corbel. Experimental investigations carried out by the Author concern the possibility of strengthening diagonal concrete str[...]
13
100%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 5 244-247
PL Przeanalizowano możliwości zbrojenia zginanych elementów drewnianych kompozytami włóknistymi. Omówiono możliwości i efekty sprężenia tego zbrojenia. Podano wyniki badań własnych. Stwierdzono, że zbrojenie konstrukcji drewnianych jest uzasadnione technicznie, ale wymaga szczegółowego uzasadnienia eko[...]
EN The possibility of using fibre composites for reinforcing of wooden members submitted to bending is analysed. The possibility and effectivity of prestressing such reinforcement is analysed.
14
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Oceniono skuteczność zabiegu realkalizacji na podstawie badań potencjału stacjonarnego oraz znacznie precyzyjniejszych badań polaryzacji liniowej zbrojenia elementów próbnych. Wyniki badań elektrochemicznych skonfrontowano z wynikami pomiarów pH cieczy porowej betonu, odwzorowanej metodą ekstrakcji [...]
EN The efficiency assessment of realkalisation process on the basis of the Corrosion Potential Measurement and more accurate - the Linear Polarisation Measurement of specimens reinforcing steel was carry out. Results of the electrochemical measurements were compared with pH values of concrete pore wate[...]
15
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2010 nr (7) 140--145
EN The test results of stress change in combined prestressed reinforcement and the influence of reinforcement with initial stresses on the development of self-stressing and the formation of stress state at section of self-stressed concrete element are presented.
16
88%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono wstępne wyniki badań doświadczalnych spękanych murów zginanych w swojej płaszczyźnie, wzmocnionych tradycyjnymi ściągami, matami z włókien węglowych oraz specjalnym zbrojeniem spiralnym z nierdzewnej stali wysoko wytrzymałościowej.
EN Introductory laboratory test results of cracked masonry deep-beams which were strengthened by means of traditional tendon steel bars, carbon fiber mats and stainless helical twisted bars have been presented.
17
88%
Kompozyty
PL Rosnące wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym są przyczyną coraz szerszego zastosowania różnego rodzaju materiałów kompozytowych, w tym również metalowych kompozytów z nasycanym zbrojeniem. Opanowano już dość dobrze technologie ich wytwarzania, natomiast w mniejszym zakresie technologie ich r[...]
EN Growing requirements imposed on structural materials are conducive to wider use of various composite materials, inclusive of metal composites with saturated reinforcement. Production technology of these materials is mastered relatively well, nevertheless, the level of technology of their recycling r[...]
18
88%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 10 533-535
PL Przedstawiono wyprowadzenie wzoru ogólnego na obliczanie wytrzymałości muru ze zbrojeniem w spoinach wspornych. Wyniki obliczeń wg tego wzoru porównano z wynikami badań doświadczalnych. Na podstawie porównań wykazano, że zastosowanie wzoru zawartego w normie murowej może prowadzić do błędów. Aby pop[...]
EN The general formula to calculation of compressive strength of bed joint reinforced masonry has been shown in the paper there. Obtained results of the calculations were compared with the test data. On the basis of this comparison was shown that usage of the standards formulae in some cases can cause [...]
19
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono propozycję metody uproszczonej obliczania strzemion w elementach zginanych o stałej wysokości przekroju.
EN The proposal of simplified method of calculation of stirrups in bending elements with stable hight is given.
20
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 2 28-29
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last