Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1764
first rewind previous Strona / 89 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Ekonomia
PL Artykuł zawiera tezę o nieodłącznym udziale myślenia strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Okres trwającej wciąż transformacji gospodarki polskiej wymaga od przedsiębiorców nowego podejścia do analizy warunków funkcjonowania firmy w dynamiznym otoczeniu.
EN "The article contains thesis about inseparable part of strategic thinking in management of enterprise. Present time of transformation of Polish economy still requires from Polish managers to analyse condition of funcionality companies in ""dynamic environment""."
2
63%
Problemy Jakości
EN Most often practical is the traditional management by system of rewards and punishments and their modern versi'on - management by objectwes. With such approach in his own works disputed among other things Deming, and in Poland format described this and initiated in her own firm A.Blikle under the na[...]
3
63%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL Stworzenie odpowiedniego systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie wymaga objęcia wszystkich sfer jego działalności. Teoretyczne koncepcje wydzielonych, oddzielnych systemów, takich jak rachunkowości, logistyka i controlling powinny dążyć do integracji wzajemnych powiązań[...]
EN The creation of suitable informative system helping the management in enterprise requires assumption of all spheres of his activity. Theoretical conceptions dealt out, separate systems, such how accountancy, logistics and controlling should aim to integration mutual connections and tasks. The Contro[...]
4
63%
Przegląd Komunalny
2004 nr 9 65-65
PL Zlecać czy zrobić samemu? Nie można mówić o generalnej zasadzie, że zlecanie powoduje zmniejszenie kosztów działalności. Niejednokrotnie tak, ale jedynie kosztów osobowych, natomiast zapominamy o tym, że nasz zleceniobiorca nie będzie świadczył usługi na zasadach charytatywnych.
5
63%
Logistyka
2006 nr 1 21-23
6
63%
Problemy Jakości
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
1998 Nr 48 65-77
PL W artykule przedstawiono przegląd definicji TQM, zanalizowano ich strukturę, dokonano klasyfikacji ich elementów oraz podano własną propozycję definicji. Wskazano na zagrożenia, jakie występują w stosunku do TQM, oraz krąg stron zainteresowanych wprowadzeniem TQM. Przytoczono wyniki polskich i niem[...]
EN The review of TQM definitions, the analysis of their structure, the classification of elements and the own proposal of TQM definition are presented in this paper. The threats for TQM are pointed out. The parties interested in introduction of TQM are analysed. Shown are results of Polish and German [...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
1999 z. 4 25-42
PL Problemem współczesnych organizacji jest przystosowanie się do coraz bardziej złożonego otoczenia. W każdym przedsiębiorstwie sprawny przebieg procesów funkcjonowania i rozwoju zależy od sfery zarządzania. Z kolei sprawność procesów zarządzania uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Spośród nich na s[...]
EN Adjustment to more and more multiple envitonment is the problem of present day organizations. The efficient development of each company depends on the management sphare, the efficiency of management process is conditioned by many factors especially by those inherent in the company - proved and brand[...]
9
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przytoczono przyczyny restrukturyzacji, zdefiniowano to pojęcie, wymieniono i scharakteryzowano logicznie powiązane etapy procesu restrukturyzacji tworzące cykl. Omówiono otoczenie dalsze i bliższe, określono metody diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa oraz warunki, jakim powinny odpowiadać je[...]
EN The origin and logical interconnections of the restructuring process forming a cycle were presented and discussed.
10
63%
Informatyka
PL O hurtowniach danych zwanych też magazynami informacji pisze się ostatnio dużo w czasopismach fachowych, twierdząc najczęściej, że są one uniwersalnym narzędziem potrzebnym w każdym przedsiębiorstwie. Czy tak jest w istosie?
11
63%
Informatyka
1998 nr 9 34-37
PL Niniejszy artykuł jest próbą wskazania kilku zasad nowego podejścia do jakości, opartego na koncepcji jakości totalnej (TQM - total quality manegement), która wyznaje zasadę, że w każdej działalności najważniejszy jest człowiek, potrafiący stworzyć produkt wysokiej jakości zawsze tam, gdzie tej jako[...]
12
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 7 3-7
13
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 10 3-5
14
63%
Problemy Jakości
PL Zarządzanie przez jakość, będąc pewnym rodzajem kultury organizacyjnej - wysuwającej na pierwszy plan kwestię jakości i dążenie do osiągania perspektywicznego sukcesu przez satysfakcjonowanie klienta, stanowi "filozofię" przedsiębiorstwa, a nie technikę jego działania. TQM oznacza jednak nie tylko z[...]
15
63%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule omówiono podstawowe czynniki kształtujące rozwiązania w zakresie zarządzania małą firmą. Dokonano analizy obecnych rozwiązań w zakresie planowania i kontroli w takich przedsiębiorstwach. Przedstawiono główne kierunki działań w zakresie edukacji menedżerskiej oraz prac badawczych nad model[...]
EN The article identifies basic factors which can influence on small enterprises management's solutions. The paper analyzed present planning, control and informative systems resolutions. The special attention is concentrating on the main directions of management education which refer to the owner and e[...]
16
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 9 14-17
PL Powojenny dynamiczny rozwój gospodarki japońskiej spowodował znaczny wzrost zainteresowania tym krajem. Liczni badacze i przedstawiciele zachodnich przedsiębiorstw próbowali dotrzeć do źródeł japońskiego sukcesu. Rosnąca konkurencja ze strony japońskich firm wymagała od europejskich i amerykańskich [...]
17
63%
Elastomery
PL Kaizen to strategia, która zrewolucjonizowała gospodarkę japońską na przestrzeni ostatnich 30 lat. Działania Kaizen mogą być zorientowane na poprawę produktywności, poprawę jakości, usprawnianie organizacji stanowisk roboczych, redukcję strat, na rozwiązywanie doraźnych sposobów obniżenia kosztów pr[...]
18
63%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2005 T. 9, z. 3 723-730
PL W pracy zaprezentowano problem zarządzania siecią sklepów wielkopowierzchniowych. Przedstawiono program pozwalający zminimalizować koszty funkcjonowania sieci sklepów na drodze symulacji, obejmującej przybywanie klientów, sprzedaż towarów, dostawy towarów do sklepów oraz transport towarów pomiędzy p[...]
EN The paper describes the problem of management of hypermarkets' network. Program, which allows to minimize operating costs of hypermarkets' network using simulation, is presented. Simulation includes arriving of customers, sale of commodities, delivery of commodities to hypermarkets and transport of [...]
19
51%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 8 218-225
PL W ramach wykonywanych zadań człowiek narażony jest na szereg negatywnych czynników fizycznego środowiska pracy. Do najbardziej powszechnych należy nieodpowiednie oświetlenie pomieszczeń pracy. Oświetlenie wpływa na samopoczucie i zadowolenie z pracy. Kolejnym czynnikiem jest hałas. Jego długotrwałe [...]
EN In so doing the person is subjected to several negative factors of physical work environment. The most common is inadequate room lighting work. Lighting affects the well - being and job satisfaction. Another factor is noise. His long-term effects on humans lead to fatigue, or even deafness. The cons[...]
20
51%
Przegląd Komunalny
2014 nr 1 60--61
PL W ramach przewidywanych zmian w systemie zamówień publicznych omawiamy projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publicznym, której sprawne funkcjonowanie jest niezbędne dla realizacji nowych wyzwań, jakie niesie za sobą unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020. O tym, że ustawa o partnerstwie[...]
first rewind previous Strona / 89 next fast forward last