Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 111
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawilgocenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2012 nr 2 43-45
EN This paper applies to issues of thermal energy storage in building materials and barriers. It was shown the characteristics of dynamic parameters affect heat capacity. A review of standards related to heat capacity in calculation of energy performance indicators was performed. Afterwards document pr[...]
2
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2003 nr 4 99-100
3
100%
Przegląd Budowlany
EN Degree of moisture in buildings built of bricks and cellular concrete masonry units for some lengths of time after flood. Influence of dampness on construction safety and objects operation properties analysis. Methods of brickwork quick dehumidification and durable damp-proofing.
4
100%
Przegląd Budowlany
EN Problems concerning historic objects walls dumpproofing design and execution. Various possibilities to construct waterproof insulation. Materials to construct vertical and horizontal watertigh insulation.
5
100%
Przegląd Budowlany
EN Manners of protecting cellular concrete walls against moisture.
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 11 603-605
PL Oceniono przyczyny zawilgocenia wielostanowiskowego garażu podziemnego. Podano zakres badań, ich wyniki oraz propozycję działań w celu usunięcia zawilgocenia.
EN The article depicts reasons of high moisture contents in a ceiling of an underground garage built in a housing estate in Łódź in 1998. The way of establishing the scope of necessary research tests is presented together with corresponding results of investigations performed.
7
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 85 313--322
PL Zawilgocenie układu izolacyjnego jest jednym z największych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w transformatorze energetycznym. Jego źródłem jest tzw. zawilgocenie pierwotne, nieszczelność kadzi oraz proces rozpadu włókien celulozy, stanowiącej izolację uzwojeń. Powoduje ono szereg negatywnych następstw,[...]
EN Moisture of insulating system is one of the more dangerous hazards, which may occur in power transformer. There are three main sources of the moisture, such as primary moisture, leak of tank and dissociation of cellulose fibers of windings insulation. The moisture may result in many negative effects[...]
8
100%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 12 46--51
PL Wszystkie typy krytych basenów kąpielowych wymagają zachowania określonych parametrów wody i powietrza. Wentylacja ma za zadanie utrzymywać temperaturę, wilgotność i prędkość przepływu powietrza w zakresach gwarantujących użytkownikom dostateczny komfort cieplny. Jednocześnie równie istotnym zadanie[...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 5 241-243
PL Celem przedstawionych symulacji była ocena zwiększenia strat ciepła wskutek przenikania przez w pełni zawilgocone przegrody zewnętrzne przykładowo wybranego budynku, w stosunku do sytuacji, gdyby były one utrzymywane w stanie suchym lub w jednym z dwóch stanów zawilgocenia sorpcyjnego, odpowiadające[...]
EN The intent of presented simulations was the evaluation of increasing heat loss caused by moisturing outside partitions of selected building, in comparison with position when they will be maintain in dry state or in one of double moisturing according to the Polish Standard PN-EN ISO 6946:1999.
10
100%
Izolacje
2018 R. 23, nr 3 92--96, 98
PL W artykule omówiono zagadnienie diagnostyki prac hydroizolacyjnych modernizowanych obiektów. Przedstawiono rys historyczny stosowania izolacji wodochronnych, a także opisano etapy oceny stanu technicznego budynku oraz zastosowanych hydroizolacji.
EN The article discusses the topie of diagnostic analyses of water insulation works for upgraded buildings. A historie overview of water insulation application was provided, along with the stages of evaluation of the technical condition of a building and the applied water insulation.
11
100%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2015 Nr 1 37--43
PL W artykule przedstawiono sposób oceny przyczyn pojawiania się wód gruntowych i opadowych w garażach podziemnych. Rozwiązania polegające na budowie głęboko posadowionych obiektów budowlanych są szczególnie często wykorzystywane na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie w części podziemnej budynku zlo[...]
EN The paper describes how to assess reasons for the emergence of groundwater and rainwater inside underground garages. Building solutions involving constructions of deep-erected buildings are particularly often used in highly urbanized areas, where the underground parts of buildings are located parkin[...]
12
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2004 nr (2) 90--95
PL Przedstawiono badania kinetyki wysychania silnie zawilgoconych materiałów budowlanych w różnych warunkach temperaturowych i brzegowych. Suszenie przegrody poprzez intensywne nagrzewanie oraz wietrzenie jest najbardziej popularną, a według niektórych specjalistów również najbardziej efektywną metodą [...]
13
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 3 6-7
14
88%
Materiały Budowlane
2009 nr 4 37-38
15
88%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 2 70-71
16
88%
Materiały Budowlane
2006 nr 2 50-51
17
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2001 Z. 39 195-201
PL Budynki dworskie na terenie Środkowego Nadodrza posiadają zawilgocone mury w wyniku braku izolacji przeciwwilgociowych. W artykule dokonano próby analizy zależności między zawilgoceniem murów obiektów a wysokością terenu, sąsiedztwem rzek, lokalną różą wiatrów, usytuowaniem budynków względem stron ś[...]
EN Buildings court - on ground Srodkowe Nadodrze possess moistrure walls in result of lack of isolation antimoist. In article one executed tests of analysis of dependence between values walls of objects and with height of ground, with nearness of rivers, vith local rose of winds, with location of build[...]
18
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 427-435
PL Opracowanie zawiera wyniki symulacji zawilgocenia wielowarstwowych przegród budowlanych w zależności od sposobu zabezpieczenia warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej. Symulacja została przeprowadzona przy użyciu programu WUFI, wykorzystując bazę klimatyczną charakterystyczną dla regionu Kat[...]
EN The paper includes building partitions results of moisture simulations which depends on a protection way of thermal insulations of mineral wool layer. The simulation has been caried out using WUFI software and climate data for Silesian region in Katowice.
19
88%
Izolacje
2020 R. 25, nr 1 88--90, 92--93
PL Przedmiotem artykułu są zagadnienia dotyczące hydroizolacji budynków. Omówiono w nim warunki gruntowo-wodne rzutujące na dobór odpowiednich do nich izolacji. Przeanalizowano magazynowanie i transport wody w materiałach porowatych, a także zjawiska sorpcji, kondensacji powierzchniowej i dyfuzji pary [...]
EN This paper concerns the issues related with waterproof insulation of buildings. It also describes the soil and water conditions that affect the selection of proper insulation materials. Storage and transfer of water in porous materials, as well as sorption, surficial condensation and water vapour di[...]
20
88%
Materiały Budowlane
2006 nr 3 72-72
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last