Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 524
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie ryzykiem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2006 nr 6 31-33
2
63%
Problemy Jakości
EN The risk management system, due to ISO 31000 is not a certificable system, because this norm is about guidelines, not conditions. It's possible to accustom the business continuity management in the process of certification, due to BS 25999-2 standard. The difference between both conceptions is a sub[...]
3
63%
Problemy Jakości
PL Zaprezentowany model zarządzania ryzykiem ukierunkowany na wykorzystanie szans przyczynia się do zapewnienia efektywności zarządzania projektami? Na bazie zebranych doświadczeń można stwierdzić, że wykonawcy podczas realizacji projektów zwracają szczególną uwagę na wyszukiwanie problemów naukowych, [...]
4
63%
Problemy Jakości
PL W referacie omówiono podstawowe elementy planowania badań w locie statku powietrznego. Przedstawiono sposób oceny elementów stwarzających zagrożenie dla realizacji badań, szacowanie ryzyka związanego z tymi elementami. Omówiono sposób opracowania programu badań pod kątem optymalizacji terminów wykon[...]
5
63%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL Referat poświęcony jest problemom zarządzania ryzykiem w bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy dostępnych metod zarządzania ryzykiem zaproponowano nowe podejście do oceny ryzyka jak również metodę określania akceptowalnego ekonomicznie poziomu ryzyka rezydualnego.
EN This paper is devoted to a problem of risk-management system applied to going activities of an industrial enterprise. Based on special analysis of range of risk-management methods an initiative risk-management system is proposed for use accounting for differing methods of insurance and risk eliminat[...]
6
63%
Nafta-Gaz
1999 R. 55, nr 10 627-632
PL W artykule omówiono regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące zarządzania ryzykiem. Wskazano na tendencje legislacyjne w Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa rurociągów.
EN In this paper the European Union (EU) law regulations concerning risk management are discussed. The EU legislation tendencies relating to pipeline safety are pointed out.
7
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 11 4-8
8
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 339-350
PL Poniższy artykuł ma na celu wskazanie wstępnych przesłanek, że skuteczne zarządzanie ryzykiem projektu przyczynia się do ograniczania zagrożeń mogących wyniknąć podczas realizacji projektu i umożliwia zakończenie projektu sukcesem, jak również może zwiększyć nasz potencjalny zysk w momencie, kiedy p[...]
EN This paper explains that efficiency risk management redusses an ucertain events, if it occuurs, has a possitive or negative effect on a project objective. Further, this paper explains, how risk is defined by PMI and APM, difference between PMBoK and PRAM, evolution of PMI's PMBoK, and what "risk eff[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 251-259
PL W artykule przedstawiono problem zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Wskazano, że zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach powinno mieć systemowy charakter. Określono podstawowe zależności systemu zarządzania ryzykiem, a także wskazano na możliwe opcje decyzyjne dla og[...]
EN In paper risk management in enterprise economic activity was discussed. It was pointed out that risk management in enterprises should be treated as a system. Basic dependences of risk management system were determined and eventual decision options for risk reduction of economic activity were given.
10
63%
Logistyka
2011 nr 6 37-37
11
51%
LogForum
PL Artykuł omawia problematykę zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Zawiera charakterystykę specyficznego łańcucha dostaw surowca energetycznego, jakim jest skroplony gaz ziemny oraz identyfikację rodzajów ryzyka występujących w takim łańcuchu. W artykule przedstawione zostaną także metody oceny r[...]
EN The article describes issues of supply chain risk management. The paper contains characteristic of specific power resource (that is Liquefied Natural Gas) supply chain and identification of different types of risks in this supply chain. The article performs also risk estimation methods, which can be[...]
12
51%
Prace Naukowe Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
2007 497-507
PL Zarządzanie ryzykiem - czyli ograniczanie wpływu zagrożeń jest jednym z procesów w cyklu życiu oprogramowania. Metoda IBM Rational Unified Proces (RUP) [5] wymaga by proces wytwarzania oprogramowania powinien być nastawiony na unikanie zagrożeń (risk driven). Unikanie zagrożeń jest procesem identyfi[...]
EN Paper presents basic ideas defined in MSF risk management process. Risk management is analised as a mitigation of threads in the project management. IBM Rational Unified Process and MSF are defined as risk driven methodologies. Risk avoidance is in the background of MSF. The authors presents experie[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2007 Nr 3 68-78
PL W trakcie prowadzenia działań i operacji innych niż wojna, należy liczyć się z możliwością użycia BMR lub uwolnień substancji niebezpiecznych przez grupy terrorystyczne, religijne o charakterze apokaliptycznym, ekstremistów, organizacje millenarystyczne itp. Zamiarem ich nie będzie osiąganie celów p[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2008 Nr 3 120-129
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości oceny ryzyka realizacji przedsięwzięć budowlanych. Skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka. Efektem identyfikacji jest specyfikacja czynników ryzyka w rozbiciu na fazy wykonania obiektów budowlanych. Opisano zas[...]
15
51%
Instal
2013 nr 1 51-53
PL W krajowych przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej coraz częściej wdrażane są standardy zarządzania ryzykiem. Uzupełniają one powszechnie znane polisy ubezpieczeniowe. W pracy omówiono normy i standardy związane z zarządzaniem ryzykiem. Szczegółowo odniesiono się do nowej normy ISO 31000 Zarządzan[...]
EN The national municipal enterprises are increasingly being implemented risk management standards. They complement the commonly known insurance policies. The paper discusses the norms and standards of risk management. Detailed reference is made to the new standard ISO 31000 Risk management - Principle[...]
16
51%
Problemy Jakości
EN During the crisis time enterprises try to increase their competitivness by offering to their clients unique products, reducing unprofitable actions and focusing on core business. New attitude in business requires taking risks occuring m enterprises' milieu and operational activity into consideration[...]
17
51%
Problemy Jakości
EN Risk management is always present in organisations during the process of making strategie and operational decisions. Until now, this process wasn't documented. Nowadays, organisations, which are not obliged to accustom managment control, have to document it and show methodology of identification and[...]
18
51%
Problemy Jakości
2014 R. 46, nr 2 16--21
PL W artykule przedstawiono podstawowe terminy dotyczące ryzyka, działań zapobiegawczych, zagrożeń z uwzględnieniem wytycznych ISO Guide 73 i normy ISO 31000: 2009. Autor zwraca uwagę na wielość i kierunki rozwoju metod zarządzania ryzykiem. Podaje porównanie wymagań: prostego modelu zarządzania ryzyki[...]
EN The paper presents the basic terms regarding risk, preventive measures, threats taking into account the guidelines of ISO Guide 73 and ISO 31000:2009. The author draws attention to the multiplicity and development directions of risk management methods. Provides a comparison of the requirements of: a[...]
19
51%
Polish Journal of Management Studies
2013 Vol. 8 288--297
PL Złożoność działalności przemysłowej i istotność masy przepływów w łańcuchu dostaw sprzyja powstawaniu zagrożeń, które należy uwzględnić w procesie decyzyjnym. Z tego powodu, opracowany został ten artykuł w celu wyjaśnienia podstaw zarządzania ryzykiem poprzez nową propozycję przeglądu literatury w z[...]
EN The complexity of the industrial activities and the important mass of flows crossing the supply chain promotes the emergence of risks that must be considered in the decision process. For this reason, we have developed this paper to clarify the basics of risk management through a short new suggestion[...]
20
51%
Problemy Jakości
PL W referacie omówiono znaczenie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka biznesowego, w nawiązaniu do wymagań norm ze szczególnym uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001: 2008 i wytycznych normy ISO 9004: 2009. Podano przykłady praktycznych rozwiązań dla fazy projektowania i wdrażania systemu z uwzględnie[...]
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last