Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasada Hamiltona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono analizę układu napędowego silnika indukcyjnego z długim elementem sprężystym. Element sprężysty przedstawiono jako układ o parametrach rozłożonych. Równania różniczkowe stanu elektromechanicznego przedstawione w postaci normalnej Cauchy'ego. Wyniki symulacji komputerowych są wy[...]
EN In the paper the analysis of the induction motor with a long elastic element is presented. The elastic element is considered as a system with distributed parameters. The differential equations of an electromechanical state are presented as the Cauchy's standard form. The results of computer simulati[...]
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 1 133--136
PL W pracy, na podstawie uogólnionej interdyscyplinarnej metody wykorzystującej modyfikację zasady Hamiltona z uwzględnieniem rozszerzenia funkcji Lagrange’a sformułowano model matematyczny układu elektroenergetycznego, który składa się z jednofazowego transformatora mocy, dwuprzewodowej linii zasilani[...]
EN In the paper the mathematical model of a power system is presented. The model was formulated on the basis of the generalized interdisciplinary method that uses a modification of Hamilton principle including extending function of Lagrange. The power system considered consists of single-phase power tr[...]
3
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 53--55
PL W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w układzie napędowym walcarki o sztywnej transmisji ruchu. Badany układ składa się z dwóch silników indukcyjnych dużej mocy, które napędzają cylindry walcarki. System rozpatruje się jako układ o parametrach skupionych. Dla formowania różniczkowych [...]
EN In the paper the analysis of electromechanical processes in drive system for rolling mill with rigid torque transmission is presented. The abovementioned drive system, that bases on lumped parameters, consists of two high-power induction motors driving the rolls of rolling mill. The method based on [...]
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono model matematyczny układu elektroenergetycznego stosując interdyscyplinarną metodę modelowania, która wykorzystuje modyfikację integralnej zasady wariacyjnej Hamiltona. Analizowany układ składa się z nieliniowego transformatora mocy, który jest podłączony przez asymetryczną lin[...]
EN This paper presents a mathematical model of power system. The interdisciplinary method, based on a modification of Hamilton’s integral variational principle, is used in order to model the system. The analyzed system consists of a nonlinear power transformer that is connected to the unbalanced energy[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono model matematyczny transformatora mocy, który pracuje w stanach pracy niesymetrii zasilania i obciążenia. Równania różniczkowe opisujące stany pracy transformatora wyprowadzono z wykorzystaniem interdyscyplinarnej metody, która opiera się na modyfikacji integralnej zasady waria[...]
EN In the paper a mathematical model of a power transformer has been presented. The transformer operates at asymmetric supply and load states. The differential equations which describe its working regime have been derived using an interdisciplinary method based on a modification of integral variational[...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono model matematyczny głębokożłobkowego napędu asynchronicznego z długim elementem sprężystym. System rozpatrywano jako układ o elektrycznych i mechanicznych parametrach rozłożonych. Dla opracowania różniczkowych równań stanu wykorzystano nawą interdyscyplinarną metodę, która bazu[...]
EN In the paper a mathematical model of a deep-slot asynchronous drive with an elastic element is presented. The system is considered as having distributed electrical and mechanical parameters. In order to derive differential state equations a novel interdisciplinary approach was used, based on a modif[...]
7
63%
Archives of Mechanics
EN The dynamic balance equations for bubbly liquids are deduced by evaluating the variation of a spatial Hamiltonian functional for immiscible mixtures. The constraint of incompressibility for the liquid is considered by choosing suitable "paths" of variation for the functions which describe the motion[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 1 195-198
PL W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne zachodzące w walcarce hutniczej. W modelu matematycznym opisującym zjawisko przemiany elektromechanicznej zachodzące podczas pracy urządzenia uwzględniono podatną transmisją ruchu o rozłożonych parametrach mechanicznych. Badany układ składa się z d[...]
EN In the paper the results of analysis of electromechanical processes occurring in a metallurgical rolling mill are presented. The flexible motion transmission described by distributed mechanical parameters is considered in the mathematical model of electromechanical transformation associated with ope[...]
9
63%
Diagnostyka
EN In the present paper, the frequencies and mode shapes of a clamped beam carrying a point mass, located at different positions, are investigated analytically and a parametric study is performed. The dynamic equation is written at two intervals of the beam span with the appropriate end and continuity [...]
10
63%
Modelowanie Inżynierskie
2017 T. 33, nr 64 108--113
PL W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienie brzegowe dotyczące drgań swobodnych teleskopowego siłownika hydraulicznego jednostronnego działania, poddanego obciążeniu Eulera. Na podstawie zagadnienia brzegowego, sformułowanego na podstawie kinetycznego kryterium stateczności (przy wykorzystaniu zasa[...]
EN This thesis revolves around boundary value problem involving free vibrations of a hydraulic telescopic single acting cylinder, subjected to Euler’s load. Calculations concerning free transverse vibrations were performer based on boundary value problem, formulated in reference to kinetic stability cr[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 1 21--24
PL W pracy rozpatrywano zasady interdyscyplinarnego modelowania procesów nieustalonych w zespole elektrycznym. Składa się on z napędów z silnikami synchronicznymi o złożonej transmisji ruchu, które są zasilane z transformatora mocy. Wały napędowe silników przedstawiono jako ciągły układ o rozłożonych p[...]
EN In the paper the principles of interdisciplinary modelling of transient processes in an electrical set are considered. This electrical set consists of synchronous motors with a complex transmission of mechanical power and power transformer which energizes the motors. Transmission shafts of the motor[...]
12
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 2 (110) 103--109
PL W pracy, sformułowano ogólny model matematyczny zespołu elektroenergetycznego składającego się z generatora asynchronicznego, wariatora oraz asymetrycznego obciążenia RL. Równania stanu zapisano w postaci normalnej Caushego. Przeprowadzono analizę numeryczną procesów nieustalonych zachodzących w bad[...]
EN In the paper a general mathematical model of an electric power system is formulated. The system consists of asynchronous generator, variator an unbalanced three-phase resistive-inductive load circuit. State equations in Cauchy’s standard form are given. A numerical analysis of transient processes, o[...]
13
45%
Elektrotechnika i Elektronika
2002 T. 21, z. 1 82--89
PL W artykule przedstawiono metodę analizy dynamiki układów elektromechanicznych z parametrami rozłożonymi. Dynamikę układu napędowego z parametrami rozłożonymi zapisano w oparciu o równanie różniczkowe cząstkowe-równanie falowe. Model matematyczny opisujący w sposób ogólny dynamikę napędu stworzono w [...]
EN The dynamics analysis for distributed-parameters and concentrated- parameters system drive's are presented in this paper. The distributed-parameters system drive's dynamics has described by use partial differential equation - wave equation. This equation for system drive's has solved by change to di[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last