Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 307
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie wiedzą
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zarówno w literaturze, jak i w praktyce, w sposób coraz bardziej wyraźny podkreśla się znaczenie wiedzy dla procesów gospodarczych. Dostrzeżenie tego faktu było bezpośrednim motywem powstania i coraz szybszego rozwoju "zarządzania wiedzą" (knowledge management) - jedni mówią, że naukowej koncepcji ([...]
EN The significance of knowledge for the economical processes is being clearly emphasized both in the literature and in ihe world of practice. The recognition of this fact was a direct impulse for creation and rapid growth of "knowledge management" - as some say, a scientific management theory (concept[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 23 193-203
EN The paper presents the idea of semantic network and possibilities to exploit it in contemporary knowledge management systems. Selected standards of knowledge representations in semantic networks also has been described. Special attention has been paid to knowledge management tools based on social so[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 23 179-191
EN The aim of this article is displaying the knowledge management conception through analysis and taxonomy of terms related to knowledge processes, approaches to knowledge management, knowledge practices (methods, techniques and instruments) and to computer technologies supporting this area.
5
63%
Problemy Jakości
EN The proliferation of ideas and concepts on knowledge management (KM) lost its impetus In the late 1990's. The 'spiritual leaders' of the KM movement such as KarL-Erik Sveiby or Leif Edvinsson did not find many foLLowers. Instead a large number of 'KM peddlers' overtook the movement, especially repre[...]
6
63%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2004 T. 49, z. 3 211-217
PL Artykuł opisuje zagadnienia zarządzania wiedzą w teorii i praktyce, wskazuje także na istotne powiązania pomiędzy stosowanymi systemami zarządzania wiedzą a systemem motywacji.
EN This article descript knowledge management in theory and practice, shows correlation between applied knowledge management systems and motivation system.
7
63%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Knowledge management (KM) is one of the dynamically developing concepts of management - numerous Publications or conferences in this domain prove it, but its practical application is not yet common. The reasons for such state of affairs may be perceived in the lack of substantial methodology of proc[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1239-1248
EN In the article the essence of knowledge management and it's main aspects: economical, organizational, technical, legal and social. Then the social aspect is especially considered. The autor focuses on: proper quality of work life, healthy organization, knowledge workers and communities of practice, [...]
9
63%
Problemy Jakości
EN The author states that for many employees gaining a certificate of meeting the requirements of a management system is the final outcome of the activities taken. A surge of enthusiasm upon a visible improvement in the organisation functioning is usually followed by a period of stagnation and waiting [...]
10
63%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule scharakteryzowana została koncepcja zarządzania wiedzą. W szczególności omówiono cechy organizacji inteligentnej, wskazano podstawowe bariery wykorzystania wiedzy w organizacji oraz zdefiniowano samo pojęcie zarządzania wiedzą. Ponadto zostały przytoczone przykłady skutecznego zastosowani[...]
EN The paper provides the description of knowledge management concept. In particular characteristics of intelligent organization are discussed, basic barriers of taking advantage of knowledge in organization are pointed and the knowledge management concept is defined. Some effective applications of kno[...]
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Współczesne przedsiębiorstwo staje przed problemem radzenia sobie z opisaniem nowej rzeczywistości organizacyjnej za pomocą znanych i wypracowanych w mijającej epoce metod i technik. Jest to problem wszystkich w istocie organizacji i polega on na tym, że rzeczywistość ery wiedzy i informacji nie pod[...]
EN The management is the knowledge the challenge for working and the organization of present of enterprises. Challenge this is the effect of the civilization changes, what are characteristic for following just breakthrough between industrial eras and knowledge and information. The activation of new pro[...]
12
63%
Problemy Jakości
EN There are exist 4 pillars of knowledge based economy They are: 1.education and training, 2.information infrastructure, 3.eco-nomic motivators and institutional conditions, and 4.innovations systems. The intellectual potential or capital of every company is obviously linked to the type of management [...]
13
63%
Problemy Jakości
EN The crucial role of the knowledge in economic activities, and specially in management sciences, is known from many, many years. But just recently the knowledge is as a serious subject considered, applied to management in organizations. And here, the science itself proposes many different indications[...]
14
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Tematem referatu jest pokazanie wieloznaczności i ważności pojęcia wiedza w odniesieniu do procesu zarządzania. Zarządzanie wiedzą ma ścisły związek z pojęciem kapitału intelektualnego i zarządzaniem informacjami. W efekcie elementy te mają duże znaczenie w budowaniu konkurencyjności firmy. Na zakoń[...]
EN The object of the paper is to show of the ambiguity and importance of comprehending the knowledge in reference to the management process. The knowledge management is very close to the notion of the intellectual capital and the information management. As the result these elements have a large meaning[...]
15
63%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze strategią personalną w zarządzaniu wiedzą Wskazano, iż realizując procesy zarządzania wiedzą wykorzystuje się dwie komplementarne względem siebie strategie: personalizacji i kodyfikacji. Strategia personalizacji jest zorientowana na rozwijanie rozległ[...]
EN Questions in article were introduced connected with personal strategy in management with knowledge. It was showed it that regard realizing was used was the processes of management knowledge two strategies: personalization and codification. The strategy of personalization be to be well - versed in on[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2006 Nr 1(2) 93-108
PL Coraz więcej polskich przedsiębiorstw uświadamia sobie konieczność zmian związanych z ukształtowaniem postaw pracowników, określeniem standardów działania, wytworzeniem wartości, które łączyć będą grupy pracownicze w osiąganiu celów fi rmy. Podstawowym celem niniejszego opracowania jest zaprezentowa[...]
EN The paper deals with creating new organizational culture on example of polish fi rm. Nowadays, in the new economy time, the knowledge of employee is very important. Creating learning organization is one of big challenges in economy. The paper summarizes the empirical study conducted in two stages - [...]
17
51%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2008 nr 1 35-52
PL W niniejszym opracowaniu scharakteryzowany został sposób wykorzystania hurtowni danych w systemach wspomagających zarządzanie wiedzą. W pierwszej części opisano systemy zarządzania wiedzą, ich historyczne początki, stan wykorzystania takich systemów w Polsce. Szczegółowo zostały scharakteryzowane: w[...]
EN In this study has been characterized as the use of data warehouse in knowledge management systems. In the first part those systems are characterized. In details are characterized: evident and implicit knowledge, manner of management knowledge and methodology of project design of management knowledge[...]
18
51%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2009 nr 3-4 108-116
PL Dokonano przeglądu rozwoju metod szeroko rozumianej inżynierii wiedzy oraz jej rozlicznych zastosowań i implikacji, włącznie z implikacjami filozoficznymi. Odniesiono je do prac prowadzonych w Instytucie Łączności, a zwłaszcza w Zakładzie Zaawansowanych Technik Informacyjnych. W tak rozumianej inżyn[...]
EN Authors have reviewed the developments of methods used in the widely defined knowledge engineering, including its philosophical implications. This review is referenced to work carried out at National Institute of Telecommunications, in particular at the Laboratory of Advanced Information Technologie[...]
19
51%
Problemy Jakości
EN Knowledge management in last time is seen as a condition of fast social and economic development. Full markets, products' changes, life of products, which still becomes shorter, problems with traditional management systems - it all makes, that sources of success in realization of enterprises' goals [...]
20
51%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 3 121--135
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań, dotyczące stanu zarządzania wiedzą w małych przedsiębiorstwach sektora informatycznego w Polsce. Ocena ta opiera się na wybranych aspektach, opisujących zarządzanie wiedzą, np. takich jak poziom zaawansowania przedsiębiorstw we wdrażaniu analizowanej koncepcji[...]
EN The present article discusses the results of research focused on the condition of knowledge management in small enterprises active in the information technology sector in Poland. The assessment is based on selected aspects describing knowledge management, such as e.g. the degree of advancement regar[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last