Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawartość metali ciężkich
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 9 49-53
2
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 12 29-34
PL Gospodarkę ściekową na terenach zurbanizowanych oraz metody przeróbki osadów należy podporządkować końcowemu celowi ich zagospodarowania, którym winna być możliwość bezpiecznego dla środowiska wykorzystania osadów.
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2004 Nr 9 122--130
EN The trend in Europe and other countries goes definitely towards separate collection and compositing waste from households, gardens and parks. In several countries (the Netherlands, Austria, Belgium, Germany, Denmark, Canada, Sweden) there are quality assurance systems for composted products. Many ot[...]
4
100%
Inżynieria Ekologiczna
2002 Nr 7 129--135
EN Analysed alluvial soils were characterised average content of total Pb in range 18.5-34.3 mg/kg4. Entire contents of Pb in examined soils did not exceeded permissible value for arable soils. Solubility of lead in solution 1 mol HChdm3 in relation to his entire quantities was shaped on lev[...]
5
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 307-308
6
88%
Przemysł Spożywczy
PL W Polsce do głównych zagrożeń ekologicznych o odległych w czasie skutkach można zaliczyć pierwiastki szkodliwe dla zdrowia, zwłaszcza kadm, ołów i rtęć, zawarte w żywności. Na szczególną uwagę zasługuje ocena ich zawartości w całodziennym pożywieniu. Według Nikonorowa wartość ta zbliża się do poziom[...]
7
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Polska od wielu lat znajduje się pod silnym wpływem zanieczyszczeń powietrza (głównie SO2, NO2 i metali ciężkich), które stają się przyczyną znaczących uszkodzeń roślinności. Na podstawie występowania bioindykatorów, czyli biologicznych wskaźników jakości i kondycji środowiska można określić rodzaj [...]
8
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2007 T. 10, nr 3 193-204
PL Metoda hydrofitowa wykorzystująca złoża trzcinowe do unieszkodliwiania osadów ściekowych zyskuje na popularności. Osady ściekowe w wyniku odwadniania i stabilizacji uzyskują skład chemiczny zbliżony do substancji humusowej, co umożliwia ich rolnicze wykorzystanie. Pojawia się jednak problem obecnośc[...]
EN In the last years methods using reed basins for the utilization of sewage sludge gain the popularity. This method is similar to traditional sludge beds. A presence of reed and a simulation of conditions characteristic for wetland systems cause that this method is more effective and safe as regards s[...]
9
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 2 (91) 91-95
PL Surowe techniczne włókna lnu składają się w ponad 70% z celulozy, ponad 20% z hemicelulozy, pektyn i ligniny oraz 2,5% z wosków i tłuszczy i 3% z substancji białkowych. Substancje niecelulozowe stanowią spoiwo sklejające ze sobą poszczególne włókienka elementarne. Z uwagi na dużą zawartość substancj[...]
EN Raw flax fibres consist of over 70% cellulose, over 20% hemicelluloses, pectins and lignins, 2.5% wax and fat, and 3% proteins. Non-cellulosic substances constitute a glue connecting elementary fibres. Because of the huge content of hydrophobic substances, raw flax fibres are difficult to wet by wat[...]
10
63%
Polish Journal of Ecology
EN The heavy metal (Cd, Zn, Cu, Pb, Ni, Cr) accumulation in earthworms was measured and evaluated on 84 differently managed and polluted sites (field, grassland, deciduous forest, coniferous forest, alluvial sites, mine spoil) together with selected soil properties, like pH and C[org]-contents. The upt[...]
11
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem pracy była ocena oddziaływania nawozu wytworzonego z osadów ścieków komunalnych przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu na koncentrację pierwiastków śladowych w roślinach. Założono doświadczenie wazonowe na glebie płowej. Schemat doświadczenia obejmował obiekty: kontrolny (bez nawoż[...]
EN The aim of the research was to evaluate the influence of fertilizer made from municipal sewage sludge by Institute of Chemical Coal Processing in Zabrze, PL on trace element concentrations in plants. Pot experiment was set on lessive soil. The experimental design included five objects in four replic[...]
12
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2014 nr 3 84-90
PL Dla naturalnych kruszyw mineralnych istotne znaczenie ma zawartość metali ciężkich, szczególnie ważnym zagadnieniem jest poziom ich wymywalności z betonu oraz radioaktywność. Czy kruszywa naturalne eksploatowane z Wisłoki i Sanu stanowią zagrożenie z punktu widzenia ochrony radiologicznej ludzi i zw[...]
13
63%
Proceedings of ECOpole
PL Pyły powstające przy produkcji wapna uważano za nieszkodliwe dla środowiska i w związku z tym były one badane marginalnie, szczególnie jeśli chodzi o właściwości magnetyczne i zawartość metali ciężkich. Celem prezentowanych badań było uzupełnienie luki w tym zakresie. Badania obejmowały pomiary poda[...]
EN Until now dusts arising from lime manufacture have been considered harmless to the environment so they have been investigated marginally from the standpoint of environmental protection, especially when it came to magnetic properties and heavy metal content. The aim of the research was filling the ga[...]
14
63%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 33 164--174
PL W Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym w Grodźcu Śląskim prowadzone są badania nad zagadnieniami źródeł energii odnawialnych pochodzenia rolniczego. Jednym z nich jest uprawa na 18,25 ha wierzby energetycznej Salix viminalis. Badania prowadzone są od siedmiu[...]
EN In the Experimental Station of National Research Institute of Animal Production in Grodziec Śląski we have conducted the scientific researches about renewable energy sources on agricultural origin. One of them is a cultivation on the area of 18,25 ha energetic willow Salix viminalis. The researches [...]
15
51%
Environment Protection Engineering
EN The results of study of heavy metals content in water, suspended solids and bottom sediments of the Útrata River have been presented. The highest concentrations were observed for the dissolved form of Pb (0.35 mg/dm 3). All heavy metals under investigation were present in suspended solids (over 90%)[...]
16
51%
Polish Journal of Ecology
EN Species composition, density and biomass of earthworms were studied on 84 differently managed and polluted sites (field, grassland, deciduous forest, coniferous forest, alluvial sites and mine spoil). All these sites are constantly monitored since a decade. In 13 sites amounts of heavy metals increa[...]
17
51%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL W artykule przedstawiono wpływ składników paliw wtórnych stosowanych do produkcji klinkieru portlandzkiego na wartość emisji metali ciężkich z cementu i betonu. Analizę i metody badania emisji substancji niebezpiecznych (metali ciężkich) z cementów i betonów wykonano zgodnie z opracowywanymi normami[...]
EN In this paper the influence of secondary fuel components used in the manufacture of Portland cement clinker on the value of the emissions of heavy metals from cement and concrete. Analysis and test methods for emissions of hazardous substances (heavy metals) from cements and concretes made in accord[...]
18
51%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2016 R. 9, nr 25 27--34
PL Coraz więcej produktów na rynku jest znakowanych określeniami, takimi jak: „biodegradowalne”, „nadające się do kompostowania” lub „pochodzenia naturalnego”. Wiele z nich jest przeznaczonych do przechowywania żywności, występując w postaci tzw. opakowań ekologicznych. W ostatniej dekadzie nastąpił gw[...]
EN More and more products in the market is labeled terms such as „biodegradable”, „compostable”, or „natural”. Many of them intended to hold the food appearing in the form of the ecological packaging. In the last decades there has been a sharp rise in interest in the products on the market. Some of the[...]
19
51%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 3 442--445
PL W warunkach doświadczenia laboratoryjnego oceniano wpływ dodatku do gleby lekkiej wełny mineralnej i osadu ściekowego na kształtowanie retencji wodnej oraz kształtowanie w niej zawartości ołowiu, cynku i kadmu. Stwierdzono istotną, ok. 2-krotną poprawę retencji wodnej w glebie pod wpływem badanych o[...]
EN A degraded soil was reclaimed by addn. of municipal sewage sludge and waste mineral wool mixed with the soil sep. or together. The Cd, Zn and Pb contents were detd. in unmodified and modified soils, wastes and aq. filtrates of soils. In addn., filtrate vols. were detd. for soils to est. the water re[...]
20
45%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania dotyczyły określenia stopnia zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi gleb oraz roślin okopowych, które są przeznaczone na cele konsumpcyjne lub paszowe (ziemniak oraz burak pastewny). Zebrany materiał glebowy charakteryzował się różnym stopniem uziarnienia, zawartością części spławialnych, [...]
EN Studies focused on assessment of trace element pollution of soil and root crops designed for consumption or forage (potato and fodder beet). Collected soil material was characterized by various granulation, content of floatable particles, colloidal clay, organic matter, different pH values and trace[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last