Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 96
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasolenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Od 1993 roku w Instytucie Budownictwa Politechniki Warszawskiej prowadzone są systematyczne badania obiektów na terenie miasta Płocka, w których wykonano izolację poziomą metodą iniekcji krystalicznej (IK). Płock jest szczególnie dobrym poligonem badawczym, gdyż w 1991 roku wykonano tu poziome przep[...]
EN There was made a horizontal insulation in the brick wall by Crystalline Injection Method (CIM). Lack of effectiveness of above method was proved in 1993-1994. After 7-8 years appeared new plaster and bricks damages caused by high level of salinity. There were distinguished three zones of extreme lev[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 45-46
EN The termomechanical description of transportation of salts in building materials was introduced. The balances of mass and electric load was considered. Own investigations representing the influence of salinity on the transportation of moisture were also presented.
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Interdyscyplinarne badania wykazały wiele możliwości zastosowania biotechnologii laserowej w inżynierii środowiska. Eksperyment miał na celu sprawdzenie możliwości zwiększenia siły kiełkowania nasion i odporności na zasolenie pieprzycy siewnej oraz określenie optymalnych algorytmów fotostymulacji zr[...]
4
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono ogólny model zasolenia wody obiegowej, pozwalający na symulacyjną analizę, optymalizację oraz sporządzanie raportów, w tym m.in. nowego typu ujednoliconych bilansów wodno-solnych, opartych na tzw. tablicy przepływów międzywydzialowych w hutnictwie, a także w innych przemysłach. Model z[...]
EN A mathematical model is presented for salt contents in waters in combined once-through and recirculation systems. The model was derived from a system of materials balance equations written in the canonical form making it possible to present the model in a determinant form based on the so-called tabl[...]
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono teorię stawów z gradientem zasolenia i opisano problemy związane z ich eksploatacją.
6
100%
Karbo
2001 Nr 9 300-302
PL Przeprowadzono badania zasolenia kilku krajowych smół koksowniczych i podziału tych soli między produktami ich destylacji. Zasolenie badanych smół wynosiło od 6 do 16 mmol/kg, z czego ponad 90 % to sole, które z AgNO3 tworzą związki trudno rozpuszczalne (chlorki, siarczki, rodanki). Stwierdzono, że [...]
EN Investigations have been carried out on salinity of several home high-temperature tars and division of salts among the products of tar distillation. The salinity of tars was from 6 to 16 mmol/kg out of which 90 % are the salts that form with AgNO3 hardly soluble compounds (chlorides, sulphides, and [...]
7
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 6 28-34
PL Artykuł dotyczy problematyki zasolonych wód kopalnianych. Na tle poszczególnych rodzajów górnictwa wybijają się szczególne problemy zanieczyszczenia wód Wisły i Odry słonymi wodami z kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Woparciu o dane posiadane w związku z prowadzonym nadzorem urzędów górniczy[...]
EN The article deals with the problems of saline mine waters. Against the background of the other types of mining, especially outstanding are the problems of pollution of the waters of Vistula and Oder rivers with saline waters from collieries of the Upper Silesia Coal Area. On the basis of the data c[...]
8
75%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 4 194--197
PL W utworach karbonu kopalni „Zofiówka" występują wody o zbliżonym składzie izotopowym wskazującym na ich jednakową genezę. W wodach tych występuje naturalna strefowość hydrogeochemiczna sodu, potasu, chlorków i baru. W związku ze znaczną ich zawartością, wody dopływające do wyrobisk górniczych wymaga[...]
EN In the Carboniferous measures of „Zofiówka" mine waters occur of similar isotopic composition indicating to their identical origin. Natural hydrogeochemical zoning of sodium, potassium, chloride and barium occur in these waters. Due to their high concentration the waters inflowing into mine workings[...]
9
75%
Journal of Water and Land Development
2010 no. 14 97-100
PL Praca zawiera omówienie specyficznych warunków prowadzenia nawodnień i odwodnień gleb iłowych na terenie Republiki Azerbejdżanu. Przedstawiona została zmodyfikowana klasyfikacja zasolenia gleb, która z większą precyzją pozwala na ocenę możliwości i potrzebę prowadzenia prac odwodnieniowych.
EN Current reclamation condition of lands in the Azerbaijan Republic and differential assessment of saline soils depending on the soil characteristics (chemistry, soil texture etc.) are described in this paper.
10
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Obszary europejskie są w znacznym stopniu zantropogenizowane, nawet na obszarach użytkowanych przyrodniczo. Jednym z wszechobecnych elementów są w tym zakresie sieci przesyłowe. Jednymi z groźniejszych są rurociqgi przesyłające ciecze nieobojętne dla środowiska przyrodniczego. Do takich należą linie[...]
EN European areas are in high level antropogenic transformed, even on covered with green areas. The nets are in this range one of ubiquitous elements. One from more dangerous pipelines are these sending not indifferent for natural environment liquids. To such pipelines belong these transported salted m[...]
11
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 3 35-36
12
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przedmiotem badań była ocena wpływu zasolenia NaCl dodawanego do podłoża hydroponicznego w ilościach (0,17; 0,26 i 0,34 mol, dm-3, w porównaniu do roztworu bez NaCl) na koncentracje chlorofilu w trzech klonach wierzby wiciowej Salix viminalis Tora, Bjor, Jorr. Uzyskane wyniki wskazują, że badane klo[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Acta Physica / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 15 13-22
PL Przedstawione wyniki badań uzyskano w czasie prowadzonych pomiarów monito-ringowych przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie, na obszarze Zalewu Szczecińskiego, w 2003 roku. W pracy opisano pionowe i przestrzenne zmiany parametrów fizycznych wody (zasolenie, temper[...]
14
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2007 Vol. 14, nr 11 1197-2202
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu zasolenia podłoża chlorkiem sodu (NaCl), azotanem sodu (NaNO3) i ich mieszaniną na aktywność proteolityczną grzybów glebowych. Wszystkie rodzaje wyizolowanych grzybów z wyjątkiem Fusarium sp. oraz Trichoderma sp. hydrolizowały białko obecne w podłożu z duż[...]
EN This paper presents the results of research work referring to the effect of medium salinity with sodium chloride (NaCl), sodium nitrate (NaNO3) and their mixture on the proteolytic activity of soil fungi. All genera of isolated fungi hydrolysed the protein found in medium with high intensity, with t[...]
15
75%
Karbo
2002 Nr 2 60-65
PL Zmieniające się warunki ekonomiczne i restrukturyzacja górnictwa wymuszają na kopalniach zwracanie szczególnej uwagi na ograniczanie kosztów produkcji i przestrzeganie wymogów ochrony środowiska. Jednym z ważących obciążeń finansowych kopalń są opłaty za korzystanie ze środowiska i kary za przekracz[...]
EN Changing economic conditions and restructuring of hard coal mining force the mines to pay special attention to reduction of production costs and observance of environment protection requirements. Fees for utilisation of the environment and penalties for exceeding of determined levels of allowable po[...]
16
75%
Inżynieria Ekologiczna
2010 Nr 23 14-21
PL Celem badań było określenie zmian właściwości fizyko-chemicznych gleb zlokalizowanych przy wybranych ciągach komunikacyjnych miasta Opole w latach 1994 i 2009. Obiekt badań stanowiły rędziny szkieletowe położone przy ulicy Piastowskiej, Katowickiej i l-go Maja. Zestawiając wyniki badań własnych z an[...]
EN The study aimed at evaluation of changes of physic-chemical properties of soils near selected communication routes in Opole in 1994 and 2009 years. The research object was rendzina occurring along the following roads: Piastowska, Katowicka and 1 st May. A comparison between the results obtained in 2[...]
17
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 1 372--386
PL Ważnym źródłem antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska solami jest przemysł sodowy. Składowiska odpadów poprodukcyjnych, lokalizowane obok zakładów, negatywnie wpływają na otaczające środowisko, gdyż wody opadowe wymywają z nich szkodliwe substancje. Celem niniejszego artykułu jest ocena przestr[...]
EN An important source of anthropogenic environment pollution with salts is the sodium industry. Post-production waste dumping grounds, located near the plants, have a negative impact on the surrounding environment because rain water scours harmful substances from them. The aim of this article is to as[...]
18
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2011 Vol. 18, nr 12 1705-1710
PL Celem badań było wykazanie syntezy wewnątrzkomórkowej proliny w warunkach stresu osmotycznego u wybranych grzybów glebowych na przykładzie Trichoderma sp. i Trichotecium roseum. Badano wpływ stresu osmotycznego w wyniku zasolenia chlorkiem sodu (NaCl), w stężeniu od 1 do 1000 mmol dm-3 pożywki PDA[...]
EN The study aimed at demonstrating intracellular proline synthesis under osmotic stress conditions in selected soil fungi on the example of Trichoderma sp. and Trichotecium roseum. Effect of the increase of sodium chloride (NaCl) salinity, in concentrations of 1 to 1000 mmol dm–3 PDA medium, on proli[...]
19
75%
Przegląd Geologiczny
2005 Vol. 53, nr 6 489--499
EN The salinization of Cenozoic aquifers caused by brines ascending from the Mesozoic was described on the basis of results of 7747 archival chemical analyses. The zones of confirmed aquifer salinization, defined by chloride concentration exceeding 60 mg/dm^3 and 70 mg/dm^3 (upper limits of hydrochemic[...]
20
75%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2016 Vol. 23, nr 1 117--130
EN For improving the understanding of interactions between hyperspectral reflectance and soil salinity, in situ hyperspectral inversion of soil salt content at a depth of 0-10 cm was conducted in Hetao Irrigation District, Inner Mongolia, China. Six filtering methods were used to preprocess soil reflec[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last