Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasoby węgla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2008 Nr 3 20-21
2
86%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2013 nr 85 287--294
PL W roku 2000 zakończono wydobycie węgla w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Resztkowe, rozproszone zasoby bilansowe siedmiu złóż wynoszą około 360 mln ton węgli, głównie typów 34-42. Występują one w bardzo trudnych warunkach geologiczno-górniczych eksploatacji. Ponowne zagospodarowanie złóż tradycyjnym[...]
EN In 2000 coal extraction was completed in the Lower Silesian Coal Basin. Residual, dispersed resources of seven deposits amount to about 360 million tons of coal, mainly of types 34-42. They are in very difficult geological and mining conditions. Their redevelopment with use of traditional methods is[...]
3
86%
Karbo
2009 Nr 4 190-196
PL Dokument rządowy pt. "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku" przewiduje utrzymanie znaczącej roli węgla w energetyce oraz jego wykorzystanie do produkcji paliw gazowych i ciekłych. W artykule omówiono krajowe zasoby węgli kamiennych i brunatnych. Dokonano oceny bazy węglowej dla przemysłu koksow[...]
EN Governmental document "Poland's energy policy until 2030" foresees to maintain the significant role of coal in power industry and utilization of coal for production of gaseous and liquid fuels. Paper describes domestic reserves of hard coals and lignite (brown coal). Coal resources were assessed as [...]
4
86%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 452 7--14
PL W artykule przeprowadzono analizę ilościową zasobów węgla kamiennego, które skreślono z ewidencji w kopalni Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Scharakteryzowano przyczyny tych skreśleń oraz niektóre parametry geologiczno-górnicze i jakościowe. Z przeprowadzonych badań wynika, że część rozpatrywanych[...]
EN The paper contains a quantitative analysis of the resources deleted from the register, a description of reasons for such decisions and an analysis of mining-geological conditions of resources. The investigations were conducted in a hard coal mine in the Upper Silesian Coal Basin. The investigations [...]
5
86%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono zmiany zachodzących w bazie zasobów bilansowych, przemysłowych i operatywnych węgla kamiennego w kraju w latach 1999—2003. Żywotność kopalń, przedstawiona w „Planie dostępu do zasobów…”, obliczona została na podstawie wydobycia poszczególnych kopalń i wielkości zasobów opera[...]
EN Paper presents the changes in recoverable, developed, and mineable hard coal reserves in Poland in the years 1993—2003. Reserves-to-Production (R/P) ratios, presented in the document “The plan for accessing coal reserves…” were calculated on the basis of coal production of particular coal mine and i[...]
6
86%
Przegląd Górniczy
PL W artykule zamieszczono wyniki przeprowadzonej oceny zasobów węgla kamiennego w GZW dla celów podziemnego zgazowania węgla. Praca przedstawia ocenę kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A. Analiza zasobów węgla kamiennego na potrzeby zgazowania metodą szybową obejmowała następujące parametry kryt[...]
EN This paper describes the results of hard coal resources assessment for underground coal gasification (UCG) in the Upper Silesian Coal Basin. This study was executed in the framework of the project: “Development of coal gasification technology for high production of fuels and energy”, supported by th[...]
7
86%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Proces podziemnego zgazowania węgla często wskazywany jest jako alternatywny dla klasycznej eksploatacji, umożliwiający wykorzystanie zasobów węgla, także tych, które są niedostępne lub trudne do wydobycia dla konwencjonalnych metod górniczych. Na podstawie analizy osiągalnych danych odnośnie proces[...]
EN There are numerous enthusiastic opinions on UCG possibilities. UCG is presented often as suitable for the utilization of coal resources which are inaccessible or difficult for conventional mining. Application of UCG coal basins in Poland is limited by their specific geological features. The most imp[...]
8
86%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 269 13-32
PL W artykule przedstawiono analizę zmian struktury i wielkości zasobów w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Wykazano znaczące zmniejszenie w latach 1989-2003 wielkości zasobów geologicznych, bilansowych i przemysłowych przy równoczesnym wzroście wielkości zasobów pozabilansowych.
EN The article presents an analysis of the structure and scale of, and changes in, the coal resources of the Upper Silesia Coal Measures. It shows the considerable decrease in the scales of geological, recoverable and developed reserves during the period 1989-2003 and the increase in non-recoverable re[...]
9
86%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 5 97--101
PL W granicach złóż węgli w Polsce dostępnych dla eksploatacji konwencjonalnej do głębokości 1000 m możliwości stosowania podziemnego zgazowania węgla są bardzo ograniczone. Na głębokości 1000-1500 m występuje według różnych oszacowań 17-36 mld t węgla, w tym około 60% w pokładach o miąższości ponad 1,[...]
EN The possibilities of underground gasification of coal is extremely limited in polish deposits conventionally mined up to the 1000 m depth. Below that depth up to 1500 m there are considerable coal resources: 17-36 mln t according to various estimates, 60% of which is occurs in seams over 1,5 m thick[...]
10
72%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2013 nr 85 273--295
PL W artykule przedstawiono analizę zasobów węgla kamiennego w Polsce według stanu na dzień 31.12.2012 r., w świetle zrównoważonego rozwoju krajowego przemysłu wydobywczego. Dokonano analizy stanu bazy zasobowej zarówno co do zasobów bilansowych, przemysłowych, jak i operatywnych. Syntetycznie scharakt[...]
EN The article presents analysis of hard coal reserves in Poland as of 31 December 2012 in the light of sustainable development of Poland's mining industry. The detailed analysis of resource base as to balance coal resources as well as industrial and operational reserves has been made. Balance coal res[...]
11
72%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Przedstawiono dotychczasowy stan rozpoznawania zasobów węgla kamiennego w niektórych złożach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Analiza opiera się na danych, jakimi dysponują działy mierniczo-geologiczne kopalń w odniesieniu do partii złóż będących przedmiotem przewidywanej eksploatacji, zgodnie z za[...]
EN Present state of coking coal resources recognition in the some deposits of Jastrzębie Coal Company was presented. Analysis is based on the data from surveying-geological sections of coal mines in relation to parts of deposits, which will be extracted in the future. Coal seams in relation to present [...]
12
72%
Polityka Energetyczna
PL Przyczyną napisania artykułu jest świadomość tego, co dzieje się i co dziać się jeszcze może na rynkach surowców energetycznych w przyszłości, a także obserwowane zjawisko ultra szybkiego ubytku zasobów węgla koksowego. Zbliża się szybkimi krokami tzw. szczyt Hubbert'a (rys. 1), czyli maksimum wydob[...]
EN The reason of writing this article is the knowledge about what is happening and what will happen on the fuels markets and also the noticing the fast coking coal reserves decrements. Hubbert's peak is approaching (maximum of oil output), after which the decrement of output will become a fact with the[...]
13
72%
Przegląd Górniczy
2018 T. 74, nr 4 31--36
PL Artykuł porusza kwestie związane z sektorem wydobywczym węgla kamiennego oraz jego przeróbki w Polsce oraz Wietnamie.. Polska posiada trzy ważne zagłębia węgla kamiennego: Lubelskie Zagłębie Węglowe (LZW), Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW) i Dolnośląskie Zagłębie Węglowe (DZW). W Wietnamie głównym[...]
EN This paper describes issues related to the hard coal mining sector and coal processing in Poland and Vietnam. In Poland, there are three important coal regions: Lublin Coal Basin (LZW), Upper Silesian Coal Basin (GZW) and Lower Silesian Coal Basin (DZW). In Vietnam, the main coal basins are Quang Ni[...]
14
72%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2008 nr 429 153-156
PL Transformacja ustrojowo-gospodarcza, związana z wprowadzaniem gospodarki rynkowej, spowodowała w polskim górnictwie obok niewątpliwego wzrostu efektywności gospodarowania, w tym znaczącego wzrostu wydajności pracy, również negatywne i niepożądane skutki uboczne, do których należy zaliczyć przede wsz[...]
EN A transformation in government system and economy, connected with the introduction of free market economy, resulted in evident increase in management process effectiveness (including an increase in labour productivity). However, there are also some negative and unwanted side effects e.g. a remarkabl[...]
15
72%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2012 nr 83 147-162
PL W artykule przedstawiono analizę zasobów węgla kamiennego w Polsce według stanu na dzień 31.12.2011 r., w świetle założeń zrównoważonego rozwoju krajowego przemysłu wydobywczego. Dokonano szczegółowej analizy stanu bazy zasobowej zarówno co do zasobów bilansowych, przemysłowych, jak i operatywnych. [...]
EN This article presents analysis of hard coal reserves in Poland as of 31 December 2011 in light of assumptions regarding sustainable development of Poland's mining industry. A detailed analysis was conducted of the resource base - the balance coal reserves as well as industrial and operational reserv[...]
16
72%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono krajowe zasoby węgli, omówiono pochodzenie pierwiastków śladowych w węglu i ich zachowanie w procesie spalania. Omówiono zanieczyszczenia towarzyszące złożom węgla i procesy zgazowania węgla. Przedstawiono celowość zgazowania węgla i możliwość zastosowania metod przeróbki ko[...]
EN The paper discuss the national coal resources and origin of trace elements in coal and their characteristics. The pollution associating coal deposits and coal gasification processes were discussed. Furthermore, the purpose of coal gasification and possibility of application of mineral processing met[...]
17
72%
Polish Journal of Ecology
2018 Vol. 66, nr 4 325--336
EN Forest soils potentially store a large pool of carbon and phosphorus. A deep understanding of the total carbon and phosphorus stock in forest soils is vital in the assessment of the nutrients dynamics in forest ecosystems. This study examined the effects of elevation, soil depth, and climatic variab[...]
18
72%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono zachodzące tendencje w światowej gospodarce energetycznej, a na tym tle sytuację energetyczną Polski. Szczegół na uwagę zwrócono na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, wykorzystanie surowców energetycznych i koszty ich pozyskania. Przedstawiono możliwe warianty[...]
EN World energy management trends, and on this background energy situation of Poland, are presented. Special attention is paid to the necessity to ensure the energy security of the country, the use of energy raw materials and their winning costs. Possible energy demand variants up to the year 2025 are [...]
19
72%
Logistyka
2014 nr 3 6739--6746
PL Węgiel kamienny to kolejne – po ropie naftowej i gazie ziemnym – paliwo kopalne, które powstało w skorupie ziemskiej w wyniku rozkładu szczątków organicznych. Z jednej strony jest doskonałym surowcem energetycznym, który ma szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Z drugiej [...]
EN Coal is another - after oil and natural gas - a fossil fuel, which was established in the earth's crust as a result of decomposition of organic debris. On the one hand, it is an excellent energy resource, which is widely used in various industries and the economy. On the other hand, its combustion i[...]
20
58%
Archives of Mining Sciences
2016 Vol. 61, no. 2 335--350
PL W artykule dokonano przeglądu polityki państwa polskiego wobec górnictwa węgla kamiennego. Przeanalizowano jak kształtowały się w dokumentach strategicznych prognozy w zakresie wydobycia i zużycia węgla kamiennego, wielkości eksportu i importu oraz jego znaczenie dla sektora energetycznego. Głównym [...]
EN This paper reviews the coal policy of Poland. It analyzes the forecasts of production and consumption of hard coal, the size of exports and imports and its importance for the energy sector on the basis of strategic documents. The main aim of the article is to show the role of hard coal in the fuel -[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last