Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zatrudnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Management Studies
2012 Vol. 5 234-241
PL Jednym z podstawowych warunków dla tworzenia możliwości zatrudnienia jest ogólny stan gospodarki, jednak ten warunek nie tylko jeden wymagany jest dla gwarancji wzrostu zatrudnienia. Czynniki wpływające na poziom zatrudnienia połączone są z otoczeniem, które jest jednym z podstawowych czynników twor[...]
EN One of the prerequisites for the creation of employment opportunities is the overall condition of the economy, however, this prerequisite is not the only one required for the guarantee of the increase of employment. Factors influencing the employment rate are connected to the entrepreneurial environ[...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 4 8-9
3
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 10 49-51
4
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
5
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 9 49-50
6
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 8 35-36
7
100%
Chemik
2001 Nr 2 42-44
PL W Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego podjęto badania nad stanem i strukturą zatrudnienia w przedsiębiorstwach chemicznych. Celem badań jest porównanie stanu aktualnego zatrudnienia w poszczególnych obszarach funkcjonowania wybranej grupy prze[...]
EN At the Institute for the Economics of the Chemical Industry's Department of Business Economics and Organization, studies on the state and structure of employment in chemical companies are undertaken. The studies a-re targeted at the comparison of the current state of employment in different operatin[...]
8
100%
Przegląd Kolejowy
1998 Nr 9 7-16
9
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 7-14
PL W artykule przedstawiono podstawowe instrumenty restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2002. Przedstawiono koszty tego procesu i zmniejszenie zatrudnienia oraz zaprezentowano wnioski z badań socjologicznych. Na tym tle dokonano oceny skuteczności stosowanych instru[...]
EN The article shows fundamental instruments of employment restructuring process taking place in coal mining industry from 1998 to 2002. Together with the costs of such process as well as the decrease in employment, the paper has presented the conclusions resulted from sociological research. The materi[...]
10
100%
Recykling
2014 nr 5 50
PL To jedno z najmodniejszych i notorycznie nadużywanych określeń w polskim biznesie. Zwykle kojarzy się z doświadczeniem życiowym w sferze zawodowej. Ot takie zgrabne nazwanie umiejętności w połączeniu z praktyką. Pozwala też na dość precyzyjne określenie, czego interlokutor nie umie. Nie zawsze jedna[...]
11
100%
Drogownictwo
2005 nr 2 35-39
PL Szerokie kompetencje GDDKiA w zakresie zarządzania i realizacji inwestycji powodują, że instytucja ta nie jest typowym urzędem. Zatrudnia 3375 osób, w tym: 2379 pracowników korpusu służby cywilnej. Zakres obowiązków stale się powiększa ze względu na szybki wzrost inwestycji i wyższe wymagania w proc[...]
EN Wide competences of GDDKiA in management and implementation of road projects cause that this institution is not typical administration. It employs 3375 people including 2379 civil servants. The range of responsibility is increasing because of investment increase and social expectation of road supe[...]
12
100%
Wiadomości Górnicze
PL Konieczność zmian w polskim górnictwie węgla kamiennego przyniosła szereg działań ze strony przedsiębiorstw górniczych we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Szczególnie istotnym i trudnym problemem były działania podejmowane w obszarze zatrudnienia. W niniejszym artykule przeprowadzono analiz[...]
EN The necessity of changes in Polish hard coal industry brought about a number of activities on the side of mining enterprises in all areas of their functioning Activities undertaken and focused on employment were especially important and difficult. In the herein presented article an analysis has been[...]
13
88%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono problem funkcjonowania rynku pracy w Polsce w uwarunkowaniach wynikających z funkcjonowania polskiej gospodarki w strukturach Unii Europejskiej (UE). W tym kontekście omówiono determinanty sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza w wymiarze migracyjnym; prawdopodobne zmiany w popy[...]
EN Problem of labour market functioning market in Poland in conditioning resulting from functioning Polish economy in structures of European Union (EU) has been presented in the article. In this context the determinants of situation on labour market, have beem discussed, labour especially in migrating [...]
14
88%
Problemy Rozwoju Budownictwa
15
88%
Problemy Rozwoju Budownictwa
16
88%
Problemy Rozwoju Budownictwa
17
88%
Problemy Rozwoju Budownictwa
18
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2017 nr 9 26--27
19
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
EN The work investigates the possibilities of price discrimination employment in the transport industry. The investigation is based on the well-known theoretical statement of price discrimination. Price discrimination is an efficient tool which lets the transport companies expand the profit by full or [...]
20
88%
Wiadomości Górnicze
PL Rok 2004 był drugim z kolei w realizacji programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na lata 2003-2006. Program ten został zweryfikowany w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2004 r. pt. .Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata [...]
EN The year 2004 was a sequent of hard coal industry's restructuring implementation covering 2003-2006. The programme was verified by the document accepted by the Council of Ministers in April 2004, called. "Restructuring of hard coal industry in 2004-2006 and strategy for 2007-2010". The article discu[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last