Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiornik ciśnieniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule omówiono klasyczne rodzaje zamknięć kołowych zbiorników walcowych ze szczególnym uwzględnieniem ich cech geometrycznych. Analizowane wypukłe dna rozpatrywano w płaszczyźnie południkowej. Przedstawiono także ogólne związki dla powierzchni obrotowych oraz stan naprężeń dla wypukłych jednoro[...]
EN In the paper there are presented a classical types of heads of pressure vessels and there are discussed their geometrical attributes. In the meridian plane a convex heads are analyzed. Additionally, a general equations for a revolving surfaces and state of stresses for a convex isotropic, homogeneou[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 3 20-22
PL W artykule zostały omówione główne postanowienia rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych, które wprowadziło do prawa polskiego wymagania dyrektywy 87/404/EWG w sprawie ujednolicenia pr[...]
EN This article discusses the main provisions of the decree of the Minister of Economy, Labour and Social policy of 12 May 2003 on essential requirements for simple pressure vessels, which introduced into polish law the requirements of the 87/404/EEC directive on the approximation of the laws of the Me[...]
3
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
2004 Vol. 7, nr 2 121-125
EN In this paper the problem of the unsteady emptying of a pressure vessel is solved by integrating the equations representing conservation of mass and energy in adiabatic expansion numerically for air where the adiabatic index γ = 1.4, two unknown functions are determined namely; the pressure and temp[...]
4
88%
Archives of Civil Engineering
PL Przestawia się numeryczny algorytm poszukiwania kształtu brzegu zewnętrznego lub/i wewnętrznego konstrukcji osiowosymetrycznych, z naciskiem na konstrukcje o kształcie grubych powłok osiowosymetrycz- nych, w celu zminimalizowania piku efektywnych naprężeń na powierzchni konstrukcji. Procedura optyma[...]
EN A numerical optimal design algorithm is described which enables the selection of the internal and/or external shape of the axisymmetric bodies, paying attention on shelllike structures (thick axisymmetrix shells, hollow bodies of revolution) necessary to keep the peak of effective stresses to a poss[...]
5
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W artykule porównano analityczną metodę obliczeń den płaskich cylindrycznych zbiorników ciśnieniowych z metodą elementów skończonych w kontekście procedur określonych przez Urząd Dozoru Technicznego.
EN In the article an analytical method of the cylindrical pressure vessels end caps calculation has been compared with suggested finite elements numerical technique in a context of the calculation procedures which are proposed by Urząd Dozoru Technicznego.
6
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono metodę numerycznego wyznaczania parametrów przepływu cieczy w płaszczu chłodzącym zbiornika ciśnieniowego. Kształt płaszcza chłodzącego z wymiarem grubości o dwa rzędy mniejszym od pozostałych wymiarów sprawia, że obszar obliczeniowy jest trudny do dyskretyzacji za pomocą uniwersalnych[...]
EN In the article method of calculation of fluid flow parameters in pressure tank cooling jacket was presented. The shape of cooling jacked is difficult to discrete because of its thickness which order of magnitude is two times smallest then other dimensions. The 3D model of cooling jacket was built us[...]
7
75%
Instal
2006 nr 10 23-25
PL W artykule opisano zamkniety, cisnieniowy system powrotu skroplin w procesach technologicznych i przemysłowych. W oparciu o wyniki uzyskane przy modernizacji procesu wytwarzania tektury dokonano porównania systemu otwartego i zamkniętego.
EN In the article a closed (under pressure) condensate return system in industrial processes have been described.On the basis the results draught from modernization of card board machine, open and closed systems were compared.
8
75%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2007 nr 10 41-58
PL W artykule przedstawiono metodę optymalizacji pionowego zbiornika ciśnieniowego o ustalonej objętości dla określonych warunków eksploatacji. Zbiorniki tego typu są elementami linii technologicznych stosowanych w wielu gałęziach gospodarki, m.in. w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym [...]
EN The paper presents a method for optimizing the construction of a vertical pressure tank with a given capacity, for specified service conditions. Such tanks are elements of process lines applied in numerous branches of the economy, including the chemical, pharmaceutical, cosmetic and food industry. [...]
9
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Przedmiotem analizy są dna wypukłe w kształcie elipsoidy obrotowej cienkościennych zbiorników ciśnieniowych. Ciśnienie zewnętrzne, a także wewnętrzne może powodować utratę stateczności dna. W wielu praktycznych rozwiązaniach zjawisko to zachodzi w zakresie sprężysto-plastycznym. W artykule przedstaw[...]
EN The ellipsoidal domed heads of thin-walled pressure vessels are the object of the analysis. External, and also internal pressure may cause the stability loss of such heads. In many real technical cases this phenomenon takes place in elastic-plastic range. In the paper the results of numerical analys[...]
10
75%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy przedstawiono metodę analizy mechanicznej cylindra hydraulicznego wzmocnionego płaszczem kompozytowym. Cylinder poddano obciążeniu roboczemu wywołującemu odkształcenie sprężysto-plastyczne. W analizie uwzględniono nieliniową zależność naprężenie-odkształcenie dla tulei metalowej, natomiast d[...]
EN This paper provides a new method for an elasto-plastic analysis of stress and deformation fields in the composite overwrapped cylinder under the pressure load. The cylinder structure consisting of steel liner and composite shell was examined. The non-linear properties of the steel tube, and orthotro[...]
11
75%
Chemik
PL Przedmiotem pracy jest optymalizacja cylindrycznych zbiorników ciśnieniowych. Wprowadzono pojęcie równoważnika cen i podano funkcję opisującą kryterium optymalizacji wskaźnika kosztów. Przeprowadzono analizę numeryczną zagadnienia, a jej wyniki podano w formie wykresu.
EN The subject of the paper is the optimization of cylindrical vessels under pressure. The concept of price equivalent was introduced and the cost index function was derived. The numerical analysis of the problem was carried out. The results are presented in graphical form.
12
75%
Mechanik
2013 R. 86, nr 7CD 315--322
PL W artykule zamieszczono zwięzły raport z części prac związanych z budowaniem dedykowanego stanowiska badawczego. Stanowisko jest wykonywane w ramach realizacji projektu POIG.01.03.01-00-027/08 i służyć będzie do badania własności eksploatacyjnych cienkich folii metalowych w warunkach zbliżonych do r[...]
EN A concise report of work connected with construction of a dedicated research stand is published in this paper. The stand has been realized within the POIG.01.03.01-00-027/08 project realization, and will be used for exploitation properties research of thin metal foils in conditions similar to their [...]
13
75%
Vibrations in Physical Systems
2010 Vol. 24 35--40
EN The paper is devoted to a dished head of a pressure vessel subject to internal uniform pressure. A short survey of optimal design of a pressure vessel and its head is presented. The problem of shaping of middle surface of a dished head with the use of trigonometric series is depicted. As a criterion[...]
14
75%
Dozór Techniczny
2012 z. 3 64--69
15
63%
Composites Theory and Practice
2013 R. 13, nr 4 275--281
PL Dzisiejszy przemysł wydobycia ropy i gazu eksploruje dno morskie, sięgając trzykilometrowych głębin. Wysokie ciśnienie hydrostatyczne panujące na tym poziomie stawia znaczne wymagania wytrzymałościowe wobec zbiorników instalacji wydobywczej. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowa[...]
EN Since today's petrochemical industry is able to explore the seabed at the level of 3000 m, there is also a need to provide reliable, but cost effective enclosures for the respective technical equipment. This paper gives in-depth analysis of the design aspects for fiber reinforced pressure chambers, [...]
16
63%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 3 97-106
PL W artykule przedstawiono przebieg i wyniki analizy obciążeń działających na płaszcz komory ciśnieniowej przeznaczonej do badania urządzeń górniczych w atmosferach gazów palnych w warunkach wybuchu. Przeprowadzono analizę zależności maksymalnego ciśnienia wywołanego wybuchem od rodzaju mieszanin gazo[...]
EN The article presents the course and results of the analysis of loads influencing the shell of the pressure chamber meant for testing mining devices in the combustible gas atmospheres in the explosion conditions. The analysis of the dependence of maximum pressure caused by the explosion on the type o[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 341-346
PL W artykule poszukuje się optymalnego kształtu strefy połączenia płaskie dno-cylinder w postaci odsądzenia lub podcięcia ze względu na maksymalne naprężenia zastępcze. Prezentowany algorytm jest kombinacją matematycznych metod grafiki komputerowej wykorzystywanych do opisu kształtu brzegu zbiornika, [...]
EN This paper deals with the optimization of the shape of the flat-end and cylinder connection in the pressure vessel, with a fillet or stress relief groove. The objective of the design is the minimisation of the maximum effective stress, along the boundary of the pressure vessel. The design procedure [...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 9 173-178
PL Współcześnie stosowane są znormalizowane dna elipsoidalne i toroidalno-sferyczne zbiorników walcowych, które różnią się między sobą przede wszystkim geometrią powierzchni środkowej. Geometria powierzchni tych den ma istotny wpływ na ich wytrzymałość a także stateczność. W pracy przedstawiono analizę[...]
EN In modern times standarized ellipsoidal and torispherical heads of cylindrical pressure vessels are used. The heads differ first of all in a middle surface geometry. The geometry of the heads brings an influence to their strength and stability. In the paper the comparative analysis of stress concent[...]
19
63%
Journal of Applied Computer Science
EN The paper presents the design of a new nonlinear real-time adaptive control algorithm which is suitable the systems with saturation nonlinearity at the input. The linear part of the system can be non-minimum phase and/or unstable. The control algorithm is of the self-tuning type. The algorithm utili[...]
20
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących wyznaczania miejsc koncentracji naprężeń i odkształceń w połączeniu włazów zbiorników ciśnieniowych. Analizę wykonano przy zastosowaniu metody elementów skończonych (MES). Celem pracy było stwierdzenie przydatności MES przy kwalifikowaniu zbiorników ciśnieniowy[...]
EN It has been presented the results of investigations on determination of stress and strain concentration places to joints of pressure vessel manholes. The analysis was made with use of finite elements method (MES). The purpose of the investigation was to assess the usability of MES in qualification o[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last