Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawieszenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 215-225
PL Dostępne na rynku amortyzatory o regulowanej w czasie rzeczywistym charakterystyce tłumienia różnią się zarówno co do istoty funkcjonowania, jak i co do bardziej szczegółowych cech funkcjonalnych. W artykule przedstawiono możliwe do zastosowania typy takich amortyzatorów omawiając budowę i funkcjono[...]
EN In this paper some types of real time adjustable shock absorbers construction is presented. The way of control for two types of such a shock absorbers and the methodology of measuring shock absorbers characteristic are described. The measurements were performed using conventional damper tester and c[...]
2
80%
Logistyka
PL W badaniach zawieszeń pojazdów samochodowych powszechnie wykorzystuje się uproszczone modele ich dynamiki, często ograniczone co do ilości stopni swobody i zakresu możliwych zastosowań. Uproszczenia dotyczą także braku uwzględnienia kinematyki zawieszeń i prowadzą w efekcie do korzystania w modelach[...]
EN Simplified models of vehicle dynamics are often used to investigate behavior of car's ride dynamics. They have limited degrees of freedom and area of usability. The kinematics of suspension is often omitted in such a models. Due to this fact it is necessary to use wheel rate of spring in place of su[...]
3
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 159-169
PL W artykule przedstawiono wyniki badań drogowych wpływu niesprawności układu jezdnego na kierowalność i stateczność ruchu pojazdu podczas manewrów rozpędzania i hamowania. Analiza dotyczyła toru jazdy, sił i momentów na kole kierowniczym oraz kątów skrętu kół przednich. Do oceny zachowania się pojazd[...]
EN The paper presents the results of analysis and vehicle research during acceleration and braking. The vehicle was tested with different faults of front and rear suspension. The analysis included path, moments and forces in suspensions and steering system. Numerical analysis were done for similar faul[...]
4
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono sposób wyznaczania dynamicznych obciążeń zawieszenia samochodu. W tym celu w każdym kroku całkowania różniczkowych równań samochodu rozwiązywano dodatkowo równania równowagi dynamicznej. Porównano przyspieszenia pionowe środka koła zawieszenia przedniego, wyznaczone na podstawi[...]
EN The paper presents the method of determining the dynamic loads of front car suspensions. The vertical accelerations of front wheel center, getting from out-door experiment and computer simulation, ware compared in time and frequency domain.
5
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Zawieszenia współczesnych samochodów osobowych to złożone układy mechaniczne zawierające elementy sprężyste i tłumiące o nieliniowych charakterystykach, które ulegają zmianom w trakcie eksploatacji. Efektem tego są zmiany własności dynamicznych zawieszenia powodujące m. in. pogorszenie bezpieczeństw[...]
EN Suspension of presents passanger cars is the folded mechanical systems containing spring and damping elements with non-linear characteristics, changed in exploitation time. The effect these are the change of dynamic behavior of suspension causing deterioration the safety of drive. In paper introduce[...]
6
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 109-118
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu hamowania samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie przeciwblokujące ABS. Analizie poddano zmiany obciążeń dynamicznych zawieszenia i nadwozia pojazdu, wymuszonych pulsacją momentu hamującego. Zarejestrowane przebiegi porównano z analo[...]
7
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 4/43 5-15
PL W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych procesu hamowania samochodu ciężarowego. Analizie poddano przebiegi sił w układzie jezdnym samochodu i ich związek z procesem hamowania. Szczególną uwagę zwrócono na oddziaływanie tarcia suchego w zawieszeniu kół na drgania nadwozia podczas hamowania.[...]
EN Results of investigations of truck vehicle braking process are presented in the paper.Oscillations forces zcting in car road wheels system and their alliance with braking process are analysed. Especially influence of a dry friction in truck suspension on body vibrations during breaking are carried o[...]
8
80%
Logistyka
2015 nr 3 3270--3276, CD 1
PL W artykule przedstawiono organoleptyczne metody diagnozy zawieszeń pojazdów samochodowych, które nie umożliwiają obiektywnej oceny stanu technicznego, wykazują jedynie cykliczne przemieszczenia elementów węzłów, a ocena ta odbywa się na zasadzie obserwacji tych przemieszczeń przez diagnostę. Propono[...]
EN The article presents methods of organoleptic characteristic of diagnostic of the vehicle suspension. Those methods do not permit on an objective assessment of The technical condition of vehicle. They present only cyclical movements of node elements. The assessment of technical condition is based on [...]
9
80%
Logistyka
2018 nr 5 42--43
PL Przewoźnik drogowy ma prawo zawiesić w całości bądź w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm., dalej ‘u.t.d.’). Przyczyna zawieszenia nie ma zn[...]
10
80%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule zaprezentowano przebieg optymalizacji parametrów samostabilizującego zawieszenia kombajnu zbożowego, jako przykład zastosowania jednego z komputerowych systemów symulacyjnych klasy 'virtual prototyping' MDI ADAMS.
EN The optimization process of the self-stabilising front suspension of a combine harvester was presented in the paper. The optimization was done by means of MDI ADAMS computer system belonging to the 'virtual prototyping' computer stimulation tools.
11
70%
Diagnostyka
2009 nr 1(49) 83-86
PL W artykule przedstawiono wyniki badań amortyzatora samochodowego na stanowisku indykatorowym. Stanowisko to umożliwia wyznaczenie wykresów zmian sił tłumienia w funkcji przemieszczenia oraz prędkości dla zadanych parametrów skoków i prędkości wymuszenia. Przebadano nowy dwururowy amortyzator olejowy[...]
EN This paper presents results of the vehicle shock absorber's researches on indicator test stand. On this stand can be determined the diagrams of force versus displacement and force versus velocity for selecting strokes and velocities. In researches the new hydraulic twin-tube vehicle shock absorber w[...]
12
61%
Acta Mechanica et Automatica
EN The paper describes a rig specially constructed for testing a single leg of the wheel-legged robot being designed and presents exemplary test results. The aim of the tests was to verify the mechanical structure and control system operation in laboratory conditions. The operation of the control, comm[...]
13
61%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 14 64-74
PL W artykule opisano proces wirtualnego prototypowania innowacyjnego gąsienicowego układu podwoziowego do specjalnych zastosowań arktycznych dla firmy CUBEX z Kanady. Proces ten obejmował między innymi: budowę modeli symulacyjnych, identyfikację eksperymentalną wybranych parametrów gąsienic elastomero[...]
EN In the paper, a process of virtual prototyping of an innovative rubber track undercarriage for arctic applications designed for Cubex (Canada) is presented. Parts of the process were: simulation model preparation, selected track parameters experimental identification and multi-criterion analysis of [...]
14
61%
Acta Mechanica et Automatica
PL Przedstawiono układ pomiarowy do oceny luzów w przegubach przedniego zawieszenia samochodu osobowego. Zaproponowano i zrealizowano stanowisko pomiarowe z wykorzystaniem czujników akcelerometrycznych. Przeprowadzone pomiary potwierdziły przydatność tego stanowiska do zastosowań przemysłowych.
EN A measurement system for identification of plays in ball-joints is presented. It was designed and realized on accelerometric sensors. Overall errors are less than 0,3%. Testing experiments have proved its applicability for car diagnostic stations.
15
61%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono stanowisko ST1 do badania elementów sprężystych zawieszeń pojazdów oraz zaprezentowano program komputerowy do identyfikacji parametrów sztywności oraz tarcia wewnętrznego badanych elementów.
EN It the didactic stand in work was introduced was ST1 to investigation of elements of springy suspensions vehicles as well as the computer programme was presented to identification of parameters of stiffness as well as the internal friction of studied elements.
16
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania pakietu symulacyjnego w ocenie stanu technicznego zawieszenia pojazdu szynowego. Badania symulacyjne przeprowadzono na zamodelowanym torze o dobrym stopniu utrzymania w celu uzyskania informacji o możliwości monitorowania stanu technicznego zawieszeni[...]
EN This paper presents a usage of simulation software in evaluation of technical state of rail vehicle's primary and secondary suspension. The simulations have been performed on track of good maintenance in order to provide some information on possibility of monitoring technical state of suspension and[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 1/60 41-50
PL Przedmiotem artykułu jest modelowanie siedzisk pojazdów z mechatronicznym zawieszeniem (aktywnym i semiaktywnym). Autor obok koncepcji budowy takich siedzisk (dostosowujących się do indywidualnych cech operatorów pojazdów) przedstawia metodę syntezy sterowania z wykorzystaniem sieci neuronowych przy[...]
EN The paper presents modelIing and simulations of vehicle' s seats with mechatronic suspension (active and semiactive). Author present new concept of active mechatronic suspension of vehicle's seats (which are adjustable to individual traits of operators) and synthesis of control system based on neura[...]
18
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono badanie wrażliwości optymalnego czterowahaczowego zawieszenia kół samochodu z dodatkowym łącznikiem na zmianę parametrów geometrycznych. Zastosowano dwie metody: metodę analityczną wykorzystującą macierz drugich pochodnych cząstkowych oraz drugą polegającą na badaniu wpływu zmi[...]
EN The work presents sesitivity analysis of optimal four-link suspension with additional arm for a change of geometrical parameters. Two methods have been applied: analytical method using the matrix of partial second derivative and the method based on the investigations of the influence of change of on[...]
19
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy zaproponowano metodę analizy kinematyki przestrzennych mechanizmów zawieszenia samochodu. Wynikiem jej zastosowania do czterowahaczowego mechanizmu z dodatkowym łącznikiem są wykresy charakterystyk kątów pochylenia i skrętu koła oraz względnej zmiany rozstawu kół w zależności od pionowego pr[...]
EN The method of analysis of kinematics of car suspension 3-dimensional mechanisms has been proposed in the work. As the results applied to 4-rocker mechanism with additional link the graphs of the characteristics of slant angle, wheel turn and relative change of track of wheels dependent on vertical d[...]
20
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie omówiono zagadnienia dotyczące diagnozowania zawieszeń, a w szczególności zamontowanych w nich amortyzatorów. Opisano wybrane metody badań amortyzatorów. Przedstawiono metodę drgań swobodnych oraz zbiór metod drgań wymuszonych (Boge'a - zmodyfikowana, EUSAMA, EUSAMA PLUS). Zamieszczono w[...]
EN In the report there are discussed problems of diagnosing suspensions. Especially assembled in it suspension dampers. Selected methods of researching suspension system were described in this report. It presents method of researching suspension system were described in this report. It presents method [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last