Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 107
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie energią
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2001 nr 1 26-29
PL Omówiono różne metody zarządzania energią. Przedstawiono model fizyczny z wyszczególnieniem powiązań logicznych pomiędzy elementami systemu zarządzania energią (SZE).
2
80%
Logistyka
PL Okrętowe systemy zarządzania energią (EMS) stają się standardem i zastępują powoli systemy zarządzania mocą (PMS). Związane jest to z upowszechnianiem się okrętowych układów napędowych z przekładnią elektryczną oraz silnie rozwijanymi tego typu systemami przemysłowymi. Zabezpieczają nie tylko przed [...]
EN Marine energy management systems (EMS) are more and more popular and substituted power management systems (PMS). It is connected with a spread of marine electrical propulsion systems and strong developing of such industry systems. EMS protect against blackouts in ship electrical network, reduce cost[...]
3
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 11 48-49
4
80%
Problemy Jakości
5
80%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 7-8 40-44
PL Publikacja omawia sposoby ograniczania zużycia energii w budynkach przy zastosowaniu nowoczesnych systemów regulacji i sterowania.
6
80%
Karbo
2011 Nr 1 52-54
PL Niniejszy artykuł należy traktować jako informację o podjętych działaniach w celu wprowadzenia Systemu Zarządzania Energią w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Przedstawiono zarys systemu zarządzania energią wynikający z normy EN 16001. Określono wymagania organizacyjne niezbędne do efektywnego oszczędzan[...]
EN This paper should be treated as information on actions taken in order to implement Energy Management System at Coke Plant Przyjazn Ltd. Outline of energy management system, resulting from the standard EN 16001 has been presented. Organizational requirements have been defined, necessary for efficient[...]
7
80%
Napędy i Sterowanie
PL Żyjemy w czasach, kiedy koszty energii stale rosną, a zapotrzebowanie na nią nie maleje. Oszczędzanie i racjonalizacja użytkowania to często priorytetowe kwestie zarządzania energią w zakładach przemysłowych.
8
80%
Problemy Jakości
9
80%
Czysta Energia
2002 Nr 3 14-14
10
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Zakłady Azotowe Kędzierzyn należą do największych polskich przedsiębiorstw branży chemicznej. Łącznie z uruchomieniem pierwszych instalacji produkcyjnych w 1954 roku działalność rozpoczęła elektrociepłownia do dziś zasilająca Zakłady w energię elektryczną i ciepło. W 2005 roku podjęto decyzję o grun[...]
11
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 5 66-66
12
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 130 149-158
PL Analizuje się problemy bilansowania systemu elektroenergetycznego w warunkach konkurencji rynkowej. Przedstawiono modele bilansowania, uwzględniające liczne ograniczenia systemowe, w tym ograniczenia sieci przesyłowej, jak i ograniczenia podmiotów występujących na rynku.
EN Power system balancing problem under market competition is analysed. The mathematical models of the electricity power system balancing problem are presented, in which the network congestion, transmission lines capactity constraints and technical constraints of the power generation units are taken in[...]
13
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2000 nr 6 327-332
PL Omówiono wybrane zagadnienia sterowania poborem mocy, zakładając zastosowanie typowych sterowników PLC. Opisano funkcje realizowane przez system zarządzania energią oraz przeanalizowano zmienność obciążenia dla potrzeb regulacji. Przedstawiono optymalizację poboru energii.
EN Selected problems of managing power input with the application of typical PLC controllers. Functions realized by the energy munagement system. Analysis of the variability of a load necessary for regulation. Optimization of power input.
14
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 9 26--27
15
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Coraz większa liczba, funkcjonalność oraz niezbędność przenośnych urządzeń wspomagających nasze zawodowe i społeczne funkcjonowanie wymaga jeszcze większej pojemności oraz mocy ich źródeł zasilania. Analizując teoretycznie możliwe do osiągnięcia właściwości eksploatacyjne obecnie znanych mobilnych ź[...]
EN Currently a much higher number of portable devices with improved functionality supporting our job-related and social activities require higher and higher capacity and power offered by sources of power supply. Theoretical analysis of the possibility to achieve exploitation features of currently known[...]
16
80%
Rynek Energii
2016 Nr 3 13--20
PL W artykule autorka zaprezentowała możliwość wykorzystania metody sum skumulowanych do bieżącego zarządzania energią. Metoda sum skumulowanych wykorzystuje jako wartości porównawcze wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk energetycznych procesów. Metoda ma przede wszystkim mieć zastosowanie [...]
EN In this paper, the author presented the possibility of using cumulative sum control method (CUSUM) to the online energy management. To compare values, the CUSUM method uses indicators determined based on the energy characteristics of processes. This method should be primarily applicable to early det[...]
17
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 339-346
PL W niniejszym opracowaniu zaprezentowano problematykę i zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania energią i środowiskiem. Ponieważ realizacja systemu może przynosić wymierne efekty w postaci ograniczenia zużycia energii, dlatego też stanowi istotny obszar polityki energetycznej kraju[...]
EN This paper presents the problems and issues related to the functioning of the system energy management and environment. Since the implementation of the system can bring tangible results in the form of reducing energy consumption and therefore represents an important area of the country's energy pol[...]
18
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 4 64-65
PL Nowoczesne systemy zarządzania energią, ze swoimi modułowo rozbudowywalnymi komponentami w zakresie oprogramowania i sprzętu, zostały zaprojektowane dla małej, średniej i dużej skali zastosowań. Obszarem stosowania systemów nadrzędnych typu High-Leit, wraz z wizualizacją, nadzorem, sterowaniem i aut[...]
19
80%
Czysta Energia
2017 Nr 11-12 38--42
20
80%
Rynek Energii
2018 Nr 1 26--31
PL W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarządzania energią. Wykazano mocne i słabe strony stosowania metod statycznych. Klasyczna analiza wskaźnikowa daje ograniczone możliwości w zakresie wykrywania stanów alarmowych, co wynika przede wszystkim[...]
EN In the paper, the author presented the possibilities of using the classical index method for online energy management. Strengths and weaknesses of the use of static methods have been demonstrated. The classical ratio analysis proves limited capability in the detection of alarm states, which results [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last