Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 146
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie strategiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management
PL Strategia opiera się na dialektyce wiedzy i wiary. Z jednej strony zarówno teoretycy jak i praktycy zarządzania koncentrują się na świadomym i racjonalnym procesie decyzyjnym (wiedza). Z drugiej, zaś owa racjonalność podszyta jest: wartościami i normami kulturowymi, intuicją, świadomością zbiorową o[...]
EN The problem is developing a coherent approach to strategy. I think that it is not possible to assume that any of the extreme approaches is right. Strategy is based on the dialectics of knowledge and faith. On the one hand, both theoreticians and practicians of management focus on conscious and ratio[...]
2
100%
Logistyka
2007 nr 2 57-60
3
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 5 3-7
4
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 9 3-8
5
80%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 3(56) 9-48
6
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 8-9 18-21
PL Zarządzanie strategiczne to zarówno nauka, jak i sztuka. Jeśli przyjrzymy się procesom zarządzania strategicznego, wszystko zaczyna się od wizji i od misji organizacji. Wizja mówi, czym chcemy być za kilka lat, misja - co jest naszą działalnością podstawową.
EN Strategic management is both science and art. If you look at the processes of strategic management, everything starts with vision and the mission of the organization. The vision states what we want to be in a few years, the mission - which is our core business.
7
80%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawiono implikacje stosowania podejścia do zarządzania obiektem przez pryzmat jego cyklu życia dla osiągania dodatkowych wartości na styku producent-użytkownik produktu. Traktując kwestię zarządzania cyklem życia jako strategiczną na poziomie obiektu, zaproponowany został schematycz[...]
EN The article presents the implications of an approach to manage a product through the angle of its life cycle to generate additional value at the interface between the producer and end user of the product. By positioning the issue of life cycle management at strategic level, a schematic model of cond[...]
8
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Energy sector in Poland with 4% of global county production and 2% share in employment is an important part of Polish economy. It is still mostly under state control and this is the reason for Polish Government to be responsible for further developments in this sector. One of the new possibilities t[...]
9
80%
Management
PL W artykule przedstawiono ogólne spojrzenie na zagadnienie przedsiębiorczości przeplatającej się z zarządzaniem strategicznym. Zaprezentowano strukturę nośną, gdzie pięć wymiarów przedsiębiorczego tworzenia strategii współistnieje ze sobą. Efektywność organizacji jest uzależniona od jej kompetencji t[...]
EN Based on literature study, this article examines the general understanding of issues eoneerning the interseetion between entrepreneurship and strategie management. The Authors approaeh entrepreneurial development from holistie and paradoxical perspective - that is to say, they present the framework [...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 19 76-87
EN Strategie management process realized in firm by incessant taking strategic decisions demands properly chosen strategic information. In the paper the identification of dimensions of strategic information gaining process is executed and on this base the model of strategic information gaining is forme[...]
11
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 2 6-10
12
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 1 7-11
13
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 1 3-6
14
80%
Management
PL Związek pomiędzy zarządzaniem strategicznym a klasyczną oceną efektywności następuje poprzez koncepcję opcji rzeczywistych. Metoda ta pozwala oszacować wartość strategicznych możliwości rozwoju i elastyczności działania zapewniając zgodność pomiędzy werbalnymi ocenami strategicznymi a formalną wycen[...]
EN Relationship between strategic management and classical effectiveness indices is realised through concept of real options. This method allows to value the strategic opportunities of growth and flexible reaction to changing environ ment. This paper describes basic methods of real option valuation. Ex[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zdolność skutecznego wdrażania i rozwijania strategii staje się dziś kluczowym czynnikiem sukcesu zarządzania strategicznego. Właściwie realizowane procesy przekształcania strategii w programy wdrożeniowe, uspołecznienia prac wdrożeniowych oraz monitorowania i korygowania strategii mogą dziś stanowi[...]
EN The ability to implement and develop strategy becomes nowadays a key success factor in strategic management. Properly devised processes of strategy transformation into implementation programmes, socialising of the implementation, and strategy monitoring and correction can become major factors of the[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule zaproponowano podejście metodologiczne do konceptualizacji modeli SD odwzorowujących poziom strategiczny zarządzania w systemach gospodarczych w warunkach zmienności struktur i procesów gospodarczych. Zaproponowano modyfikację podejścia klasycznego do konceptualizacji poprzez wprowadzanie[...]
17
80%
Management
PL W artykule przedstawiono wpływ globalizacji na zarządzanie przedsiębiorstwem. Globalizacja jest procesem złożonym i przebiegającym w wielu płaszczyznach. Dokonywane zmiany w strategiach przedsiębiorstw wymuszane sąrosnąca konkurencją oraz wpływem globalizacji. Proces globalizacji może stanowić źródł[...]
EN The paper presents the influence of globalization process on the management. The globalization is a complex process, muldimensional and proceeding on the several planes. The changes in the companies strategies are forced not only by the still rising copetition but, first of all by the globalization.[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2005 Nr 41 5-16
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad strategią informatyzacji zarządzania wybranej grupy przedsiębiorstw. Przedmiotem badań była struktura nakładów finansowych przeznaczanych na realizację różnych projektów informatycznych wspomagających procesy zarządzania. Badania dotyczyły okresu 10 lat (199[...]
EN The article presents the results of research on computerization strategies of managing carried out in a chosen group of companies. The subject of the research was the expenditure structure which the enterprises involved to finance their varied computerization projects in order to improve the managem[...]
19
80%
Logistyka
2015 nr 3 2570--2577, CD 1
PL W artykule przedstawiono problem kształtowania poziomu obsługi klienta w kontekście strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Podkreślono, iż systemowe podejście do realizacji strategii obsługi klienta jest najbardziej skuteczne i trwałe w swoich rezultatach. Najbardziej wartościowymi elementami[...]
EN In the paper there is presented the problem of maintaining the level of customer service in the context of strategic enterprise management. It has been emphasized that the systemic approach to the development of the customer service strategy is the most efficient and sustainable in its results. The [...]
20
80%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 4 40--41
PL Złotym gralem każdego przedsiębiorcy jest wiedza o przyszłości: notowaniach giełdowych, tendencjach w sprzedaży, wprowadzanych technologiach. Świat jednak nie roi się od jasnowidzów, więc w celu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem konieczne jest analizowanie dostępnych danych generowanych prze[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last