Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 142
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie logistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono teoretyczną i empiryczną analizę zagadnień związanych z zarządzaniem logistycznym w branży budowlanej. Ukazano stosowane wskaźniki oceny procesu zarządzania logistycznego. Poddano również analizie logistyczne czynniki sukcesu przedsiębiorstwa wpływające na produktywność i pr[...]
EN The paper presents theoretical and empirical analysis of issues related to the management of logistics in the construction industry. It shows the applied indicators which assess the logistics management process. There were also analyzed the logistics factors of the enterprise success affecting its p[...]
2
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono istotę kształtowania jakości w logistyce. Na wstępie pokazano ewolucję podejścia do jakości. Następnie zdefiniowano pojęcie jakości oraz charakteryzowano etapy procesu zapewniania jakości w logistyce. W podsumowaniu wskazano na rolę jaką odgrywa jakość w zarządzaniu logistyc[...]
EN The article presents the essence of quality in logistics. First of all, showing the evolution of approaches to quality. Then defined and characterized the concept of quality assurance process steps in logistics. The summary indicated the role played by quality in logistics management company.
3
100%
Logistyka
2004 nr 2 83-83
4
100%
Logistyka
2004 nr 6 46-46
PL E-mail, strony www, są jedną z szybszych i tańszych metod wymiany informacji. Sami też widzimy, jak Internet coraz głębiej wtargnął w nasze codzienne życie. Z pozytywnych cech sieci www chcą korzystać niemalże wszyscy. Chciałbym pokazać także i inne zastosowanie Internetu oraz możliwości integracji [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 2(87) 135-145
EN The logistics of crisis situations is a new scientific specialization. Its precursors were: military logistics which had its origins in the US Navy at the turn of the XIX and XX centuries (forerunners: A.T.Mahan, G.C.Thorpe, H.E.Eccles) and civilian logistics which saw its first successes in the lat[...]
6
80%
Logistyka
PL Z perspektywy procesów zarządzania logistycznego istotne jest poznanie zasad zarządzania i komunikacji rynkowej w kanałach dystrybucji produktów mleczarskich, na tle specyfiki tych procesów pomiędzy uczestnikami łańcuchów dostaw tych produktów. Praca ma charakter studium teoretycznego i stanowi prób[...]
EN From the perspective of logistics management processes, it is important to know the principles of management and market communication in the distribution channels of dairy products, on the background characteristics of these processes between the participants in the supply chains of these products. [...]
7
80%
Logistyka
2012 nr 1 49--51
PL Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych charakterystyk technologii agentowych oraz korzyści stosowania tych rozwiązań, w porównaniu ze scentralizowanymi systemami informatycznymi. Przedstawiono przykłady zastosowań technologii agentowych do wspierania wybranych procesów logistycznych: transp[...]
EN The goal of this paper is to present the basic characterstics of agents systems. The emphasis is placed on the benefits of the application of the se solutions compared with centralized information systems. Examples are given of agent technology usage to support the selected logistics processes manag[...]
8
80%
Logistyka
PL W zarządzaniu logistycznym należy zwrócić uwagę na fakt, że informacje w łańcuchu dostaw mogą pochodzić z różnych źródeł i mieć odmienny charakter. Zatem bardzo ważna jest tutaj wymiana wiedzy i informacji (np. technicznej) wśród dostawców dóbr i usług w ochronie zdrowia, a na rynku farmaceutycznym [...]
EN The logistics management should pay attention to the fact that the information in the supply chain may come from various sources and have different nature. So it is very important here to exchange of knowledge and information (e.g. technical) among suppliers of goods and services in health care and [...]
9
80%
Logistyka
2009 nr 5 39-42
PL W artykule zaprezentowano zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie handlowo - usługowym, prowadzącym autoryzowaną sprzedaż ciągników rolniczych. Scharakteryzowano dystrybucję selektywną oraz poddano analizie ofertę handlową na rynku krajowym wybranych marek pojazdów rolniczych. Przedstawiono proc[...]
EN The article presents logistic management in a trade-service enterprise running an authorized sale of agricultural tractors. A selective distribution was characterized and a commercial offer on the domestic market of selected makes of agricultural vehicles was analyzed. An agricultural tractor choice[...]
10
80%
Logistyka
PL Celem niniejszego artykułu jest uwypuklenie wpływu zarządzania logistycznego biokomponentami na politykę zrównoważonego rozwoju. Pojecie biokomponentów zostało zawężone do ich postaci płynnej tj. bioetanolu i estrów wyższych kwasów tłuszczowych (bioestrów), które w kolejnym etapie łańcucha logistycz[...]
EN The aim of sustainable policy is finding equilibrium between economy today and pure environment tomorrow. One of the present example of such a viewing are biocomponents: bioethanol and FAME giving biofuels. Policy of biofuels is necessary to ensure that socio-economic and environmental sustainabilit[...]
11
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono innowacyjny system zarządzania logistycznymi łańcuchami dostaw funkcjonujący w warunkach gospodarki globalnej. Szczególną uwagę skupiono na nowej koncepcji certyfikacji strategicznych dostawców determinującej ekonomiczną efektywność i wysoką konkurencyjność światowych łańcuc[...]
EN This article presents an innovative management system of logistics supply chain in the global economy. Particular attention is focused on the new strategic concept of certification of suppliers which determines the economic efficiency and global competitiveness of supply chains. Highlights the role [...]
12
80%
Logistyka
PL Odwzorowanie ujęć teoretycznych zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie na jego praktyczne zastosowanie w działalności gospodarczej przedstawiono w artykule na przykładzie opisu procesów logistycznych, zachodzących w jednej ze śląskich hut.
EN Transferring theoretical formulation of logistic management in the enterprise into its practical use in economic activity was presented in the article on the example of logistic processes description of one of Silesian ironworks.
13
80%
Logistyka
2011 nr 3 70-72
PL Celem artykułu było przedstawienie prawnych aspektów zarządzania logistycznego w zakresie transportu roślin, szczególnie obowiązków posiadacza roślin oraz czynności podejmowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pozytywnie oceniono wprowadzone przez ustawę o ochronie roślin i[...]
EN The aim of the article was to present legal aspects of logistics management on the movement of plants, particularly responsibilities of the owner of plants and activities performed by the State Inspectorate of Plant Health and Seed. Instruments introduced by the Act on plant protection are evalua[...]
14
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono nowe sposoby modernizacji logistycznych procesów zarządzania i ich implementacji w firmie przy pomocy koncepcji CRM koncentrującej się na kliencie w celu budowania z nim trwałych związków. Praca ma za zadanie przedstawić analizę możliwości wdrożenia systemu CRM w firmie i pokazać jak w[...]
EN Presentation of new manner of modernization of process of logistical management is purpose of work and in firm with the aid of concept on client for construction implementations concentrating with (from) CRM before permanent relationships (associations). Work has to present analysis of capability to[...]
15
80%
Logistyka
PL Zaprezentowano zastosowanie metodę obliczania energochłonności wózka widłowego w oparciu o jego charakterystykę napędową do określania jego optymalnej z punktu widzenia energochłonności prędkości jazdy. Wyliczoną energochłonność przeliczano wprost na wydatki przedsiębiorstwa na obsługę transportu bl[...]
EN Presents the application of the method of calculating the energy consumption of a forklift truck based on its driving characteristics to determine the optimum from the standpoint of energy consumption in speed. Calculated energy consumption expenditures counted directly on the company to support han[...]
16
80%
Logistyka
2011 nr 6 45-48
PL W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa produkcyjne zdają sobie sprawę, że zastosowanie sprawdzonych systemów zarządzania stanowi najważniejszy klucz do sukcesu i ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dobrze działający system zarządzania pozwala na aktywne wyko[...]
EN Today's manufacturing companies are aware that the use of proven management systems is the most important key to success and is of fundamental importance for the proper functioning of the enterprise. A well-functioning management system allows the active use of information held by the company and ob[...]
17
80%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL Artykuł przedstawia istotę i znaczenie zarządzania logistycznego w odniesieniu do zarządzania przedsiębiorstwem. Podstawę do rozważań stanowi omówienie zarządzania przedsiębiorstwem, a następnie zarządzania logistycznego w ujęciu procesowym. Przedstawiono również umiejscowienie i zakres zarządzania [...]
EN The article presents the nature and importance of logistics management for business management. The basis for a discussion of the considerations of business management and logistics management was the concept of process. The paper al-so presents the location and extent of logistics management concep[...]
18
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The article presents basic objectives and tasks carried out within logistic management of a trade-service enterprise. The object of the research is a company running authorised distribution of agricultural tractors and machines, spare parts and services of products. The processes in the trade [...]
19
80%
Logistyka
2006 nr 3 34-35
20
80%
Logistyka
2005 Nr 2 42-45
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last