Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie zakupami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 8 29-31
PL Jeśli człowiek jest uznawany za najważniejszy zasób w przedsiębiorstwie, to oczywista jest troska o jak najlepszą jakość kadr, w tym także system jej doskonalenia. W sytuacji coraz częstszego postrzegania funkcji zakupów jako strategicznego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa istotna staje się o[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zaprezentowano ewolucję znaczenia terminu 'marketing' i koncepcję wykorzystania podejścia marketingowego w sferze zakupów. Dokonano porównania poszczególnych etapów marketingu sprzedaży i marketingu zakupów (zaopatrzenia) oraz celów, do osiągnięcia których się dąży. Przedstawiono zadania stawiane pr[...]
EN One presented the evolution of the meaning of 'marketing' notion and the idea of using the marketing approach in purchasing. The comparison of the stages of purchasing and selling marketing and their aims was made. One indicated the tasks of purchasing marketing in the enterprise and the conditions [...]
3
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 6 2-7
4
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 3 2-5
5
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 2 26-27
PL Jeden z ostatnich raportów firmy doradczej Aberdeen Group nosi tytuł "The CPO's Strategic Agenda". Opierając się na wywiadach z kadrą zarządzającą ponad 200 firm (65% z Ameryki Północnej, 30% z regionu EMEA, 5% z obszaru Azji i Pacyfiku), analitycy Aberdeen Group zebrali najważniejsze wyzwania, prze[...]
6
80%
Logistyka
2017 nr 5 52--53
PL Część pierwsza artykułu została poświęcona zagadnieniu kształtowania i ewolucji Zamówień Publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych do formy obecnej wraz z wynikającymi ze wspomnianej ustawy obowiązkami, do których stosowania zobligowane są między innymi instytucje budżetowe. Poruszona zosta[...]
7
80%
Logistyka
2005 Nr 3 44-47
8
70%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 3 2-7
PL Zastosowanie handlu elektronicznego w kontaktach między firmami pozwala na samoobsługową działalność przedsiębiorstwa oraz wzbogaca możliwości budowy elektronicznego łańcucha dostaw łączącego firmę z partnerami biznesowymi. W artykule wykorzystano przykład Grupy Kapitałowej "Eldorado" i opisano stwo[...]
9
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2009 nr 5 10-13
PL Analizując potencjał ukryty w zarządzaniu zakupami i zaopatrzeniem, warto zwrócić uwagę na korzyści płynące z uczestnictwa w grupach zakupowych. Grupy zakupowe (zwane też konsorcjami) mogą stanowić istotne narzędzie ułatwiające dostęp do unikalnych surowców. Dają także możliwość rozważenia restruktu[...]
EN Analyzing the potential hidden in purchasing management, it is worth to consider participation in organized purchasing groups. They can plan an important role in accession to unique raw materials. Cooperation within purchasing group might be a good occasion to reconsider purchasing process organizat[...]
10
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 7 2-10
PL Trwa dyskusja wśród praktyków i naukowców na temat roli, jaką zakupy pełnią w przedsiębiorstwach. Większość twierdzi, ze zakupy stają się strategiczną funkcją przedsiębiorstwa, która pełni istotną rolę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firmy. W tym roku miała miejsce pierwsza próba zbadania te[...]
EN There is a discussion among practitioners and academicians what role purchasing is playing in corporations. Most claim that purchasing is becoming a strategic function which plays an important role in gaining competitive advantage. This year there has been a first attempt to investigate this phenome[...]
11
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 1 24-26
12
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 2 2-6
PL Złożony proces reorganizacji zakupów przedstawiony w tym artykule można z całą pewnością zaliczyć do dobrych praktyk biznesowych, które warto popularyzować. EW SA to przedsiębiorstwo wielozakładowe, skupiające trzy elektrociepłownie i dwie ciepłownie. Spółka jest największym w Polsce producentem ene[...]
13
51%
Przegląd Górniczy
2010 T. 66, nr 9 126-130
PL Powszechność procesów zakupu, zarówno dla celów dalszego przetwarzania, jak i dalszej odsprzedaży sprawia, że funkcja zakupu w każdym przedsiębiorstwie odgrywa ważną rolę. Kształtowanie strategii zakupowych powinno być jedną z kluczowych umiejętności i kompetencji firm mającą wpływ na zdobywanie prz[...]
EN Commonness of purchase processes, as well for further processing as further sale causes, that the purchase function plays important part in every enterprise. Purchase strategy shaping should be one of the key abilities and competences of companies, influencing gaining the competitive advantage. The [...]
14
51%
Logistyka
2015 nr 3 5802--5806
PL Wstęp: Celem artykułu jest ustalenie możliwości rozwoju doskonalenia operacyjnego zarządzania zakupami na rynku B2B na przykładzie branży dystrybucji instalacji grzewczych i sanitarnych. Poruszane zagadnienia obejmują specyfikę dystrybucji instalacji grzewczych i sanitarnych oraz dostosowane do nich[...]
EN Background: The aim of this article is to establish the possibilities of development of operational excellence in purchasing management on B2B market on the example of the distribution of the heating and sanitary installations. Discussed issues relate to the specificity of the distribution of the he[...]
15
36%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 519--530
PL Po wejściu do Unii Europejskiej polskie organizacje są zobowiązane do przestrzegania przepisów unijnych, związanych z wymaganiami oceny zgodności wyrobów. Wdrożenie i certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji dla konstrukcji stalowych stanowi podstawę do wydania deklaracji zgodności użytkowej wyrob[...]
EN After entering EU, Polish organizations are obliged to respect European regulations on conformity assessment of products. Implementing and certification of construction product regulations for steel constructions is the basis of issuing a declaration of performance and labeling the product with CE m[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last