Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 126
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiory rozmyte
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL W zadaniach maksymalnego przepływu poszukujemy największej z możliwych ilości przesyłanego medium. Realne sytuacje pozwalają stwierdzić, że zarówno przepustowości jak i przepływy mają charakter rozmyty to znaczy, że nie można dokładnie oszacować z góry ich wartości w konkretnych momentach realizacji[...]
2
80%
Logistyka
PL W referacie przyjęto założenie, że rozkład możliwych terminów realizacji dostaw materiałów budowlanych i preferowane terminy ich przyjęcia na placu budowy sąmodelowane przez liczby rozmyte. Przedstawiono metodę analityczną oceny synchronizacji dostaw i zapotrzebowania na materiały budowlane z wykorz[...]
EN The paper assumes that spread of possible delivery time of building materials and theirs preferable delivery schedule on building site are projected by fuzzy numbers. Authors presented an analytical assessment method of deliveries synchronisation and demand on building materials with use of fuzzy nu[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 86 183-196
PL W pracy przedstawiono podstawowe założenia nowej metodologii metody rozmytych elementów brzegowych (MREB) i metody rozmytych elementów skończonych definiują rozwiązania równań rozmytych. Dyskutowane są szczagółowo problemy obliczeniowe i zastosowania dla brzegowych zadań teorii potencjału z rozmytym[...]
EN In the paper basic concepts of a new methodology of the fuzzy boundary element method and fuzzy finitee element methods are presented. This article deals with fuzzy-set-valued mappings which are solutions of the fuzzy equations. Computational fuzzy problems and applications are considered in details[...]
4
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Opracowano metodę modelowania procesów produkcyjnych na podstawie opisania niepewności za pomocą teorii zbiorów rozmytych. Pozwala to na uniknięcie czasochłonnej operacji losowania charakterystycznej w przypadku używania zwykłej symulacji metodą Monte Carlo. Zalety nowego podejścia są ilustrowane w [...]
5
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2001 R. 1, nr 1 109-118
PL Sformułowano podstawowe problemy podejmowania decyzji w warunkach niepewności, istnienia wielu nierównoważnych kryteriów i wielu poziomów oceny. Opracowano metodę oraz oprogramowanie dla rozwiązania tych problemów na podstawie syntezy teorii zbiorów rozmytych i oceny współczynników względnej ważnośc[...]
6
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Ewidentne merytoryczne analogie między interpretacją wiedzy niepewnej oraz probabilistycznym sposobem konwersji informacji sugerują możliwości wzajemnego wykorzystania konwencji opisu formalnego. Sterowanie różnych etapów algorytmów genetycznych odbywa się z wykorzystaniem aparatu probabilistyczneg[...]
7
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2004 R. 4, nr 7 93-100
PL Głównymi parametrami w zadaniu transportowym są wielkości popytu i podaży oraz jednostkowe koszty przewozu na odcinkach między dostawcami i odbiorcami [9]. Interesującym z punktu widzenia przewoźnika jest zmiana organizacji transportu wynikająca z rozmytości parametrów zadania. Celem analizy jest op[...]
8
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Artykuł prezentuje główne założenia i rezultaty rozprawy doktorskie pod tytułem: „Wykorzystanie zbiorów rozmytych do oceny niezawodności elementów pojazdów szynowych”. Przedstawione zostało szacowanie niezawodności pojazdu szynowego i jego elementów (na przykładzie tramwaju typu 105Na) wykorzystując[...]
EN This article presents main theses and results of Ph. D. dissertation “Application of fuzzy sets to rail vehicle reliability assessment”. The reliability estimation of rail vehicle elements and whole rail vehicle (e.g. tram 105 Na) using fuzzy set theory has been presented. Definition of fuzzy reliab[...]
9
70%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przy ocenie stanu obiektu brane są pod uwagę różne kryteria decydujące o jego przydatności do użytkowania (techniczne, funkcjonalne, ekonomiczne, wizualne itd.). Kryteria te ujmują wiele różnorodnych czynników charakteryzujących stan obiektu. Ocena wielu z nich jest niejednoznaczna i nieprecyzyjna i[...]
EN To assess building's condition different criteria which decide on its usefulness of utility (technical, functional, economical, visual etc) are taken under consideration. These criteria involve many various factors characterising building condition. The assessment of many of them is ambiguous and im[...]
10
70%
Logistyka
PL Podczas realizacji budowy, na czasy wykonania poszczególnych robót wpływają różne czynniki. Dlatego, czasy wykonania robót oszacowane w etapie planowania budowy mają charakter niepewny. W referacie założono, że ta niepewność nie jest spowodowana brakiem wiedzy, lecz przedstawia pewien rozrzut możliw[...]
EN During execution of construction, durations of works are influenced by various factors. Therefore, durations of works estimated at the planning stage of construction are uncertain. The paper assumes that this uncertainty is not due to lack of knowledge, but represents a scattering of possible durati[...]
11
70%
Prace Naukowe Wydziałowego Zakładu Informatyki Politechniki Wrocławskiej
2002 z. 3 27-41
PL W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia logiki rozmytej, omówiono pojęcia niepewności i nieprecyzyjności informacji. Przedstawiono własności zbiorów rozmytych i działania na zbiorach rozmytych. Omówiono zasadę rozszerzania. Wprowadzono pewne elementy istotne dla rozmytego rozszerzenia modeli danych[...]
EN The work presents basic notations of fuzzy logic, uncertainty and impreciseness information. It presents properties of fuzzy sets and operations on fuzzy sets. The extensions rule is discussed. Some elements that are important to fuzzy extension of data models is introduced, for example fuzzy set, a[...]
12
70%
Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
2000 T. 12, z. 2 89-105
PL Artykuł przedstawia środowisko programowe przeznaczone do klasyfikacji danych niepwenych. System składa się z dwóch części: FClass i RClass. Część FClass wykorzystuje zbiory rozmyte, natomiast część RClass została zbudowana w oparciu o zbiory przybliżone. Proponowane podejście do problemu klasyfikac[...]
EN This paper presents a new software environment designed as a tool for data validation and the classification of uncertain information. The environment consists of two systems: FClass and RClass. These systems use fuzzy set theory-based methods (FClass) and rough set theory-base methods (RClass) to a[...]
13
70%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W artykule przedstawiono problem podejmowania decyzji, poleceń w oparciu o nieprecyzyjne niejednokrotnie sformułowania związane z obserwacją zachodzących zjawisk, ich różnymi wielkościami i wartościami oraz potocznie przyjętymi określeniami i uogólnieniami.
EN In article is introduced problem of undertaking of decision, recommendations basing on inaccurate more than once expressions connected with observation reaching of occurrences, their with corner sizes and with values and commonly accepted with qualifications and generalization.
14
70%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 531-549
PL Praca zawiera opis zasad tworzenia modeli zagrożeń skojarzonych z wykorzystaniem pojęć rozmytych odpowiadających zbiorom rozmytym i stowarzyszoną z nimi logikę rozmytą. Zostały wprowadzone tylko te pojęcia i metody, których wymagał opracowany, numeryczny program stanu zagrożeń skojarzonych. Omówiono[...]
EN Presented poper contain a description of total hazard on mine included rock-burst, coal fire, water and methane blast hazard. The fuzzy sets theory and fuzzy logic have been used to the goal of computer artificial human feeling of a hazard. The method of artificial finking and safety optimal mine de[...]
15
70%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
1998 nr 12 23-28
PL Ocena niepewności jest ważnym zadaniem w projektowaniu systemów eksperto-wych, gdyż dane w bazie wiedzy typowego systemu ekspertowego są często nie-precyzyjne, niepełne i niepewne. Tradycyjnymi metodami oceny niepewności wsystemie ekspertowym są metody będące kombinacją prawdopodobieństwa z m[...]
16
70%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
EN Defining appropriate localization of additional reactive power sources in power grid is an important issue regarding safety of power grid operation and economics. Therefore, methods for assisting analysis of power grid operation and development are researched, to indicate most suitable localization [...]
17
70%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2015 Vol. 24 23--30
EN The paper proposes possible improvements in signature recognition approach based on window method. The analysis focuses on a stage of window preprocessing using fuzzy sets in order to choose significant ranges of each signature. Proposed extension allows the solution to improve in two areas. First o[...]
18
70%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 45-52
PL W pracy została przedstawiona metoda analizy drzewa uszkodzeń (FTA) poszerzona o elementy teorii zbiorów rozmytych. Zdarzenia nieokreślone drzewa uszkodzeń nie są rozwijane w analizie FTA z powodu braku wystarczającej ilości informacji, funduszy lub czasu na oszacowanie podstawowych ich parametrów. [...]
EN In this paper a FT A (fault tree analysis) method with elements of fuzzy set has been presented. Undeveloped events in FT A method are not taken into consideration in qualitative analysis because of too less information about element, not enough money or time to research, but they are important in c[...]
19
70%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 63 9-10
EN In the paper two methods of defining fuzzy sets are considered: the method of standard membership functions and grades of memberships in disjoint intervals of variables space. An empirical example is discussed. The Root Mean Squared Error and the time of rules generation are compared.
20
70%
Studia Informatica
PL Przebiegi czasowe sygnału wideo skompresowanego w standardzie MPEG charakteryzują się znaczną nieregularnością, przy czym trudno jest precyzyjnie określić, jak zmieniać się będą wartości chwilowe parametrów takiego strumienia. W artykule zostanie przedstawiona analiza wideo MPEG prowadząca do sfomu[...]
EN The MPEG video stream is very bursty, so in many technical problem clssical modelling methods fail or are inefficient. In the paper we present an analysis of MPEG video stream and its properties which led to form fuzzy rules. The Takagi-Sugeno fuzzy inference system for prediction of MPEG video traf[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last