Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 334
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie przedsiębiorstwem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 4 3-7
2
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Wymagania rynku, konsumentów i rywalizacja pomiędzy konkurentami sprawiają, iż konieczny staje się nowy model zarządzania przedsiębiorstwami. Organizacje próbują przekształcić się w przedsiębiorstwo jutra. Jest to możliwe poprzez wprowadzanie zmian zarówno organizacyjnych, jak i logistycznych.
EN Organisational and logistic changes constitute a basis for virtual organisations. But let us start from the beginning. The aim of actions related to implementation of changes is the improvement of competitiveness and effectiveness of organisation. It is also the reduction of costs. Expenditures rela[...]
3
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 4 44-44
PL Jaką osobą powinien być, jakimi cechami się charakteryzować oraz w jaki sposób zachowywać i reagować kompetentny menedżer? To pytania, które zarządzający firmami zadają sobie bardzo często, ponieważ nie chcą działać intuicyjnie, na oślep podejmując decyzje związane z zarządzaniem zespołami pracownic[...]
4
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji w dniach 16-18 października 1997 r. w Elblągu i w Krynicy Morskiej zorganizowanej przez Oddział Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich w Elblągu oraz przez Zakład Metalurgiczny ABB Zamech Ltd. Przedstawione referaty omawiały model organizacyjny i sy[...]
EN A raport from the all-Polish conference organized by the branch of the Polish Foundrymen`s Technical Association in Elbląg and ABB Zamech Ltd Metallurgical Plant is presented. The conference took place in Elbląg and Krynica Morska on 16-18 October 1997. The presented papers dealt with the organizati[...]
5
63%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 319-327
PL W referacie omówiono genezę benchmarkingu. Opisano związek pomiędzy benchmarkingiem i japońskim modelem twórczego działania. Przedstawiono różne metody benchmarkingowe. Dla zilustrowania omówionych problemów zaprezentowano wyniki badań empirycznych.
EN The article presents the genesis of benchmarking. The connections and similarties among benchmarking and Japanese model of creative performance were outlined. A few different benchmarking methods were raised. For better understanding these problems authors discuss results of empirical research that [...]
6
63%
Chemik
7
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 5 3-7
8
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 9 3-8
9
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
1998 z. 3 167-178
PL Techniki motywacyjne stanowią obecnie poważny problem w zarządzaniu instytucjami przemysłowymi. Rozmaitość tych technik wypracowanych na gruncie teorii i praktyki wynika z wielkiej różnorodności problemów kierowniczych (ekonomicznych, socjalnych, organizacyjnych, fizjologicznych czy psychologicznych[...]
EN The motivating methods are very important problem in management of industrial institution. The variety of these methods created by theory and practice is result of a big variety of managing problems (economical, social, organising, physiological or psychological) appearing in every-day managing prac[...]
10
63%
Pneumatyka
2005 nr 6 31--35
11
63%
Wiadomości Górnicze
PL W literaturze pojęcie zmiany jest różnie definiowane, różnie co do zakresu i znaczenia. W artykule przytoczono niektóre poglądy na temat zmian wyrażone przez autorów, których domeną jest nauka o organizacji i zarządzaniu. Autor ujął temat w następujących rozdziałach: Istota i definicje zmiany; Zmian[...]
EN In literature the term "change" is being defined in a different manner with regard to its scope and meaning. The article cites some ideas on the subject of changes expressed by the authors who are preoccupied with science on organisation and management. The author of the article presented the subjec[...]
12
63%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule w sposób syntetyczny zaprezentowano podstawowe założenia koncepcji rachunku kosztów działań (Activity-based costs-ABC). Prezentacja zalet tego modelu ma obecnie istotne znaczenie. Zasadniczą przyczyną jej rozwoju jest bowiem potrzeba posiadania systemu umożliwiającego generowanie informac[...]
EN The article presents in a concise way basic assumptions of Activity-Based Costing (ABC). Presentation of advantages of the model is at present of essential importance. The principal reason of its development is then the need of possessing of a system enabling to generate of information necessary for[...]
13
63%
Logistyka
2012 nr 5 46--50
PL Implementacja kompleksowych systemów informatycznych odgrywa bardzo ważną rolę w zarządzaniu, a jej brak uniemożliwia prawidłową działalność organizacji. Wprowadzenie i wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwach stanowi niezbędny kierunek aby do starczyć klientowi produkt o żądane[...]
EN Implementation of complex information systems plays an important role in the management, and its absence prevents the proper functioning of the enterprise. The introduction and implementation of modern methods of management in enterprises is an essential direction to provide the customer with a prod[...]
14
63%
Logistyka
PL Kapitał intelektualny jest obiektem zainteresowania przedsiębiorstw od niedawna. Jednak jego powszechnie uznawana kluczowa rola w procesie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem sprawia, że podejmowane są intensywne badania zmierzające do szczeblowej charakterystyki tego zagadnienia oraz jego zwi[...]
EN Intellectual capital is the object of interest in companies recently. However, the widely recognized key role in the effective management of the enterprise contribute to intense research to the particular characteristics of this problem and its relationship with other areas of the enterprise.
15
63%
Logistyka
2005 Nr 2 26-27
16
63%
Logistyka
2005 Nr 1 14-15
17
51%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 47 189--206
DE In der Arbeit wurden die Problematik sowie die Rolle und Beduetung der Strategie und wesentliche strategische Ziele der Untemehmen dargestellt. Weiterhin wurde das Wesen und Wahl der Tatigkeitsstrategie im Untemehmen erlautert. Den Abschluss der Arbeit bildet eine Darstellung der wesentliche Arte vo[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule podjęte zostały rozważania dotyczące możliwości wykorzystania metod scenariuszowych w przedsiębiorstwach transportowych. Artykuł ten jest kolejnym w cyklu prezentacji, na łamach czasopisma "AUTOBUSY", metod analizy strategicznej, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa transpor[...]
19
51%
Technologia Wody
2013 Nr 3 (23) 44-47
PL Efektywne zarządzanie majątkiem to nie tylko wdrożenie standardów i procedur. To umiejętność wyznaczania celów umożliwiających realizację strategii przedsiębiorstwa przy zastosowaniu najbardziej skutecznych narzędzi. Narzędzia stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem często są uniwersalne i zawiera[...]
EN Effective Asset Management is not just implementation of standards and procedures. It is the ability to develop the business goals and objectives to execute organisation's strategy by using effective tools and methods. Tools used in organization management process are usually universal and have many[...]
20
51%
Mechanik
PL Zachodzące w środowisku współczesnych przedsiębiorstw zmiany, zwłaszcza te, które dotyczą zjawisk i trendów makroekonomicznych skłaniają menedżerów do nowego spojrzenia na problematykę zarządzania. W artykule przedstawiono kluczowe kwestie związane z zarządzaniem wiekiem w aspekcie nadchodzących zmi[...]
EN The changes taking place in the environment of contemporary companies, macro economical trends included, force managers to hale a new view on management problems. In the article the key issues were presented in connection with the management of age in the aspect of forthcoming demographic changes. T[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last