Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasolenie gleb
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 3 88-90
PL Zasolenie gleb, związane z zimowym utrzymaniem dróg, w ujęciu prawnym nie jest zanieczyszczeniem. Nie obowiązują w naszym kraju wartości graniczne (standardy) dla stężenia soli w glebie. Nie ma więc także obowiązku usuwania jej nadmiaru z gleby. A nie ulega przecież wątpliwości, że jej stosowanie je[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 3 92-94
PL Pozimowe straty w roślinności przyulicznej, powstałe na skutek nadmiernego stosowania substancji chemicznych, wykorzystywanych do odśnieżania dróg, z roku na rok są zdecydowanie większe. Należy podkreślić, że nie ma roślin odpornych na solankę i sól, tak jak nie ma odpornego na to skórzanego obuwia,[...]
3
88%
Przegląd Komunalny
2011 nr 12 70-72
PL Z dumą patrzymy na rozwijające się miasta, odrestaurowywane starówki, pnące się w górę nowoczesne biurowce, coraz bogatsze centra handlowe, sprawne układy komunikacyjne... Wszystko to przecież po to, by stworzyć lepsze warunki życia w mieście, zaspokajające nie tylko podstawowe potrzeby mieszkania i[...]
4
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 1 41-46
PL Do zbiornika wód kopalnianych "Bojszowy" odprowadzano solanki z kopalń "Piast" i "Czeczott". Pomimo jego wyłączenia z eksploatacji w dalszym ciągu obserwuje się zasolenie gleb w jego otoczeniu. Zasięg oddziaływania zbiornika ogranicza się przede wszystkim do terenów przyległych po stronie południowe[...]
EN The brine from "Piast" and "Czeczott" mines had been drained to the mine water reservoir "Bojszowy". Despite of its exclusion from exploitation, the soil salinity is still observing in its surroundings. The range of impact of this reservoir is limited mostly to the nearby grounds on its south side. [...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2014 nr 153 (33) 23--31
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad zasoleniem gleb zalanych wodami nadosadowymi w wyniku awarii podziemnego rurociągu pomiędzy miejscowościami Żuków i Bieńków. W wyniku zalania nastąpił wzrost zasolenia gleb. W celu określenia postępu odsalania badania przeprowadzono powtórnie rok po awarii.
EN The paper presents results of research on soils flooded salinity wastewaters as a result of failure of underground pipeline between the villages Żuków and Bieńków. As a result of flooding increased the salinity of soils. In order to determine the progress of desalination research was carried out aga[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W artykule przedstawiono zjawisko zasalania gleb, związane z przedostawaniem się na przedpola słonych wód nadosadowych retencjonowanych w zbiorniku odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most". Przenikające wysokozmineralizowane wody ze zbiornika wywołują określone konsekwencje dla chemizmu wód podziemnych[...]
EN The phenomenon of soil saltinity - related to getting through to the forelands of over-sediment salty water stored in the tailings impoundment "Iron Bridge" - was introduced in the paper. Highly-mineralised water infiltrating from the tailing impoundment induce certain consequences for the chemism o[...]
7
75%
Inżynieria Ekologiczna
2001 Nr 5 63--69
PL Badaniami objęto gleby będące pod wpływem niedawnych awarii rurociągu solankowego Góra - Mątwy. Ogromne stężenia NaCI w nasyconym ekstrakcie glebowym, dochodzące do 1/3 stężenia solanki spowodowały zniszczenie pokrywy roślinnej i naturalnej struktury gleby oraz zmniejszenie zdolności przesiąkania ro[...]
EN The studies were carried out in soils influenced by recent the Góra - Mątwy brine pipeline damages. The very high concentrations of NaCI in saturation extract (up to 1/3 of brine concentration) caused the damage of the plant cover, the destruction of the soil natural structure and the decrease of th[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W rezultacie niekontrolowanego wypływu słonych wód kopalnianych z rurociągów je transportujących następuje degradacja, a nawet dewastacja gleb. Tym samym, z mocy prawa, podlegają one rekultywacji - szeregowi działań przywracających im funkcjonalność. Działania rekultywacyjne są zróżnicowane przy ró[...]
EN In result of uncontrolled outflow of salty mine waters from pipelines it transporting follows the degradation, and even the devastation of soils. These situations are subject, with power of law, of the soils reclamation - the row of workings restoring them the functionality. The granulometric compou[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2015 nr 157 (37) 14--25
PL Celem niniejszej pracy była analiza wpływu prac wiertniczych prowadzonych na terenie Kopalni Soli „Solino” S.A. w Górze k. Inowrocławia na właściwości gleb oraz stan drzewostanu. Badania wykazały, że prace te, głównie poprzez oddziaływanie aerozoli, miały wyraźny wpływ na wzrost zasolenia analizowan[...]
EN This paper aimed at analysing the influence of salt drilling operation on soil properties and the state of health of trees. The study was conducted in the area of the salt mine in Góra near Inowrocław (north-central Poland). Due to the impact of aerosols, the high salt accummulation in soils in the [...]
10
63%
Journal of Water and Land Development
2008 no. 12 59-70
PL Badania prowadzono w dolinie Neretwy, w południowej części chorwackiego obszaru krasowego, na którym działania hydrotechniczne w zlewni doprowadziły do napływu wody morskiej do warstw wodonośnych i w konsekwencji spowodowały zasolenie gleb w delcie rzeki. Region charakteryzuje się dużym potencjałem [...]
EN The research was set up in the Neretva River valley in the Southern part of Croatian Karst area, where implementation of modern hydrotechnical practices within the river catchment's area led to intrusion of seawater to groundwater resulting in soil salinization in the delta. The region has great agr[...]
11
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Zaprezentowano wyniki badania zasolenia gleb śródmieścia Łodzi poprzez pomiary wybranych wielkości fizykochemicznych. Scharakteryzowano przestrzenną zmienność zasolenia w centrum miasta. Przedstawiono analizę statystyczną korelacji pomiędzy zasoleniem i zmierzonymi parametrami. Stwierdzono występowa[...]
EN Paper presents the results of salinity measurements in Łodź city centre. Salinity research regarding to chosen physico-chemical properties was characterized. Spatial variability of salinity in city centre was described. Analysis of soils salinity in proportion to the growth of distance from the road[...]
12
63%
Ekologia i Technika
PL Proces zasolenia gleb jest jedną z form degradacji środowiska, spowodowanym zachwianiem równowagi chemicznej gleby. W naturalnych warunkach pomiędzy roztworem glebowym, kompleksem sorpcyjnym i organizmami bytującymi w glebie istnieje stała wymiana poszczególnych jonów, a w wielu wypadkach całych zwi[...]
EN Salinity is one of the processes which causes environment degradation by disturbing chemical balance of soil. In natural conditions there is continuous ion and compound exchange between soil solution, soil sorption complex and soil organisms which lead to keeping the constant balance of soil. Occurr[...]
13
51%
Polish Journal of Ecology
EN The effects of pH, electrical conductivity (EC), soluble cations (Na[^+], K[^+], Ca[^2+], Mg[^2+]), and soluble anions (HCO[3^-], Cl[^-], SO[4^2-]) on vegetation zonation in a salt-marsh community (Black Sea coast) were investigated on two localities at Black Sea Coast differing as to the altitude, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last