Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 81
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie transportem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania transportem w województwie. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt zarządzania traktowanego przedmiotowo uwzględniając wszystkie możliwe jego obszary oraz zarządzanie traktowanego podmiotowo uwzględniając pięć wariantów struktur zarządzania.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W czerwcu 2003 r. częstochowski przewoźnik wprowadził na próbę, na podmiejskiej linii 52, wsiadanie do autobusu wyłącznie przednimi drzwiami. Miało to umożliwić kierowcom kontrolę biletów pasażerów i w ten sposób wyeliminować ewentualnych „gapowiczów”. W artykule opisano przebieg nowego systemu, kt[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Projektowanie strategii, opracowywanie planów działalności w każdej działalności gospodarczej zaczyna się zawsze od od klienta. Obecnie pasażer, podobnie jak jak w wielu innych dziedzinach usługowych, ma wybór usługi przewozowej stosownej do swoich preferencji. Powoduje to zmniejszeniem się zainte[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 6 czerwca 2006 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się seminarium naukowe "Czysty Rynek - Nowa Jakość". W trakcie seminarium zaprezentowanych zostało sześć referatów prezentujące szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą uwalnianie rynku transportu miejskiego oraz różne sposoby zarządz[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 16 stycznia 1946 r. wydany został dekret o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowa Komunikacja Samochodowa". Obecnie na rynku transportowym funkcjonują 172 przedsiębiorstwa, używające wspólnej marki PKS. W 2006 roku świętują one jubileusz sześćdziesięciolecia działalności.
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Dostrzegając znaczenie bezpieczeństwa w kreowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa transportowego, w Ostrowcu Św. SA. podjęto działania zmierzające do wdrożenia strategii zarządzania bezpieczństwem w PKS. Strategię tę zbudowano według filozofii TQM w oparciu o strukturę procesową, gdzie logika jest[...]
7
80%
Logistyka
PL Rozwój transportu oraz rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez przedsiębiorstwa TSL wymusił na organizatorach transportu przystosowanie się do coraz bardziej złożonych potrzeb klientów wymagających od nich zarządzania całym łańcuchem usług związanych z zaopatrzeniem i dystrybucją, a nie tylko o[...]
EN Innovative transport it is not only innovative means of transport and infrastructure but also special computer technologies that include computer hardware, software, communication systems and databases that enable information systems operating and further on supporting management and optimization of[...]
8
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Reformy gospodarcze zapoczątkowane w 1989 roku wprowadziły w Polsce podstawy prawno-instytucjonalne niezbędne dla funkcjonowania mechanizmów rynkowych. Lata dziewięćdziesiąte charakteryzowały się licznymi zmianami systemowymi, do których należy zaliczyć między innymi restrukturyzację państwowych pod[...]
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono rolę pasażera w systemie przewozów publicznym transportem. Podano przykłady z krajów Unii Europejskiej oddziaływania organów samorządowych na transport pasażerski w regionie oraz określono koncepcję "zarządzania transportem w województwie".
10
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) przyjął w kwietniu 2002 r. nazwę 13816:2002 "Transport-Logistyka i usługi - Publiczny transport pasażerski - Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług". Polski Komitet Normalizacyjny uchwałą z dnia 04.11.2003 r. uznał tę normę za Polską Normę nadając je[...]
11
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano modele zarządzania transportem regionalnym w wybranych krajach europejskich (Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania). Przykłady te mogą stanowić wskazówkę przy kształtowaniu polityki regionalnej, a w szczególności przy kreowaniu polskiego modelu zarządzania i finansowani[...]
12
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zagadnienia taryfowo-biletowe są jednym z najsłabiej poznanych obszarów w historii komunikacji miejskiej. Powodem tego stanu rzeczy jest z jednej strony nietrwałość biletu, z drugiej zaś dotkliwy brak materiałów źródłowych. Artykuł przedstawia historię biletów na Górnym Śląsku.
13
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł jest kontynuacją zagadnień opublikowanych w numerze7/8 z 2004 roku, dotyczących normy regulującej zagadnień dostosowywania jakości usług w publicznym transporcie pasażerskim do oczekiwań pasażerów.
14
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł prezentuje, wypracowane na spotkaniach w dniach 12-13 czerwca 2006 r. organizowanych przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego, stanowisko środowiska PKS w zakresie regulacji i deregulacji rynku transportowego.
15
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Znaczenie gospodarcze i społeczne transportu powoduje konieczność prowadzenia przez państwo odpowiedniej polityki transportowej odnoszącej się do wszystkich szczebli zarządzania działalnością transportową, w tym również pasażerskiego transportu miejskiego poddanego wielu oddziaływaniom regulacyjnym.[...]
16
80%
Logistyka
PL Referat zawiera analizę przypadku, gdzie przedsiębiorstwo w którym zarządzający transportem dalekim menadżer kontroluje czas pracy kierowców. Zadań w tym zakresie przybywa na stanowisku pracy, osób wykwalifikowanych, które potrafią znając przepisy tę analizę prowadzić się nie zatrudnia, a właściciel[...]
EN Paper examines the case where a company where the transport manager far manager controls the working time for drivers. Tasks in this area arrive at the workplace, skilled people who are able to know the rules to carry out this analysis does not employ, and the owners wanting to get rid of the troubl[...]
17
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania transportem w województwie. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty zarządzania traktowanego przedmiotowo uwzględniając wszystkie możliwe jego obszary (infrastrukturę, przewozy, ruch, rozwój) oraz zarządzania traktowanego podmiotowo uwzględniając pięć wari[...]
18
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań podjętych w numerze 7-8/2001. Przedstawiono wówczas podstawy teoretyczne wykorzystania metod scenariuszowych w procesie kształtowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa transportowego. Zasygnalizowano również, że w jednym z najbliższych numerówprzeds[...]
19
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule opisano na czym polega organizator publicznego transportu zbiorowego oraz plan transportowy. Przedstawiono również przykładowy dostęp do przystanków i dworców w oparciu o ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z grudnia 2010 r. Jest ona kolejnym aktem prawnym regulującym rynek przewozó[...]
20
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przedstawiono analizę wybranych przepisów zawartych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Niewielkie są możliwosci oczekiwanego przez przewoxników publicznych "uporządkowania" rynku przewozów pasażerskich oraz wyeliminowania bądź chociażby ograniczenia negatywnych zjawisk na tym rynku. Zale[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last