Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiornik zaporowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 7 258-261
PL Omówiono podstawowe parametry charakteryzujące jakość wody w zbiorniku. Stwierdzono, że istnieje konieczność podjęcia pilnych działań poprawiających jakość tych wód, aby zbiornik mógł wykonywać swoje funkcje.
EN The principal parameters characterising the quality of water in the reservoir have been discussed. The Authors state, that there is an urgent need to undertake actions aimed at enhancement of quality of the water in order to maintain the stipulated functions of the reservoir.
2
44%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 351-364
PL Zbiorniki wodne, do których należy zbiornik Nowaki, spełniająwiele funkcji ale zawsze poprawiają bilans wodny i mogą być wykorzystywane do różnych celów. Często jednak możliwość wykorzystania retencjonowanej w nich wody zależy od jej jakości [17]. Główną funkcjązbiornika Nowaki jest gromadzenie wody[...]
EN The paper presents characteristics of a small retention dam reservoir Nowaki on the Korzkiew River, in Opolskie Voivodeship. The Nowaki reservoir is one of 9 small retention dam reservoirs operating in the Opolskie Voivodeship. The reservoir functions were described and some remarks concerning opera[...]
3
44%
Ekotechnika
2008 nr 1 38-40
4
44%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 12 447-452
EN Ecohydrology - a new approach to inland water resources management is one of the global projects (2.3., 2.4.) being realised in the framework of the International Hydrologic Programme (IHP-V) of UNESCO. In the catchment area the structure of units of water organisms and the complex of interactio[...]
5
44%
Gospodarka Wodna
2014 Nr 8 289--291
PL Zarządzanie wielozadaniowym zbiornikiem zaporowym, jakim jest zbiornik Goczałkowice, wymaga reagowania na zmieniającą się sytuację w samym zbiorniku, a także w jego otoczeniu, zależną od czynników, których znaczna część ma charakter losowy. Po to, by reagowanie na określoną sytuację miało racjonalny[...]
EN The management of a multitask dammed reservoir, such as the Goczałkowice reservoir, requires reacting to changing situation of the reservoir itself, as well as to that of its environment, depending on factors the vast part of which is of random character. In order to react to a given situation in a [...]
6
38%
Archives of Environmental Protection
PL Celem niniejszych badań było: 1) zmierzenie stężeń PCDD/DF w osadach dennych dwóch zbiorników zaporowych zlokalizowanych w Polsce Centralnej, 2) zilustrowanie poziomu zanieczyszczenia powyższymi związkami oraz 3) identyfikacja źródeł wpływających na istniejący stan. Osady denne pobrano w sezonie wio[...]
EN The objectives of this research were to 1) measure the concentrations of PCDDs/PCDFs in sediments from two reservoirs located in Central Poland, 2) illustrate the pollution level, and 3) identify sources affecting these contaminations. Sediment samples were collected during spring period of 2007 fro[...]
7
38%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Przedstawiono zawartość izotopów promieniotwórczych w osadach dennych antropogenicznego zbiornika wodnego w Rybniku. Zbiornik zasilany jest wodami rzeki Rudy płynącej przez silnie uprzemysłowiony region kraju. Próby osadów pobrano z szesnastu stanowisk w profilach poprzecznych zbiornika. Pomiary prz[...]
EN The distribution of radioactive substances in cores collected in 16 sample points of bottom sediments of the Rybnik dam-reservoir has been studied. This ecosystem is an artificial reservoir on the Ruda river which flows through the industrial region in the west-south part of the Upper Silesian regio[...]
8
38%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Od chwili powstania w 1975 roku zbiornika pławniowickiego obserwowano systematyczne pogarszanie się stosunków tlenowych w związku z szybko postępującą eutrofizacją zbiornika. W rok po zakończeniu wypełniania wodą Potoku Toszeckiego wyrobiska po kopalni piasku, maksymalny gradient oksykliny wynosił 2[...]
EN Since 1975 oxygen relations in the Plawniowice dam-reservoir have gradually changed for the worse. In the summer stagnation the complete oxygen deficit at the depth of 5 m to the bottom is observed. The maximum gradient of oxycline was 9,2 mg O(2)/m. The oxygen saturation of epilimnion is more than [...]
9
38%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Podjęto próbę określenia roli opadów atmosferycznych jako drogi transportu, którą na powierzchnię zbiorników wodnych doprowadzane są ładunki zanieczyszczeń. Zastosowano metodę badania opadu całkowitego. Do poboru prób użyto lejów sedymentacyjnych o powierzchni 0,28 m(2) W zebranych wodach opadowych [...]
EN A trial to determine the atmospheric precipitants and their role as the element of pollutants budget in transport of pollutants into water ecosystems has been presented. Total dawnfall method were used with sedimentary funnels of 0.28 m2. The pH, conductivity, ammonia, nitrites, nitrates, organic ni[...]
10
38%
Landform Analysis
2010 Vol. 13 19-26
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania połączonej analizy zdjęć lotniczych, wyników terenowych pomiarów geodezyjnych oraz technik DGIS, z wykorzystaniem oprogramowania środowiska GIS, w badaniach przekształceń strefy brzegowej zbiornika zaporowego Jeziorsko na Warcie. Metoda ta pozwoliła z[...]
EN The paper aims at presenting the contemporary research methods based on the aerial photogrammetry and terrain measuring with used to Geographical Information Systems (GIS), which may be used for supporting and analyzing the morphodynamic processes (geomorphological and fluvial) of reservoirs. Due to[...]
11
38%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 11 1295--1303
PL W pracy badano zmienność zawartości wybranych metali ciężkich w osadach dennych pochodz ących ze zbiornika zaporowego w Krempnej, zlokalizowanego w górnym odcinku rzeki Wisłoki, w województwie podkarpackim. W latach 1996–2005 osad pobierano 4-krotnie. W uzyskanym materiale oznaczono zawartości chrom[...]
EN The presented study was aimed to analyze the variability of the selected heavy metal content in bottom sediments from a dam reservoir in Krempna, located in the upper part of the river Wisloka, in the Subcarpathian Voivodeship. The concentrations of the analyzed heavy metals in the examined sediment[...]
12
38%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 45 124--134
PL Celem pracy jest ocena wpływu Zbiornika Goczałkowickiego na zamiany jakości wód powierzchniowych. Aby osiągnąć założony cel, przeprowadzono metodami referencyjnymi badania 20 fizykochemicznych wskaźników jakości wody. Próby wody pobierano comiesięcznie od kwietnia do listopada 2011 roku, w pięciu pu[...]
EN The paper aims at the assessment of the Goczałkowice Reservoir effect on the changes of surface water quality. For this purpose, tests of 20 physicochemical water quality indices were conducted using reference methods. Water samples were collected every month from April to November 2011 in five meas[...]
13
38%
Archives of Environmental Protection
PL Przedstawiono wyniki badań specjacyjnych form fosforu w osadach dennych antropogenicznych ekosystemów limnicznych. W badaniach wykorzystano chemiczną ekstraktację form fosforu oraz zasady analizy biodostępności. Osady zbiorników Pławniowice i Goczałkowice zawierają około 5–7 razy mniej fosforu niż z[...]
EN The study presents the results of the research into different phosphorus forms in the bottom sediments of anthropogenic limnic ecosystems i.e. the reservoirs of Pławniowice, Rybnik and Goczałkowice (SP). The bottom sediments of dam reservoirs were investigated by chemical extraction procedure for ph[...]
14
38%
Environment Protection Engineering
EN A spatial distribution of both sediments (in terms of their texture) and organic matter in the Dobczyce Reservoir (southern Poland) was studied. Texture of the sediments in a central part of the reservoir showed clay-silty character and reflected the types of soil covers in the Raba River catchment [...]
15
38%
Rocznik Ochrona Środowiska
2015 Tom 17, cz. 1 396--409
PL Zbiornik zaporowy Rzeszów na rzece Wisłok w południowo-wschodniej Polsce, został zbudowany w 1973 roku. W trakcie jego eksploatacji, niektóre strefy zbiornika zostały zamulone i zalądowione, przez co jego powierzchnia i głębokość istotnie się zmniejszyły. Pomimo kilkukrotnych rekultywacji, zbiornik [...]
16
38%
Gospodarka Wodna
2014 Nr 8 286--288
PL Przedmiotem publikacji jest wieloaspektowe, ale zintegrowane podejście do modelowania dynamiki zbiornika zaporowego; celem jest aplikacja i wykorzystanie złożonego - hydrodynamicznego modelu akwenu w budowie scenariuszy zarządzania wielozadaniowym zbiornikiem retencyjnym z uwzględnieniem wymagań śro[...]
EN The article is devoted to a multi-aspect but integrated approach to modelling of the dammed reservoir dynamics; the goal is to apply and use a complex, hydrodynamic model of the water body in elaboration of multitask retention reservoir management scenarios, taking into consideration environmental r[...]
17
38%
Inżynieria Ekologiczna
PL W artykule oszacowano poziom zeutrofizowania wody zbiornikowej za pomocą wybranych metod. Dodatkowo określono jakość wody zbiornika (potencjał ekologiczny, stan chemiczny, stan wód zbiornika) w oparciu o wybrane parametry. Wskaźniki biologiczne wskazały na znaczny poziom eutrofizacji wód zbiornika ([...]
EN In this publication the eutrophic level of the reservoir water, based on the chosen methods, was estimated. Additionally, in this publication the quality of the reservoir water (ecological potential, chemical state, state of the water), based on the chosen parameters, was defined. The biological ind[...]
18
38%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 50 145--152
PL W artykule przedstawiono zmienność sezonową biomasy i składu gatunkowego glonów planktonowych w nowopowstałym zbiorniku zaporowym Wilkówka w Wilkowicach. Dodatkowo zaprezentowano zmienność sezonową stężeń chlorofilu a. Badania były prowadzone w 2014 roku w obrębie dwóch stanowisk badawczych (na dopł[...]
EN The paper presents seasonal variability of phytoplankton biomass and species composition of the planktonic algae in newly created dam reservoir Wilkówka in Wilkowice. Additionally, the paper presents seasonal variability of chlorophyll a concentrations. The research was conducted in 2014 in two rese[...]
19
38%
Wodociągi - Kanalizacja
2005 nr 2 12-13
20
38%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Określono koncentracje radioizotopów w tkance mięśniowej lina (Tinea tinea), karpia (Cyprinus carpio) oraz szczupaka (Esox lucius) pochodzących z zanieczyszczonego zbiornika Dzierżno Duże (woj. śląskie). Stwierdzono, że zawartość radioizotopu potasu 40K mieści się w obserwowanych dla żywy[...]
EN Concentration of radioisotopes in biological material of fishes tench {Tinea tinea, carp {Cyrpinus carpio), pike {Esox lucius) from the Dzierżno Duże dam-reservoir were determined. The concentrations of potassium isotope 40K are with normal limits for living organisms. The concentrations [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last