Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie informacją
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Praca omawia częściowe wyniki badań dotyczących stanu logistyki w Polsce w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie technologii zarządzania i przekazywania informacji logistycznych. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych pochodzących z ankiety przeprowadzonej w latach 2009-2010[...]
EN Paper contains discussion about the partial results of a study of the state of logistics in Poland in the food processing industry in the matter of logistic information management and communication technologies. The study was provided on the basis of data from a survey conducted in 2009-2010. The fi[...]
2
100%
Archives of Transport System Telematics
EN A paper concerns the problems of information ordering in intelligent transport systems accordingly their role and meaning for various transport processes. There is given an attempt to rules of classification of information, their standardisation questions, reduction of redundancy and false specimens[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 3(56) 9-48
4
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL W XXI wieku jednym z najistotniejszych problemów społeczeństwa wiedzy stała się nadmierna ilość i słabnąca jakość informacji. Globalna sieć internetowa jest niezastąpionym narzędziem, dającym nieograniczone możliwości wymiany, pozyskiwania i generowania informacji. Jednak pełna wolność informacyjna [...]
EN In the twenty-first century, one of the most important problems of information society is too much amount and weakening quality of information. Global Internet network is an irreplaceable source, which gives unlimited chance to exchange, raise and generate information. However, information freedom a[...]
5
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono sposoby zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz możliwymi incydentami. Dla przybliżenia znaczenia tego typu zagrożenia zostały przedstawione możliwe przyczyny oraz skutki, które mogą wystąpić w przedsiębiorstwie Ilość przestępstw zagrażających bezpieczeństwu informacji w[...]
EN The article presents ways to manage information security and possible incidents. For the approximations of this class of hazards are presented the possible causes and effects that may occur in the enterprise. Number of crimes threatening the security of information in Poland is still increasing, Whi[...]
6
80%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 4 110-113
PL Informatyzacja jest obecnie niezwykle ważnym zasobem w działalności przedsiębiorstw, a także stanowi jeden z głównych czynników sukcesu firm w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Ważny jest nie tylko dostęp do właściwych informacji, ale także odpowiednie nimi zarządzanie. Z tego też w[...]
EN Information has recently become particularly important in business cooperation and inevitably is one of the key success factors in the rapidly changing environment. Not only the access to the information is important, but also its proper management. For this reason managers prioritize actions relati[...]
7
80%
Maszyny Górnicze
PL Informacja to wiedza potrzebna do realizacji zadań służących osiąganiu celów przez konkretne przedsiębiorstwa. Informacja to dokumenty, dane, wiadomości mające obecnie ogromne znaczenie, a prawidłowy ich obieg jest warunkiem skutecznego i efektywnego zarządzania. Coraz częściej pisze się, że zarządz[...]
EN Information is the knowledge indispensable for a realization of tasks needed to the institutions to reach specified objectives. Information means a documentation, data, news having a great significance, a their proper circulation is a condition of an effective management. Recently it was stated that[...]
8
80%
Problemy Jakości
EN Information is a form of knowledge needed to the determination and realization of tasks, serving for achievement of organizational goals. Therefore in the Chair of Quality Management Systems at the Naval University in Gdynia, was the special and specific information unity organized. It gathers infor[...]
9
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W Przedsiębiorstwie Robót Geologiczno Wiertniczych, w okresie kilku lat, wypracowano zasady gromadzenia, porządkowania i przetwarzania informacji o złożu przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Jednym z efektów tych prac jest Zintegrowany System Żarządzania Informacją w kopalni "Turów". System [...]
EN The Geological and Drilling Work Enterprice elaborated during several years principles of gathering , storing and processing the information about the deposit with the use of computer tools. One of visible effects is the Integrated Information Management Systemin Turow mine. The system ensures the i[...]
10
80%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2016 nr 2 48--59
PL Artykuł jest poświęcony rozwojowi znormalizowanych metod i oprogramowania do przetwarzania zasobów informacyjnych w systemach handlu treścią elektroniczną (ECCS). W artykule pokazano rozwiązania aktualnego problemu naukowego projektowania i badań przetwarzania zasobów informacyjnych w ECCS z wykorzy[...]
EN This article is dedicated to the development of standardized methods and software for information resources processing in electronic content commerce systems (ECCS). In this paper an actual scientific problem of methods and tools development and research of information resources processing in ECCS w[...]
11
80%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2014 z. 2 (8) 88--100
PL W artykule autor podejmuje próbę przedstawienia autorskiej koncepcji pewnego ogólnego modelu gospodarowania danymi, informacją i wiedzą. W pierwszej części opracowania model jest prezentowany w wymiarze ogólnym, w kolejnych rozdziałach zawarto uwagi na temat szczegółowych uwarunkowań związanych z go[...]
EN In the paper the author tries to introduce his concept of a general model of managing data, information and knowledge. In the first part, the model presented in a general dimension, the next parts contain remarks concerning some particular aspects of data, information and knowledge management. These[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2004 Z. 9 281-288
PL We współczesnym świecie wzrasta rola oraz znaczenie informacji we wszystkich dziedzinach działalności. Niniejszy artykuł poświęcony jest problemom zarządzania informacją. W pierwszej części został dokonany podział na informacje jako produkt oraz jako proces. W kolejnym rozdziale zostały ukazane głów[...]
EN In contemporary world the role of meaning of information is still increasing. Present article is devoted to the problems of information managment. First part divides the information into a product and a process. The next chapter shows main barriers in information managment which is percepted as a pr[...]
13
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
2016 T. 24, nr 4 31--41
PL Celem artykułu jest udowodnienie poglądu, że biblioteki akademickie muszą sprostać zadaniom, jakie przyniosło zastosowanie badań 2.0 w nauce. Przeanalizowano przede wszystkim zagadnienia: rola społecznych instrumentów medialnych dla pracowników naukowych, natura zarządzania danymi badawczego i obsłu[...]
EN The purpose of this paper is to provide a literature based inventory of tasks and roles that academic libraries have to fulfil in order to react to the developments brought in by the appearance and growing importance of Research 2.0, the main features of which are identified in its relationship to d[...]
14
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2003 Z. 8 367-384
PL Rozwój ruchu turystycznego jest uwarunkowany występowaniem odpowiednich atrakcji turystycznych, które przyciągają turystów (walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne i inne). Nie mniej ważnym elementem jest odpowiednia infrastruktura turystyczna, umożliwiająca wykorzystanie tych walorów. Jednak rz[...]
EN Development of tourism is depends on occurrence of right sights. The most popular for tourists are nature virtues, cultural and historical attraction. The second feature very important for tourist areas is infrastructure to make possible to arrive there. Although, if we want to take advantage of our[...]
15
70%
Logistyka
2015 nr 3 5522--5530
PL Aby skutecznie konkurować na współczesnym rynku logistycznym, przedsiębiorstwo musi dbać o wypracowanie najskuteczniejszych, dopasowanych do jego specyfiki metod zbierania, przetwarzania i przekazywania informacji. W celu zaprojektowania sprawnego i efektywnego przepływu informacji należy wziąć pod [...]
EN An effective and fluent information flow is necessary to build successful collaboration in the supply chain. Organizations require information and the tools to analyze and share it with other partners in the logistic chain in order to plan and manage their logistic operations. Moreover, the capabili[...]
16
70%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie znaczenia i funkcji nowoczesnych centrów zarządzania ruchem drogowym. Autor przedstawił wybrane zagadnienia przepływu informacji, rolę centrów w zakresie zarządzania ruchem drogowym oraz ich udziału w zarządzaniu kryzysowym. Rozważania bazują na danyc[...]
EN The aim of this paper is to present a role and functions of the modern traffic management centre. Author presented some problems of the information flow, a position of such centre in both traffic management and emergency management. This paper is based on cases of the U.S. solutions (Seattle, Denver[...]
17
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2015 nr 12 18--21
18
70%
Problemy Jakości
19
61%
Information Systems in Management
2012 Vol. 1, No. 4 318--327
EN In this paper authors want to find out what is the role of information in the process of management, costs simulations and yields taking into account agricultural products. The study concerns Agrokoszty which is the Polish system of agriculture data collection. The authors want to exhibit how data i[...]
20
61%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Przez wielu badaczy audyt informacyjny sytuowany jest jako kluczowe podejście do efektywnego zarządzania informacją w organizacjach. W referacie zaprezentowano cztery najczęściej cytowane metodologie prowadzenia audytu informacji. W celu przeprowadzenia analizy porównawczej wyróżniono i zastosowano [...]
EN Numerous researchers take the information audit as a key approach to effective information management in organizations. The study presents four most often cited methodologies of conducting the information audit. In order to perform a comparatwe analysis three indexes have been distinguished and appl[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last